APIE PENSIJŲ NAUJINIMĄ 2022 METAIS DIRBUSIESIEMS SENATVĖS PENSININKAMS IR ASMENIMS SU NEGALIA NUO 2023 m. LIEPOS 1 d. 2023-06-15 / 2023-06-28

Žemiau pateiktuosius klausimus LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija gavo 2023-06-15. Atsakymai laukiami ne vėliau kaip per savaitę, kaip tai yra numatyta Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalyje. „Į klausimus reikia atsakyti ne pateikiant įvairių nuorodų internete rinkinį ar pavienes nuorodas, o rišliu tekstu su reikiamais duomenimis, kurie, manote, tikslingi Jūsų atsakymams į kiekvieną pateiktąjį klausimą tinkamai pagrįsti“, – tokį priminimą LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija taip pat gavo 2023-06-15, 06:49.

KLAUSIMAI:

 1. Dirbantiems ne savarankiškai, o pagal sudarytas darbo sutartis pensininkams ir asmenims su negalia, 2022 m. mokėjusiems socialinio draudimo įmokas Sodrai, pensijos dydis neatnaujintas ir tai nenumatyta padaryti nuo 2023 m. liepos 1 d. Socialinio draudimo įmokos mokėtos 2022 m. tvarkingai, reikiami duomenys su SAM forma Sodrai pateikti. Tie asmenys jau gavo pranešimus raštu, jog jų pensijos dydžio atnaujinti nenumatyta nuo 2023 m. liepos 1 d. Kur ir kaip jie gali kreiptis ieškodami atsakymo, kodėl taip įvyko?
 2. Ar įmanoma pirmame klausime išdėstytu atveju dar vis dėlto gauti atnaujinto dydžio pensiją nuo 2023 m. liepos 1 d.? Taip ar ne? Kokiomis aplinkybėmis?
 3. Jei į antrąjį klausimą atsakymas yra neigiamas, o besikreipiantieji asmenys turi visus įrodymus, jog 2022 m. dirbo pagal neterminuoto darbo sutartį, reikiamos socialinio draudimo įmokos mokėtos 2022 m. tvarkingai, reikiami duomenys su SAM forma Sodrai pateikti taip pat, kokią išeitį jie turi ir kaip jiems atgauti nuo 2023 m. liepos 1 d. neišmokėtus pinigus atnaujinto dydžio pensijos forma?
 4. Jei pirmajame klausime pateiktųjų atvejų su reikiamu dydžiu neatnaujintomis pensijomis nuo 2023-07-01 būtų dešimtys tūkstančių ar tik pavieniai atvejai, tie asmenys jiems teisėtai priklausančių pinigų neatgautų 2023 kalendoriniais metais, o galimai ir geriausiu atveju tik pradedant 2024 m. liepos 1 d. ar dar vėlesniu laiku, kas užtikrina infliacijos lygio įvertinimą, apmoka delspinigius, bylinėjimosi išlaidas, jei tokios atsirastų?

  LR SADM Komunikacijos skyrius:

  Atsakome į 1, 2, 3 ir 4 klausimus, nes jie yra susiję:

  Vadovaujantis Socialinio draudimo pensijų įstatymu, senatvės ir netekto darbingumo pensijų dydžiai kasmet yra naujinami pagal praėjusiais kalendoriniais metais asmens įgytą stažą ir apskaitos vienetų skaičių.

  Naujo dydžio pensijos turi būti pradėtos mokėti ne vėliau kaip atitinkamų kalendorinių metų liepos mėnesį, išmokant nuo sausio 1 d. susidariusias nepriemokas.

  Jei asmuo (išmokos gavėjas) nesutinka su Sodros teritorinio skyriaus sprendimu ar neveikimu, jis turi teisę kreiptis į Sodros valdybą, kuri pagal įstatymą yra ikiteisminio nagrinėjimo institucija.

  Viešus duomenis apie išmokas bei jų gavėjus galima rasti tinklalapyje Statistinių duomenų portalas (sodra.lt)

  1. Kaip yra užtikrinama, kad kiekvieną 2022 m. dirbusįjį pensininką ir asmenį su negalia iš tiesų pasiektų reikiama informacija nuo 2023-07-01 mokamų padidinto dydžio pensijų klausimu ir jiems būtų išaiškinta, pagal kokias formules tai apskaičiuojama?

           LR SADM Komunikacijos skyrius:

  Nuo kiekvienų metų sausio 1 dienos senatvės pensijos ir netekto darbingumo pensijos, paskirtos po 2018-01-01, naujinamos įvertinant asmens įgytą stažą ir apskaitos vienetų skaičių. Naujo dydžio pensijos pradedamos mokėti ne vėliau kaip liepos mėnesį, kartu su naujo dydžio pensija išmokamas nuo sausio 1 d. susidaręs pensijų dydžių skirtumas.

  Naujas pensijos dydis, atnaujintas atsižvelgiant į praėjusiais metais asmens įgytą stažą ir apskaitos vienetų skaičių nurodomas sprendime dėl pensijos naujinimo, o informacija apie pasikeitusį stažą ir apskaitos vienetus bei apskaičiavimo formules pateikiama sprendimo dėl pensijos naujinimo priede.

  Peržiūrėti priimtus sprendimus asmenys gali prisijungę prie asmeninės „Sodros“ paskyros gyventojui (https://gyventojai.sodra.lt/sodra-login/). Apie paskyroje talpinamus naujus sprendimus gyventojai informuojami jų asmeninėje paskyroje pasirinktu būdu: telefonu, el. paštu ar pan.

  Taip pat Socialinio draudimo pensijų įstatyme numatytas netekto darbingumo pensijų, paskirtų iki 2017-12-31 naujinimas, nuo kiekvienų kalendorinių metų sausio 1 d., per metus įskaitant tiek apskaitos vienetų, kiek pagal Socialinio draudimo pensijų įstatymą apskaičiuotas dydis viršija dydį 0,78 * K, kur K – asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas už laikotarpį po 1994 m., pagal kurį mokama asmens netekto darbingumo ar invalidumo pensija. Informacija, kaip gaunamas šis dydis, žmogui taip pat pateikiama sprendime dėl naujinimo.

  Nuo 2018 m. skiriant senatvės ir netekto darbingumo pensijas, asmenims kartu su sprendimu skirti atitinkamos rūšies pensiją pateikiama informacija apie būsimus naujinimus nuo kiekvienų kalendorinių metų sausio 1 dienos, įvertinant asmens įgytą stažą ir apskaitos vienetų skaičių.

  1. Kas atsakingas, jei įrodomos akivaizdžios įvairių rūšių, įskaitant ir žmogiškąjį veiksnį, klaidos iš Sodros, VSDFV prie LR SADM pusės, pavyzdžiui, neteisingai apskaičiuoto ar iš viso nenumatyto pensijos didinimo nuo 2023-07-01?

  LR SADM Komunikacijos skyrius:

  Socialinio draudimo pensijų įstatymas numato, kad pensijos suma, laiku negauta dėl pensiją skiriančios ar mokančios įstaigos kaltės, išmokama už praėjusį laiką neapribojant kokiu nors terminu.

  1. Asmenų su negalia mirtingumas yra nemenkas, vien laikotarpiu 2020-2022 m. jų kiekis sumažėjo apie 10 proc., neįskaitant naujai registruojamų vaikų su negalia. Kaip sprendžiami atvejai, kai tokiems asmenims, jei jie dirbo pagal darbo sutartį, o ne savarankiškai, priklauso pensijos didinimas po perskaičiavimo už praėjusius kalendorinius metus, bet tai nebuvo atlikta, asmenys mirė, kas tokiais atvejais gali būti daroma siekiant tų asmenų artimiesiems atgauti neišmokėtas sumas iš Sodros? Ar yra buvę praktikoje tokių atvejų?

  LR SADM Komunikacijos skyrius:

  Naujinimą „Sodros“ darbuotojai stengiasi atlikti kuo įmanoma operatyviau. Taigi, dažnu atveju pensijos pradedamos naujinti jau vasario pabaigoje – kovo pradžioje. Jei asmuo miršta ir jam neatliktas naujinimas, prieš išmokant nustatytą išmoką už mirusį asmenį, atliekamas pensijos naujinimas ir laidojusiam asmeniui išmoka išmokama jau atsižvelgiant į atliktą naujinimą.

  Kitais atvejais duomenys apie negautas išmokas pateikiami pažymose notarui pagal paveldėtojų prašymus.

  1. Pateikite tikslius duomenis, kiek senatvės pensininkų Lietuvoje nuo 2023-07-01 gaus padidintas senatvės pensijas dėl to, kad 2022 m. dirbo pagal darbo sutartis ir vidutiniškai kiek didėja jų pensijos nuo nurodytosios datos. Analogiškus duomenis pateikite ir apie asmenis su negalia. Lygiai tokius pat duomenis pateikite pagal abi nurodytąsias kategorijas – senatvės pensininkus ir asmenis su negalia, kurie dirbo pagal darbo sutartis, taip pat ir už 2018-2019-2020-2021 metus. Duomenis teikite ne nuorodų pavidalu, o įrašydami juos į klausimo atsakymo tekstą ar suformuodami lenteles be perteklinės informacijos, kurios šiuo klausimu neprašome.

  LR SADM Komunikacijos skyrius:

  Detalios informacijos apie pensijų perskaičiavimą dirbantiems pensininkams Sodra neturi, nes pensijos pokytis yra individualus, t. y. priklauso nuo žmogaus gauto darbo užmokesčio ir dirbtų mėnesių skaičiaus.

  Pateikiame lentelę, kurioje matomas dirbusių (senatvės ir netekto darbingumo / neįgalumo) pensininkų skaičius, kuriems buvo perskaičiuotos pensijos:

   

  Dirbančių fizinių asmenų skaičius

  Pensijos rūšis

  2018

  2019

  2020

  2021

  2022

  Senatvės

  84265

  88761

  90377

  88680

  91529

  Invalidumo / netekto darbingumo

  59483

  58989

  55765

  53804

  53976

  Įvertinus vidutinį dirbusių pensininkų darbo užmokestį 2022 m., senatvės pensininkai papildomai vidutiniškai uždirbo po 0,7805 apskaitos vieneto arba 4,45 Eur, o dėl stažo padidėjimo prognozuojama bendroji pensijos dalis padidėjo apie 17 Eur. Iš viso senatvės dirbančių pensininkų vidutinis pensijos padidėjimas prognozuojamas apie 21 Eur.

  Neįgalumo/netekto darbingumo dirbusieji pensininkai vidutiniškai uždirbo po 0,7712 taško arba 4,40 Eur, o apskaičiuoti stažo įtakos bendrajai pensijos daliai dėl individualaus būtinojo stažo reikalavimų pagal neįgalumo/ netekto darbingumo pensijos gavėjo amžių nėra galimybės.

  1. Komentuokite hipotetinį atvejį: asmeniui su kompleksine negalia, kuris yra kurčias, nesinaudoja kompiuteriu ir turi judėjimo negalią, tačiau gyvenančiam savarankiškai, neaptarnaujamam nei atvejo vadybininko, nei socialinio darbuotojo, nei asistento, nes visais atvejais yra išmokęs išsiversti be to, dirbusiajam 2022 m. ir mokėjusiam reikiamus mokesčius Sodrai, nei įgyto stažo, nei pensijos apskaitos vienetų nepadaugėjo už 2022 m., jis gauna iš VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO SKYRIAUS pagal jo faktinę gyvenamą vietą pranešimą paštu, o pranešime siunčiama informacija, jog jo pensijos dydis neatnaujintas, be to, nenumatyta to padaryti nuo 2023 m. liepos 1 d. Taip pat nėra pateikta informacija ir apie tai, kiek pailgėjo jo darbo stažas dėl to, kad 2022 m. dirbo ir tvarkingai mokėjo Sodrai mokesčius. Ar toks asmuo dar gali suspėti įrodyti, jog nuo 2023-07-01 jam priklauso padidinta pensija? Kaip jis gali tai padaryti? Ar verta tai daryti, jei įvertintume tą galimą jo pensijos didėjimą? Susiekite atsakymą į šį klausimą su atsakymu į 5 klausimą.

  LR SADM Komunikacijos skyrius:

  Atvejai, kuomet po naujinimo dydis gali nepakisti:

  *Jei asmuo gauna nuo 2018-01-01 paskirtą netekto darbingumo pensiją, naujinimas jam bus atliekamas, tačiau pensijos dydis gali nepakisti tais atvejais, kai asmens įgytas stažas neviršija tų metų būtinojo stažo senatvės pensijai ir pagal įmokas įgyti apskaitos vienetai yra mažesni nei įgyti pagal pakaitinių pensijos apskaitos vidurkį. Tačiau informacija apie pakitusį stažą ir įgytus apskaitos vienetus bus pateikta sprendimo dėl pensijos naujinimo priede.

  *Jei asmuo gauna iki 2017-12-31 paskirtą netekto darbingumo ar invalidumo pensiją, numatytas šių pensijų naujinimas nuo kiekvienų kalendorinių metų sausio 1 dienos, per metus įskaitant tiek apskaitos vienetų, kiek apskaičiuotas dydis viršija dydį 0,78 * K, kur K – asmens draudžiamųjų pajamų koeficientas už laikotarpį po 1994 m., pagal kurį mokama asmens netekto darbingumo ar invalidumo pensija. Informacija, kaip gaunamas šis dydis, pateikiama sprendime dėl naujinimo.

  Įstatymas nenumato vertinti asmens įgyto stažo, nes pagal iki 2017-12-31 galiojusią įstatymo redakciją, apskaičiuojant netekto darbingumo ar invalidumo pensijas būdavo įskaitomas ir laikas likęs iki senatvės pensijos amžiaus („padovanojamas“ stažas).

  Tačiau jei asmuo mano, kad jam naujinimas yra neatliktas, jis visada gali kreiptis į Sodros teritorinį skyrių dėl pensijos naujinimo, o jei skyriaus pateiktas sprendimas jo netenkina – skųsti šį sprendimą Sodros fondo valdybai.

  1. Vertinimo skalėje iš 10 balų nuo 1 /visiškai prastai/ iki 10 /puikiai/ kaip pati LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija vertina savo veiklas, pavaldžių ar iš dalies atskaitingų ministerijai institucijų, įstaigų korupcijos, galimai polinkio į nusikalstamas veiklas, vadybos, administravimo, priežiūros klausimu? 

  LR SADM Komunikacijos skyrius:

  Vienu balu sudėtinga vertinti taip plačiai įvardijamas veiklos sferas. Kita vertus, vertinimą turėtų pateikti tie, kurie kreipiasi į ministeriją ar jai pavaldžias įstaigas, teikdami užklausas, klausimus ar kreipiasi jiems aktualiomis temomis.

  2023-06-22 16:53 iš LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos gauti atsakymai netenkino mūsų leidinio auditorijos informacinių poreikių

  2023-06-23 07:00 buvo pateiktas papildomas paklausimas, atsakymus gavome 2023-06-28. Jie publikuojami aukščiau.