„Ir iš silpnapročio nepadarysime protingą, nors jį kažinkaip lavintume ir tobulintume. (...) reikia aiškiai pasakyti, jog ir geriausio maitinimo, gyvenimo ir priežiūros priemonės neprašalins tų išsigimimo užuomazgų, kurios jau glūdi lytinėse ląstelėse ir perduodamos tolimesnėms kartoms Mendelio dėsniais“ (Bendoravičius, 1932: 54-55).

„GEROVĖS PAGRINDAS YRA SVEIKATA“

Gyd. Dr JUOZAS ŽEMGULYS, 1933, p. 50-51:

SENTI ŽMONĖS PRADEDA DAUG ANKSČIAU (PAV., MERGAITĖS APIE 30 METŲ).

 • SVEIKŲ IR DARBINGŲ VAIKŲ GALIMA LAUKTI TIK IŠ SVEIKŲ, SUBRENDUSIŲ, BET NEPERSENUSIŲ TĖVŲ.
 • ALKOHOLIKŲ (GIRTUOKLIŲ) VAIKAI NERETAI BŪNA SILPNAPROČIAI, SERGA NERVŲ BEI PROTO LIGOMIS, SU NEGERAIS PALINKIMAIS.
 • DIDELI GIRTUOKLIAI IR KRIMINALISTAI (NUSIKALTĖLIAI) NETURI TUOKTIS PATYS, NEI KITI SU JAIS VEDYBŲ DARYTI.
 • NEPATARTINA TEKĖTI IR TOKIOMS, KURIŲ PER ANKŠTI DUBENS KAULAI, KURIŲ IŠKRYPĘ ĮVAIRŪS KAULAI AR LYTIES ORGANAI.

Juozo Žemgulio rašytus straipsnius citavome „Padėkime sau‘19“ Nr. 11, 12, 13. Šis žymus Žemaitijos vyras, chirurgas ir visuomenininkas, viena žymiausių ir iškiliausių Lietuvos valstybės tarpukario asmenybių, medikas, karininkas, Lietuvos kariuomenės sanitarijos pulkininkas, paliko gilų pėdsaką istorijoje. Jis prisidėjo prie visos Lietuvos, ne tik Žemaitijos, kūrimo veiklų, jo darbų yra daugelyje sričių: medicinos, aukštojo mokslo, medicininės spaudos, karo medicinos. Šio iškilaus asmens palikimas įspūdingas – tai ir indėlis į sveikatos priežiūros atstatymą ir plėtrą, nuopelnai jo gimtajam Klaipėdos kraštui ir pirmiausia jo kaimo žmonėms, kuriuos gydė ir konsultavo neatlygintinai, išliko gausus kiekis jo spausdintų darbų medicinos, aukštojo mokslo temomis, įsimintinas medicinos draugijų kūrimas, reikšmingas medicinos profesinių leidinių redaktoriaus darbas. Rašė J. Žemgulis nepriekaištingai sklandžia ir eiliniam valstiečiui ar sužalotam kariui suprantama lietuvių kalba, be to, laisvai kalbėjo ir rašė keliomis užsienio kalbomis, buvo gerai įvaldęs savo profesijos terminiją, lengvai susikalbėdavo su užsienio iškiliais medikais Vokietijoje, kitur, ir buvo jiems lygiavertis kolega pagal savo profesinį pasirengimą. Vienas svarbesnių jo darbų yra ligoninės Klaipėdoje prestižo stiprinimas. Žymus jis buvo ir Kaune bei Panevėžyje. J. Žemgulys yra paskelbęs vertingų straipsnių įvairiomis medicinos, higienos, socialinės higienos, gydymosi namuose, asmenų darbingumo užtikrinimo bei pacientologijos temomis. Galima drąsiai teigti, jog antro tokio lygio medicinos teoretiko ir praktiko Lietuva apskritai neturi iki šiol.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Labdaros ir paramos fondas „Jaunasis tyrinėtojas” / The fund of charity and support "Young researcher"

Organisation's code 29202001020010

Erasmus+ OID: E10275954

AB Citadele banka, code of the bank 72900:

Lithuanian branch, code of the branch 304940934

IBAN/ Bank's account No. LT477290099057993275

SWIFT (BIC): INDULT2X

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO GRUPĖS UNIVERSALUS DAUGIAFUNKCIS CENTRAS /

NEFORMALI SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO MOKYKLA

Non formal universal multifunctional education center / Non formal education school for adults:

code 88888880778271

Newsletter „Padėkime sau’19” ISSN 2669-1426

<https://www.leidinyssau.lt>, ISSN 2669-1876

<https://www.leidinyssau.lt/fondas>

 

The sole responsibility of this publication lies with the author.

The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Pateikiama autoriaus nuomonė.

Europos Komisija neatsako už jokį galimą pateikiamos informacijos naudojimą.

 

SKAITMENIZACIJOS IŠŠŪKIAI 2022-2023 m.:

KAI GALIMYBIŲ MAŽIAU…

Nr. 2021-2-LT01-KA122-ADU-000041678

Pranešame apie kai kuriuos rezultatus. Projektas baigtas 2023-10-29, rezultatai į sistemą "Beneficiary Module" pateikti ir priimti 2023-12-26.

2024-01-22 / 23

Priemonė „Poveikis+” Praktinių pratybų vadovas ir kita tyrimo metodika buvo naudojama. Iki 2024-01-22 nustatyta, jog šio projekto atveju galima tikėtis sisteminio poveikio maždaug ne anksčiau kaip 2030 m. Kiekybiniai rezultatai, atsižvelgiant į neapibrėžtumo laikotarpio ypatumus projekto vykdymo metu, ganėtinai neblogi.

BM 2023 11 11 rezultatai / Results dashboard

 

Identifier

Title

 

Status

Key Action

Action Type

 

2021-2-LT01-KA122-ADU-000041678

SKAITMENIZACIJOS IŠŠŪKIAI: ŽINIŲ MAINAI TARP ATSKIRŲ KARTŲ – AUKŠTOS KVALIFIKACIJOS 55+ METŲ AMŽIAUS MOTERŲ, TURINČIŲJŲ MAŽIAU GALIMYBIŲ, MOKYMASIS VISĄ GVENIMĄ

 

Submission ongoing

Learning Mobility of Individuals

Short-term projects for mobility of staff in adult education

Šaltinis: <https://webgate.ec.europa.eu/education_culture/dissemination/share/page/site/promotersetys/dashboard> 2023 11 11 07:45

 

Beneficiary Project Details

Project Information

Title

Description

Type

Unique data base for persons with disabilities, start of development

UNIKALI DUOMENŲ BAZĖ ...

Show more..

 

Other: data base

Network under periodical development aiming to help older people, people with fe...

TINKLO PLĖTRA 2022-2023 m. ...

Show more..

 

Other: Network development method of Armonienė, A. (2020)

Publicity and information's dissemination

Using channels: EPALE and  1.https://epale.ec.europa.eu/lt/discussions/unikali-duomenu-baze 2. https://www.leidinyssau.lt/jobs See more...

Show more..

 

Other: Integrated communication in practice

Improvement of managerial skills of the head of the Fund "Young researcher" Mrs ...

Pagrindinis šio projekto tikslas ir uždaviniai pasiekti. Žr. projekto kortą, ji yra ES platformose, pridedamas šio projekto d...

Show more..

 

Other: Managerial skills for digitalised environment

The final report

Galutinė ataskaita sukurta, pateikta, priimta 2023 m. gruodį. The final report presented in December, 2023.

Reports

Mobility in 2022

Mobilumas 2022-10-03/07: 3 dalyvės,...

Show more..

 

Other: Training course

Mobility in 2023

Mobilumas 2023-10-16/20: 3 dalyvės, ...

Show more..

 

Other: Training course

Šaltinis:

<https://webgate.ec.europa.eu/education_culture/dissemination/share/page/valor-promoter-project-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/58b29c91-263c-4694-a839-a0e22b24b0f4&projectNodeRef=workspace://SpacesStore/cd2a17b6-081e-47dc-996f-061c2bd548e9&mode=edit>, žr. 2023 11 11

2024 m. sausio 23 d. atlikę savo projekto kaštų ir naudingumo bei veiksmingumo analizę / anglų k. cost-benefit analysis /, įvertinę ir nepiniginius matų vienetus, dabartinę naudą savo organizacijai, vykdžiusiai ir įgyvendinusiai projektą, pateikiame išvadą, jog tikslo siekti ir užsibrėžtus uždavinius įgyvendinti buvo verta. Vertinome savo organizacijos, labdaros ir paramos fondo „Jaunasis tyrinėtojas“ gerovės matais, įgytos naujos vertingos patirties, žinių, įgūdžių pokyčių dinamiką, taikėme vertinimo formules, diskonto normą, įtraukėme net klaidinančios informacijos poveikio veiksnį, neatlygintinai atlikto darbo, veiklų apimtis, kt. kriterijus, kaip antai, organizacijos žinomumo didinimą, naudingumą pažeidžiamiausioms ir mažiau galimybių turinčioms visuomenės grupėms šiuo neapibrėžtumo ir greitų pokyčių laikotarpiu bei skaitmenizacijos plėtros aplinkybėmis.

Tačiau ar tą patį apie didesnius privalumus nei trūkumus visų šių įdėtų pastangų, veiklų, sukauptos iš anksčiau patirties pasitelkimo prasmingumo ir projektų vykdymo, įgyvendinimo tema galėsime teigti 2025 m. ar vėliau, numatyti dėl to paties padėties neapibrėžtumo, nepageidaujamų politinių-ekonominių-geopolitinių-demografinių-kultūrinių veiksnių pokyčių ir visuomenei bei jos mažiau galimybių turinčiųjų asmenų atveju apskritai ir galimai nepriimtinų ateities tendencijų Lietuvoje neįmanoma.

Dar daugiau. Kažkokio įspūdingesnio privalumų pasireiškimo pirmiausia dėl neįtikėtinai didelių iš viso neapmokamo darbo, veiklų sąnaudų, intelektinės produkcijos kūrimo tokioje aplinkoje absurdiškumo, inicijavimo įvairių prioritetinių ir projektams vykdyti parinktų centralizuotų, bet konkrečiai vietinei aplinkai, jos visuomenės grupėms svetimų idėjų, kurios išties net realiai nepagrįstos, visuomenei net galimai žalingos, ženkliai per didelio biurokratizmo, kitų veiksnių, bendrųjų moralės ir etikos normų nuosmukio progresavimo akivaizdoje mažiausiai iki 2030 metų prognozuoti negalime.

Nors mažiausios pažangos naudingumo bendrąja prasme, o ne šio itin smulkaus projekto atveju, mažiau galimybių turinčiųjų asmenų atžvilgiu Lietuvoje 2022-2023 m. laikotarpiu neidentifikavome.

Žinia, tokiomis sąlygomis bet kokios garbingais tikslais grįstos ir skaidriai įgyvendinto labai mažo projekto vykdytojų pastangos dažniau panašėja į mėginimus sunešioti geležines klumpes ar 21 amžiaus pradžios Don Kichoto nuotykius. Tiesa, kovos su vėjo malūnais nebuvo. Ir nebus. Visa tai paliekame neturintiesiems ką veikti.

Iliustracija žemiau: 10 metų vaiko piešinys.

APIE TARPTAUTINIUS PROJEKTUS:

KOKIA PRASMĖ IR TIKIMYBĖ LAIMĖTI PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOSE?

The fund of charity and support "Young researcher"/„Jaunasis tyrinėtojas”

/Erasmus+ OID: E10275954/

MINI REGISTRAS

2023-06-28 / 2024 01 17

Labdaros ir paramos fondas Jaunasis tyrinėtojas” (toliau – Fondas) pradedant 2021 m. gegužės mėnesiu ir iki 2023 m. birželio 28 d., taigi, per dvejus metus, sukūrė, pateikė atrankai sutelkęs organizacijas-partneres kitose valstybėse bei bendradarbiaudamas, keisdamasis patirtimi, informacija, žiniomis su kai kuriomis daugiau nei 20 metų laikotarpiu, iš viso 11 originalių projektų paraiškų pagal tarptautines programas ERASMUS+ ir Nord Plus. Iš tų 11 pateiktųjų projektų paraiškų 3 yra paraiškos akreditacijai pagal programą ERASMUS+. Dar viename programos ERASMUS+ projekte, kurio sėkmės atrankose atveju būtų koordinavusios organizacijos, registruotos kaimyninėje Latvijoje, būtumėme dalyvavę kaip organizacija-partnerė. Deja, latvių iniciatyvos 2023 m. atrankose net pasirinkus aktualiausias ir prioritetines veiklos sritis, sutelkus itin daug giminingų organizacijų iš daugybės valstybių programos ERASMUS+ atveju paramos negavo.

Mūsų Fondas nuo 2021 m., manome, dalyvavo tarptautinių projektų paraiškų atrankose gana sėkmingai. Dvi pateiktosios paraiškos akreditacijai buvo įvertintos ekspertų ir pagal gautuosius jų detalius aiškinimus galėsime nesunkiai tas paraiškas patobulinę teikti būsimoms atrankoms 2024 ir vėlesniais metais, jei įvertinsime tokio veiksmo prasmingumą pagal susidariusias nuo 2023 m. aplinkybes teigiamai. Be abejo, jei vertiname įdėto darbo, veiklų apimtis, savo patirtį, žinias, iš gerokai anksčiau turėtus ir palaikomus tarptautinius ryšius su giminingomis organizacijomis ir pavieniais ekspertais užsienyje, dalyvavimo projektuose naudingumo koeficientas nėra labai teigiamas. Per dvejus metus pateiktosios 8 originalių projektų paraiškos, atmetus paraiškas akreditacijai,  kaip galimai koordinuojančiai organizacijai ir dalyvavimas projektuose bei jų atrankoje kaip organizacijai-partnerei, esamu metu naudingumo koeficientas visų tokių veiklų, darbų, kūrybinių pastangų būtų gana menkas, grėsmė nuo 1996 m. skaidriai veikiančiam Fondui, jo nepriekaištingai reputacijai, turimai intelektinai produkcijai ir potencialui gana didelė. Visa tai pasakytina ERASMUS+ programos, ne kokių kitų tarptautinių programų, iniciatyvų atveju.

Tačiau vertiname dar ir organizacijos žinomumo didinimo kriterijų, pirminių tiesioginių tyrimų atlikimo apimtis bei reikšmę savo organizacijai ir jos potencialo, tarptautiškumo stiprinimui. Vertiname ir įgytą patirtį, nuotolinių mokymų reikšmę, kai dalyvaujame mokymuose, skirtuose teikti paraiškas, ir galimybę daryti tai sėkmingai savo pačių organizacijos, kuri yra nuo nieko nepriklausanti NVO, lygmenyje.

Du mūsų organizacijos koordinuotus ERASMUS+ programos projektus jau pabaigę, tiesiog sudarėme mini registrą. Štai jis:

Nr.

Projekto paraiškos numeris

Paraiškos registravimo e-sistemoje ID ir data

Projekto paraiškos pavadinimas

Pastabos

1

ERASMUS+ KA210-ADU-B4422D84

ID: 1354307;

26/09/2022 17:13:18 Registered

DIGITALISED ENVIRONMENT: INVOLVEMENT OF DIFFERENT GENERATIONS/ SKIRTINGŲ KARTŲ ĮTRAUKTIS SKAITMENINĖJE APLINKOJE

Pateikta kaip galimai koordinuojančios organizacijos. Žr. skiltį žemiau

2

ERASMUS+ Akreditacijai: KA120-ADU-85EC975F

ID: 1371740;

18/10/2022 Registered

Erasmus accreditation in adult education

 

Pateikta kaip galimai koordinuojančios organizacijos. Intelektinis produktas unikalus, atitinka programos prioritetus, vienos iš tikslinių grupių – asmenys, turintieji mažiau galimybių, asmenys su negalia, susijusieji su jais. Pasirinktos pagrindinės tikslų, uždavinių įgyvendinimo sritys: skaitmeninės aplinkos įvaldymo žinios ir gebėjimai; aktyvus senėjimas, lygių galimybių rėmimas ir nediskriminacinės aplinkos užtikrinimas.

3

ERASMUS+ Akreditacijai: KA120-ADU-C11A288D

ID KA120-ADU-C11A288D

04/10/2021 10:25:46 1282162 Registered

Erasmus accreditation in adult education

Žr. skiltį aukščiau

 

4

ERASMUS+ KA122-ADU-7A8564F3, it was evaluated as 2023-1-LT01-KA122-ADU-000115256

ID: 1387959;

15/02/2023 07:34:49

Registered

pavadinimas nenurodomas

Žr. skiltį aukščiau

Pateikta kaip galimai koordinuojančios organizacijos

5

ERASMUS+ 2 pagrindinio veiksmo suaugusiųjų švietimo sektoriaus Mažos apimties partnerysčių projektas / it was evaluated as

ID: 2023-2-LT01- KA210-ADU-000173274

ID: 2023-2-LT01- KA210-ADU-000173274

pavadinimas nenurodomas

„Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo suaugusiųjų švietimo sektoriaus Mažos apimties partnerysčių projekto paraiškai Nr. 2023-2-LT01- KA210-ADU-000173274 dotacija nebuvo skirta

6

NP Adult projektas

Pateikta atrankai 2023 m. sausį

Registruotas

pavadinimas nenurodomas

Galimai plėtosime su partneriais Baltijos ir Skandinavijos šalyse.

Pateikta kaip galimai koordinuojančios organizacijos

7

NP Horizontal projektas

Pateikta atrankai 2023 m. sausį

Registruotas

pavadinimas nenurodomas

Pateikta kaip galimai koordinuojančios organizacijos

8

ERASMUS+

KA210-ADU-2DEA6472

ID: 1255919;

20/05/2021

21:52:28

Registered

NEĮGALŲJŲ IR MAŽIAU GALIMYBIŲ TURINČIŲ ASMENŲ ĮTRAUKTIS Į VISĄ GYVENIMĄ TRUNKANTĮ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ: PATIRTIES MAINAI / DISABLED PERSONS AND PEOPLE OF SOCIAL RISK: LIFE LONG NON-FORMAL LEARNING AND EXCHANGE OF EXPERIENCE

Šį projektą tobulinome

9

ERASMUS+

KA122-ADU-EC2CD2F2

ID: 118225

17/05/2021

18:50:26

Registered

DIALOGAS SU NEĮGALIAISIAIS: SKAITMENINĖS ATSKIRTIES ŠALINIMAS / DIGITAL DIVIDES REMOVING: DIALOGUE WITH DISABLED PERSONS

Šį projektą tobulinome 2022 m.

10

ERASMUS+ KA152-YOU-CAAE3405

ID: 1188692

2021-05-18 09:45:45

Registered

TALENTINGI NEĮGALŪS JAUNUOLIAI SKAITMENINĖJE APLINKOJE: VERSLUMO SKATINIMAS

Šį projektą tobulinome 2022-2023 m.

11

ERASMUS+

With many other organisations KA153-YOU-1AFC029F

23 Feb 2023 12:00:00

Registered

Digitally Smart

Jei vėl bus atnaujintas šis projekto siūlymas, dalyvausime kaip partneriai.

12*

ERASMUS+

2021-2-LT01-KA122-ADU-000041678

 

SKAITMENIZACIJOS IŠŠŪKIAI: ŽINIŲ MAINAI TARP ATSKIRŲ KARTŲ – AUKŠTOS KVALIFIKACIJOS 55+ METŲ AMŽIAUS MOTERŲ, TURINČIŲJŲ MAŽIAU GALIMYBIŲ, MOKYMASIS VISĄ GVENIMĄ/CHALLENGES OF DIGITALIZATION: THE EXCHANGE OF KNOWLEDGE BETWEEN GENERATIONS – LIFELONG LEARNING FOR HIGHLY QUALIFIED WOMEN AGED 55+ WITH FEWER OPPORTUNITIES

Baigtas 2023 m. IV ketvirtį.

13*

ERASMUS+

2021-2-LT01-KA210-ADU-000045032

 

 

55+ m. AMŽIAUS MOTERŲ ĮTRAUKTIS Į VISĄ GYVENIMĄ TRUNKANTĮ MOKYMĄSI SKAITMENINIŲ TRANSFORMACIJŲ APLINKOJE/INVOLVEMENT OF 55+ YEARS OLD WOMEN TO LIFE-LONG LEARNING IN THE ENVIRONMENT OF DIGITAL TRANSFORMATIONS

Įvykdytas.

14

ERASMUS+

Akreditacijai

ID: KA120-ADU-F15EA88B

 

Erasmus accreditation in adult education

Pateiktas atrankai

REZULTATAI:

*12 ir 13 projektai finansavimą iš EK gavo. Kiti projektai, paraiškos akreditacijai nefinansuotos.

ERASMUS+ programoje dalyvavimą projektų paraiškų atrankos laimėjimų atveju laikome sėkmingu, per dvejus metus iš pateiktųjų projektų paraiškų finansinę paramą gavo 2, taigi, sėkmės lygis 18 procentų. 

Svarbu pažymėti: EK dotacijos buvo ženkliai nepakankamos pagal projektų kortose / anglų k. project card / patvirtintus tikslus, uždavinius, kuriuos būtina pasiekti vadovaujantis pagrindiniu orientyru --- mažiau galimybių turinčiųjų asmenų interesais. Už intelektinę produkciją nesumokėta iš viso ir tai padaryti net nenumatyta. Finansine prasme abu projektai mūsų organizacijai buvo daugiau nei nuostolingi, juos teko ko-finansuoti iš mažos NVO, koks yra mūsų Fondas, išteklių.

Darbas, veiklos iš idėjos" tolimesnėje perspektyvoje yra visiškai nesuderinami dalykai su mūsų NVO tikslais, misija, vizija, veiklos politika. Savanorių mūsų NVO nėra ir niekada jų nebus. Mūsų NVO nepritaria savanorystės idėjoms iš esmės ir viešai tai deklaruoja.

Beje. Ir deja. Akreditacijos paraišką gerai žinome kaip tobulinsime, lygiai kaip ir NP programos projektus. Tačiau tai darysime tiktai įvertinę prasmingumo kriterijų.

Tai yra, iki šiol ERASMUS+ programoje finansavimą gavo kas 6  pasiūlytas mūsų projektas kaip paraiškos teikėjos – organizacijos koordinatorės, kuri kontaktų, veiklų, tarptautiškumo, tiesioginio dialogo su Europos Komisija ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis patirtį kaupia 28-i metai.

Dar daugiau. Nuo 1995-ųjų LR sklandanti laki frazė, kurią sukūrė mokslo tyrimų, studijų, švietimo sričių tarptautinių projektų įgyvendintojai, tiesiogiai tai darantys, dirbę be jokių atostogų ir neretai daugiau nei po 12-14 valandų per parą, o ne tie, kurie tik dėjo solidarumo parašus ir apsiforminę kaip „ekspertai", „viceministrai", „profesoriai", kt.,  net realiai neturėdami pagal visus kriterijus nė bendrojo lavinimo mokyklos 10 klasių išsilavinimo atitikmens su mažomis ir retai pasitaikančiomis išimtimis, jog visas tikrasis praktinis naudingumas tų projektų realiai gautas pieštukas už dyką, bet ir dėl to pieštuko teko atsėdėti daugybę valandų visiškai niekuo nenaudinguose mokymuose ir suvaidinti, kad įdėmiai klausaisi tų, kas kalba ir kad tau tai įdomu ir naudinga..., --- taigi apie gautą pieštuką iš užsienio 2024 metais galime pasakyti: mūsų organizacijai tas pieštukas kainavo ženkliai daugiau negu 100 000 eurų vos per vienerius metus.

cool

Todėl vertinkite patys, ar galite tokiomis kainomis ir aplinkybėmis įsigyti savo konkrečios organizacijos, įmonės, institucijos, biudžetinės švietimo įstaigos ar pan. tiesiog „refrešingą", kas lietuvių kalba būtų kažkas panašaus į langų atidarymą ir patalpos gerą išvėdinimą.

cool

Jei laikui bėgant įvertinsime didesnį naudingumą, susijusį su dalyvavimu ERASMUS+ programoje, būtinai sąžiningai ir objektyviai, o ne demagogiškai ir pagal nurodymus kaip ir kokia tvarka išreikšti didžiulį pasitenkinimą net jei to nėra ar tas pasitenkinimas daugmaž teigiamas, informuosime. O šiandien pranešame: su muzikantais, aktoriais, šokėjais, jų profesoriais" ir edukatoriais nesame niekuo susiję ir neketiname šiuo klausimu nieko keisti. Tam yra kiti fondai, kitos institucijos, kitos organizacijos ir draugijos bei asociacijos.

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Projektas pagal ERASMUS+ programą / Project under programme ERASMUS+

Nr. 2021-2-LT01-KA122-ADU-000041678 „SKAITMENIZACIJOS IŠŠŪKIAI: ŽINIŲ MAINAI TARP ATSKIRŲ KARTŲ – AUKŠTOS KVALIFIKACIJOS 55+ METŲ AMŽIAUS MOTERŲ, TURINČIŲJŲ MAŽIAU GALIMYBIŲ, MOKYMASIS VISĄ GVENIMĄ”/ No. 2021-2-LT01-KA122-ADU-000041678 „CHALLENGES OF DIGITALIZATION: THE EXCHANGE OF KNOWLEDGE BETWEEN GENERATIONS – LIFELONG LEARNING FOR HIGHLY QUALIFIED WOMEN AGED 55+ WITH FEWER OPPORTUNITIES”

 

ATASKAITA: 2023 m. gruodis /

REPORT: December, 2023

 

Mes, kaip organizacija, įgyvendinome 6 mobilumus 5 dalyvėms, kaip ir buvo planuota. Gavome 6 mobilumo Europasus ir 6 baigtų mokymo programų įvykdymą ir įgytas kompetencijas patvirtinančius pažymėjimus. Unikali duomenų bazė, skirtoji mažiau galimybių turintiems asmenims kartu su tinklu, kuris pradėtas buvo kurti nuo 1995/6 m., buvo dar labiau išplėtoti ERASMUS+ programos projekto finansinės paramos ir bendradarbiavimo su IDEC SA (Graikija) dėka.

Žiūrėkite išsamią informaciją žemiau, raskite lenteles Nr.1, 2 ir 3. 

We, as an organisation, implemented 6 motilities for 5 participants, as was planned and got 6 Europasses of Mobility and 6 Certificates of completed training programmes, according to the courses, which were attended by participants of our organisation. The unique data base for people with fewer opportunities together with the network, which got a beginning since 1995/6, was more developed thanks to the ERASMUS+ programmes financial support and cooperation with IDEC SA (Greece).

See detailed information bellow, find tables No. 1, 2 and 3.

 

lentelė Nr. 1 / Table No. 1

PRODUKCIJA KIEKYBINĖ IR REZULTATAI KOKYBINIAI/ OUTPUTS AND OUTCOMES

OUTPUTS:

(1) Website has been developed including introduction of the unique database, which has the start of creation since 2019 and earlier. E-address <https://www.leidinyssau.lt/jobs/>

Total number of our organisation‘s visitors increased 2,44 times, number of visitors per day enlarged 3,15 times.

(2) Reports about the Project were published at <https://webgate.ec.europa.eu/education_culture/dissemination/share/page/site/promotersetys/dashboard> 2023 11 11 07:45; see also SUMMARY; plus this Report named as final.

(3) Publicity activities, see <https://www.leidinyssau.lt/jobs/>; UNIKALI DUOMENŲ BAZĖ at: <https://epale.ec.europa.eu/lt/discussions/unikali-duomenu-baze> 20 Rugsėjis 2023; publication in Newsletter Padėkime sau’19” ISSN 2669-1426.

(4) Photos as evidencies of attendence of mobilities activities.

(5) Europasses Mobilities, Certificates, Learning Agreements, Complements, other original documents in total number 74, see table No. 2 bellow.

PRODUKCIJA KIEKYBINĖ:

(1) Siunčianti organizacija savo interneto svetainę plėtoja nuo 2019. Šio projekta atvejui raskite:  <https://www.leidinyssau.lt/jobs/>

Projekto vykdymo metu bendras organizacijos www lankytojų skaičius augo 2,44 karto, dienos lankytojų skaičius padidėjo 3,15 karto.

(2) Ataskaitos paskelbtos <https://webgate.ec.europa.eu/education_culture/dissemination/share/page/site/promotersetys/dashboard> 2023 11 11 07:45; taip pat rasite priedą SUMMARY, kuris yra BM, pavadinimas PDF KA122 SUMMARY.pdf; taip pat ir ši ataskaita, parengta 2023 m. gruodį.

(3) Viešinimo veiklos yra <https://www.leidinyssau.lt/jobs/>; UNIKALI DUOMENŲ BAZĖ yra čia: <https://epale.ec.europa.eu/lt/discussions/unikali-duomenu-baze> 20 Rugsėjis 2023; informacinis biuletenis Padėkime sau’19” ISSN 2669-1426 yra didžiosiose LR bibliotekose, pavyzdžiui, Nacionalinėje M. Mažvydo, Vilniaus universiteto, Mokslų akademijos.

(4) Nuotraukos, kaip įrodymas apie dalyvavimą suaugusiųjų mobilumo veiklose pagal “Erasmus+” programos projektą.

(5) Europasų mobilumui, pažymėjimų, kitų originalių dokumentų parengta 74, išsamiau rasite lentelėje Nr. 2 žemiau.

OUTCOMS:

Exchange of ideas and good practices

Experience gained by individuals

Establishment of networks/ partnerships

Knowledge sharing

New / better skills

Assessment, recognition and certification of non-formal learning

Cross-cultural dialogue

REZULTATAI KOKYBINIAI:

Tarpkultūrinio dialogo gerinimas;

pasikeitimas idėjomis, gera patirtimi;

nauji, geresni įgūdžiai;

individų-mobilumų dalyvių ir siunčiančiosios organizacijos valdybos narių įgyta patirtis; bendradarbiavimo tinklo kūrimas;

pasikeitimas žiniomis;

vertinimas ir pripažinimas neformalaus ugdymo pasiekimų.

REZULTATAI KOKYBINIAI: Geriausi kokybiniai pasiekimai / rezultatai 2023 m. IV ketvirtį nustatyti šie: tarpkultūrinio dialogo gerinimas; pasikeitimas idėjomis, gerąja patirtimi; nauji, geresni įgūdžiai, tačiau apibendrintas vertinimas yra geriau nei vidutiniškai, bet ne puikiai. Bendras visų kokybinių rezultatų vertinimas yra geriau nei vidutiniškai. Kokybiniai rezultatai projektą užbaigus ir po kelerių metų, tikėtina, bus labiau akivaizdūs didesnio naudingumo prasme.

OUTCOMS in 4th quarter, 2023: Achievements in the areas of cross-cultural dialogue; exchange of ideas and good practices; new / better skills as more than average, but not excellent. The overall assessment of all qualitative results is better than average. Qualitative results after project completion are likely to be more evident in terms of increased utility.

lentelė Nr. 2 / Table No. 2

KIEKYBINĖ PRODUKCIJA: ORIGINALŪS DOKUMENTAI /OUTPUTS: ORIGINAL DOCUMENTS

OUTPUTS: ORIGINAL DOCUMENTS

 

Europasses Mobilities, Certificates, Learning agreements complements, other original documents in total number 74see table No. 3 bellow about input of sending organisation.

Details in numbers bellow:

1. Certificates about successfully concluded the training course; Europasses Mobilities; Europass / Certificate Supplement; Learning agreements Annex I;

 Grant agreements: in total number 30, 2 examples.

2. Learning agreements complements in total number 6, 1 example.

3. 6 Invoices for paying fees of training courses and 2 documents about cancelled or changed and no longer in line with requirements of the sending organisation the fund of charity and support “Young researcher” previously planned courses in Greece, prepared by IDEC SA, as hosting organisation, in total number 8, 1 example.

 

KIEKYBINĖ PRODUKCIJA:

ORIGINALŪS DOKUMENTAI

 

Europasai mobilumui, pažymėjimai, mokymosi sutarčių priedai, kiti originalūs dokumentai, jų iš viso yra 74žr. lentelę Nr. 3 žemiau apie siunčiančiosios organizacijos indėlį.

Išsami informacija skaičiais žemiau:

1. Pažymėjimai apie sėkmingai baigtą mokymo kursą; Europasai mobilumui; Europasai / pažymėjimo priedai; Mokymosi sutarties I priedas; Dotacijos sutartys: iš viso 30, 2 komplektai.

2. Mokymosi sutarčių vykdymo patvirtinimo dokumentai iš viso 6, 1 komplektas.

3. 6 Mokymo kursų mokesčių apmokėjimo sąskaitos faktūros ir 2 dokumentai apie atšauktus ar pakeistus ir nebeatitinkančius siunčiančiosios organizacijos reikalavimų labdaros ir paramos fondo „Jaunasis tyrinėtojas“ anksčiau planuotus kursus Graikijoje, parengė IDEC SA, kaip priimančioji organizacija. , iš viso 8, 1 komplektas.

 

lentelė Nr. 3 / Table No. 3

DUOMENYS APIE SIUNČIANČIOSIOS ORGANIZACIJOS labdaros ir paramos fondas Jaunasis tyrinėtojas” Erasmus+ OID: E10275954 INDĖLĮ / INPUT OF THE SENDING ORGANISATION the fund of charity and support Young researcher” Erasmus+ OID: E10275954

INPUT OF THE SENDING ORGANISATION

 

Evaluating input of activities, required job attempts, creativity usage, loss aiming to achieve this project as implemented is 61 723 (sixty one thousand seven hundred twenty three) euros. So, the project is co-funded by the fund of charity and support Young researcher”, Erasmus+ OID: E10275954.

DUOMENYS APIE SIUNČIANČIOSIOS ORGANIZACIJOS INDĖLĮ

 

Darbo, veiklų, kūrybinių pastangų indėlio finansinė išraiška prie šito projekto siekia 61 723 (šešiasdešimt vieną tūkstantį septynis šimtus dvidešimt tris) eurus. Taigi šis projektas yra kofinansuotas labdaros ir paramos fondo Jaunasis tyrinėtojas”, Erasmus+ OID: E10275954.

 

Apibendrinti šią ataskaitą pasirinkta taip: net ir tokiu neramiu neapibrėžtumo laikotarpiu ir būdami organizacija, kuri anksčiau neturėjo ERASMUS+ programos projekto įgyvendinimo patirties, išties buvome sėkmingi ir mums pavyko įvykdyti projekto kortoje / „project card” numatytus uždavinius, atsižvelgiant į pagrindinius ERASMUS+ programos prioritetus ir Lietuvos aplinkybes laiko intervalu 2021-2023 metais, įskaitant ir projekto paraiškos kūrimo laiką.

In sum: thus, even in such a turbulent time of uncertainty and being a non-formal organisation with no experience of implementation of ERASMUS+ programme’s project previously, we were really lucky in our very targeted aims, according to the main priorities of ERASMUS+ programme and Lithuanian circumstances at the time span 2021-2023.

Iliustracija aukščiau: Mokymai 2022 m. spalį Graikijoje. Vedančioji pedagogė Betty Aggeletaki, IDEC SA atstovė.

KOMUNIKACIJA SU MAŽOMIS TIKSLINĖMIS GRUPĖMIS /

COMMUNICATION WITH SMALL TARGET GROUPS

Neformalūs mokymai suaugusiems

Organizuoja ir vykdo labdaros ir paramos fondas „Jaunasis tyrinėtojas”

It is hybrid training, aiming to be able to provide communication services in the context of digitalization and uncertainty. The learning group was started to form in January, 2023, it was completed in April, 2023. The ending of this non-formal learning will be in 2024.

Content of the training

Renovation of communication in digitalized environment:

 • Development of effectiveness;
 • E-communication’s measures and combination with traditional communication;
 • Models of internet public relations;
 • Practical training.

“Organizacijos komunikacijos modelio atnaujinimo galimybės taikant skaitmenizacijos galimybes”

 1. Naujos galimybės organizacijos komunikacijos srityje: efektyvumo didinimas.
 2. Komunikacijos derinimo būdai ir vienijimo lygiai.
 3. Elektroninės komunikacijos priemonių parinkimo strategijos.
 4. Naujesni e-komunikacijos valdymo modeliai: dvipusė interneto komunikacija, socialinių tinklų naudojimas.
 5. Pratybos: e-komunikacijos priemonių ir tradicinės komunikacijos derinimas – būdas pasiekti tikslines grupes.

 

Training and workshops, distance training, discussions on-line.

Renginio tinklalapis

<https://www.leidinyssau.lt/fondas>

ERASMUS+ programos projektai Nr.

 

2021-2-LT01-KA210-ADU-000045032 (įvykdytas)

2021-2-LT01-KA122-ADU-000041678 (tęsiamas)

 

Dalyvių skaičius

< 100

Laukiami mokymosi rezultatai

Improved knowledge and experience of about 80 participants

Dalyvavimo ir (arba) mokymosi pasiekimų pripažinimas / patvirtinimas

Certificates in case learners want and need them

 

“Organizacijos komunikacijos modelio atnaujinimo galimybės taikant skaitmenizacijos galimybes”

 1. Naujos galimybės organizacijos komunikacijos srityje: efektyvumo didinimas.
 2. Komunikacijos derinimo būdai ir vienijimo lygiai.
 3. Elektroninės komunikacijos priemonių parinkimo strategijos.
 4. Naujesni e-komunikacijos valdymo modeliai: dvipusė interneto komunikacija, socialinių tinklų naudojimas.
 5. Pratybos: e-komunikacijos priemonių ir tradicinės komunikacijos derinimas – būdas pasiekti tikslines grupes .

 

Renovation of communication in digitalized environment:

 • Development of effectiveness;
 • E-communication’s measures and combination with traditional communication;
 • Models of internet public relations;
 • Practical training.

 

ERASMUS+ programos projektas

Nr. 2021-2-LT01-KA210-ADU-000045032

“55+ m. AMŽIAUS MOTERŲ ĮTRAUKTIS Į VISĄ GYVENIMĄ TRUNKANTĮ MOKYMĄSI SKAITMENINIŲ TRANSFORMACIJŲ APLINKOJE“/”INVOLVEMENT OF 55+ YEARS OLD WOMEN TO LIFE-LONG LEARNING IN THE ENVIRONMENT OF DIGITAL TRANSFORMATIONS“

Paskelbtos publikacijos Epale, Eltoje, mūsų organizacijos leidiniuose, iš viso 14 publikacijų ir vaizdinė medžiaga socialiniuose tinkluose:

 1. SKEIBIMAS 2023-01-03. Publikuota: <https://www.leidinyssau.lt/skelbimai> ISS.N 2669-1876
 2. SKEIBIMAS. 2023-04-01/02. Publikuota: <https://www.leidinyssau.lt/skelbimai> ISSN 2669-1876.
 3. DONE. By Andžela Armonienė. 14 February, 2023, reprinted on 5/6 May, 2023. Publikuota: <https://www.leidinyssau.lt/idomu> ISSN 2669-1876.
 4. ORGANIZACIJA MOKOSI: KAS MOKOSI, KO MOKOSI, KAIP ILGAI IR KOKIU BŪDU? Andžela Armonienė. 2023-03-29. Publikuota: <https://www.leidinyssau.lt>, ISSN 2669-1876; <https://www.leidinyssau.lt/idomu/>
 5. Summary of the project No. 2021-2-LT01-KA210-ADU-000045032 “55+ m. AMŽIAUS MOTERŲ ĮTRAUKTIS Į VISĄ GYVENIMĄ TRUNKANTĮ MOKYMĄSI SKAITMENINIŲ TRANSFORMACIJŲ APLINKOJE“/ ”INVOLVEMENT OF 55+ YEARS OLD WOMEN TO LIFE-LONG LEARNING IN THE ENVIRONMENT OF DIGITAL TRANSFORMATIONS“; <https://www.leidinyssau.lt/fondas/> ISSN 2669-1876.

6. Padėkime sau'19“ – penkeri metai iššūkių ir treti metai virtualioje erdvėje. Elta, 2022-12-19, paskelbta: <https://www.elta.lt/lt/pranesimai-spaudai/padekime-sau19-penkeri-metai-issukiu-ir-treti-metai-virtualioje-erdveje-236974>

 7. ORGANIZACIJA MOKOSI: KAS MOKOSI, KO MOKOSI, KAIP ILGAI IR KOKIU BŪDU? Andžela Armonienė. “Padėkime sau’19”, 2023 Nr. 49(7); 50(8); 51(9). ISSN 2669-1426.

8. Informacija apie renginį 2023-04-01/02. “Padėkime sau’19”, 2023 Nr. 46(4); 47(5); 48(6). ISSN 2669-1426.

9. "Padėkime sau'19" – pasitinkame 2023-uosius: penkeri metai iššūkių ir treti metai virtualioje erdvėje. “Padėkime sau’19”, 2023 Nr. 43(1); 44(2); 45(3). ISSN 2669-1426.

10. Epale publikuoti 4 tekstai, publikacijos paskelbtos čia:

1) Informacija apie mūsų organizaciją paskelbta: >https://epale.ec.europa.eu/en/organisations/fund-charity-and-support-young-researcher>

2) EPALE 2023 02 27 SUKURTAS “BLOGAS” IR PASKELBTA APIE RENGINĮ-MOKYMUS 2023 04 01 <https://epale.ec.europa.eu/en/blog/communication-has-been-developed>

3) Communication Duaring Time of Uncertainty. Andžela Armonienė. DONE. 14 February, 2023

<https://epale.ec.europa.eu/en/blog/communication-has-been-developed>

4) COMMUNICATION WITH SMALL TARGET GROUPS <https://epale.ec.europa.eu/lt/node/334465>.

 1. Vaizdinę informaciją skelbiame ir čia: fb: Sau leidinyssau. INSTAGRAM: leidinyssau
 2. Nord Media Network’s research community. “Mare liberum” with the key word “RECEPTIVITY”. Publication at: <https://nordmedia23.exordo.com> on 19 January, 2023, by Andžela Armonienė.

Be to, parengta ir įgyvendinta informavimo apie projektą, ERASMUS+ programą kampanija. Išsamiau žr. galutinės ataskaitos priedus: Dissemination plan, Dissemination register, Communication startegy.

Sukurti ir pateikti atrankai 6 nauji tarptautinio bendradarbiavimo projektai.

Iliustracija žemiau: mokymų kursų auditorija, organizavo ir mokymus vedė IDEC SA Graikijoje, Piraeus, 2023-03-13/17.

ERASMUS+ programos projektas Nr. 2021-2-LT01-KA210-ADU-000045032 “55+ m. AMŽIAUS MOTERŲ ĮTRAUKTIS Į VISĄ GYVENIMĄ TRUNKANTĮ MOKYMĄSI SKAITMENINIŲ TRANSFORMACIJŲ APLINKOJE“/”INVOLVEMENT OF 55+ YEARS OLD WOMEN TO LIFE-LONG LEARNING IN THE ENVIRONMENT OF DIGITAL TRANSFORMATIONS“

GALUTINĖS ATASKAITOS, PATEIKTOS 2023-06-06, TIKSLINIMAS

PAGAL 2023-07-04 GAUTĄ PAKLAUSIMĄ:

 

Dėl projekto Nr. 2021-2-LT01-KA210-ADU-000045032 galutinės ataskaitos 

 

2023-07-04, an 12:24

   

 

Laba diena,

Informuojame, kad atliekant projekto Nr. 2021-2-LT01-KA210-ADU-000045032 galutinės ataskaitos vertinimą, kilo klausimų dėl projekto metu  įgyvendintų veiklų, pasiektų rezultatų:

 

 1. Paraiškojebuvo pasirinkti du suaugusiųjų švietimo sektoriaus prioritetai ir vienas horizontalusis:

 

Tuo tarpu pateiktoje ataskaitoje nurodyti  du horizontalūs:

 

Atkreiptinas dėmesys, kad ataskaitoje nėra nurodytas nei vienas suaugusiųjų švietimo sektoriaus, kuriam buvo teikta paraiška, prioritetas, nurodant, kad „Previously we addressed more women of higher qualificational level and with fewer opportunities and after one year of experience of implementation of this project, we simply underastand circumstancies, different requirements of our organisation in digitalised life“.

 

Prašome paaiškinti, kaip įgyvendinant projektą buvo atliepti paraiškoje pasirinkti suaugusiųjų švietimo sektoriaus (kuriam ir buvo pateikta paraiška) prioritetai: „ADU: Improving the availability of high quality learning opportunities for adults“, „Improving the competences of educators and other adult education staff“ ir naujai pasirinktas horizontalus prioritetas „HORIZONTAL: Common values, civic engagement and participation“:

 • a) kokiomis veiklomis projekto metu buvo didinamas kokybiškų suaugusiųjų mokymosi galimybių prieinamumas, kokie buvo kuriami ar organizuojami suaugusiųjų mokymų poreikius atliepiantys mokymosi pasiūlymai (skaitmeniniai, mišrūs), kokios veiklos įgyvendintos, kiek jose dalyvavo suaugusiųjų besimokančiųjų, švietėjų , kitų projekto tikslinės grupės atstovų iš kiekvienos partnerystės projekto šalies.
 • b) kaip buvo tobulinama suaugusiųjų švietėjų kompetencija, siekiant gerinti švietimo paslaugų teikimą, tikslingumą ir veiksmingumą ir kokie naujoviškesni metodai taikomi įtraukiant 55+ moteris į visą gyvenimą trunkantį mokymąsi skaitmeninių transformacijų aplinkoje, įgyvendinus projektą.
 • c) kaip buvo remiamas ir skatinamas aktyvus pilietiškumas, mokymasis visą gyvenimą, socialinių, tarpkultūrinių gebėjimų, kritinio mąstymo ir gebėjimo naudotis žiniasklaidos priemonėmis ugdymas, kokios formalios ir, ar neformalios veiklos organizuotos suteikiant galimybių dalyvauti visuomeninėje, pilietinėje veikloje, didelį dėmesį skiriant ES bendrosioms vertybėms, įvairovės principams. Kiek suaugusiųjų švietėjų, besimokančiųjų dalyvavo šio tipo veiklose iš kiekvienos partnerio šalies, koks jų buvo vaidmuo ir nauda tikslinėms grupėms.

 

 1. Paraiškoje ir ataskaitoje nurodytos labai įvairios tikslinės grupės, prašome paaiškinti, vis tik įgyvendinant projektą, kokia buvo pagrindinėtiesioginė projekto tikslinė grupė kiekvienoje partnerio šalyje: a) dalyvavusi tiesiogiai konkrečiose projekto veiklose, b) gavusi didžiausią naudą projekto metu. Kokiose konkrečiose projekto veiklose kiekviena konkreti tikslinė grupė dalyvavo? Kiek įgyvendinant projektą projekto tikslinės grupės keitėsi nuo planuotos paraiškoje?
 2. Prašome paaiškinti, kaip projekto galutinėje ataskaitoje pateikta informacija ir projekto rezultatai atitinka projekto pavadinime apibrėžtą tikslinę projekto grupę (moterys virš 55 m.) ir jų tobulintinas kompetencijas (mokymasis visą gyvenimą skaitmeninių transformacijų  aplinkoje)?
 3. 4. Ataskaitoje teigiama, kad “We originated rather unique training methodology for our organisation“. Prašome detalizuoti, kuo minima metodika nauja, lyginant su jau taikomomis partnerių organizacijose ar egzistuojančiomis kiekvienoje šalyje, kokie suaugusiųjų mokymų metodai, elementai pradėti taikyti kiekvienoje partnerio organizacijoje dirbant su suaugusiais besimokančiaisiais, t. y. moterimis 55+.
 4. Prašome paaiškinti, kiek projekto metu vyko tarptautinių partnerių susitikimų, kokiu formatu jie buvo organizuoti (kontaktiniai, nuotoliniai), jei kontaktiniu – kada ir kur jie vyko, kiek dalyvių juose dalyvavo ir koks buvo susitikimo turinys.
 5. Ataskaitoje nurodoma, kad buvo organizuoti mokymai, tačiau pasigendama aiškios ir struktūruotos informacijos apie juos. Prašome detalizuoti:

5.1. Tarptautines mokymo(-si) veiklas:

         koks buvo kiekvienų tarptautinių mokymų tikslas, kaip mokymai susiję su projekto tikslais, projekto tematika, siektinais rezultatais;

         kiek tarptautinių mokymų buvo organizuota;

         kokiame mieste, kokioje šalyje organizuoti mokymai;

         kiek dalyvių iš kiekvienos projekto partnerės šalies dalyvavo kiekvienuose tarptautiniuose mokymuose;

         koks kiekvienuose tarptautiniuose mokymuose dalyvavusių dalyvių (suaugusiųjų besimokančiųjų ar švietėjų) profilis (pvz. amžius, kliūtys, kurias patiria dalyviai iš socialinės atskirties gr., švietėjų darbo specifika ir pan.);

         koks buvo dalyvių atrankos procesas kiekvienoje partnerinėje šalyje, kas buvo atsakingas už dalyvių atrankos organizavimą, kokie buvo dalyvių atrankos kriterijai;

         ar  visuose mokymuose dalyvavo tie patys dalyviai, ar keitėsi;

         kokia buvo tarptautinių mokymų programa ir turinys, kokios užduotys, kas ir iš kokios organizacijos vedė mokymus. Jei programa yra viešai prieinama, prašome pateikti nuorodą.

         ar mokymų programa ir turinys buvo parengti šio projekto įgyvendinimo metu ar naudota kita ne šio projekto metu parengta programa? Jei naudota šio projekto metu parengta programa, nurodykite kurios partnerio šalies atstovai ją rengė, pateikite aktyvią nuorodą į projekto metu parengtą mokymų turinį.

         kokios dalyvių konkrečios kompetencijos buvo tobulinamos mokymų metu;

         ar buvo vertinamos dalyvių žinios, įgūdžiai, kompetencijos?; Jei taip, kaip buvo vertinamos, kas ir kaip jas vertino, kokie pagrindiniai vertinimo rezultatai.

         kaip buvo pripažintos dalyvių žinios, įgūdžiai, kompetencijos įgytos mokymų metu.

         prašome pateikti aktyvią nuorodą į mokymų/jų rezultatų viešinimą, jei toks buvo.

 

5.2. Vietos mokymo (-si) veiklas kiekvienoje partnerio šalyje:

         koks kiekvienų mokymų tikslas, kaip mokymai susiję su projekto tikslais, projekto tematika, siektinais rezultatais;

         kiek mokymų ir kokiu formatu buvo organizuota kiekvienoje partnerio šalyje;

         kokiuose miestuose ar internetinėse platformose organizuoti mokymai;

         kiek dalyvių dalyvavo kiekvienuose mokymuose;

         koks mokymuose dalyvavusių dalyvių (suaugusiųjų besimokančiųjų ir/ar švietėjų) profilis (pvz. amžius, kliūtys, kurias patiria dalyviai iš socialinės atskirties gr., švietėjų darbo specifika ir pan.);

         kokia buvo mokymų programa ir turinys, kokios užduotys, kas ir iš kokios organizacijos vedė mokymus. Jei programa yra viešai prieinama, prašome pateikti nuorodą.

         ar mokymų programa ir turinys buvo parengta šio  projekto įgyvendinimo metu ar naudota kita ne projekto metu parengta programa? Jei naudota šio projekto metu parengta programa, nurodykite kurios partnerio šalies atstovai ją rengė, pateikite aktyvią nuorodą į projekto metu sukurtą mokymų turinį.

         kokios dalyvių konkrečios kompetencijos buvo tobulinamos mokymų metu;

         ar buvo vertinamos dalyvių žinios, įgūdžiai, kompetencijos?; Jei taip, kaip buvo vertinamos, kas ir kaip jas vertino, kokie pagrindiniai vertinimo rezultatai.

         prašome pateikti aktyvią nuorodą į mokymų/jų rezultatų viešinimą, jei toks buvo.

 

 1. Projekto galutinėj ataskaitoje minima, kad „We had questionnaires, interviews with participants, gathered opinions using not-structured interviews. The success we evaluated according to satisfaction level of participants of our trainings, we monitored circulation of our publicity, newsletter and calculated numbers of visitors of our web site.“ Prašome paaiškinti, ar yra parengta mokymų ir/ar projekto vertinimo ataskaita, grįžtamojo ryšio apžvalga, kiekybinių ir kokybinių projekto įgyvendinimo rodiklių pasiekimų vertinimas, kiek buvo atlikta apklausų, kiek jose dalyvavo dalyvių. Prašome pateikti mokymų ir projekto įgyvendinimo vertinimo apibendrintus rezultatus ir apibendrintą ataskaitą, jei tokia buvo parengta.
 2. Projekto paraiškoje buvo planuota „Specific selection of learning content, plan, methods, establishment of the curriculum“, „Preparation for new methods of non-formal training.“ (psl. 13, 19). Prašome paaiškinti, kokios inovatyvios mokymo programos ir/ar metodikos buvo parengtos projekto metu? Kokia buvo jų apimtis, formatas, kokiomis kalbomis parengtos. Pateikite aktyvią nuorodą, kur su jomis būtų galima susipažinti.
 3. Prašome paaiškinti, kaip, kuo projekto rezultatai papildė kiekvieno projekto partnerio turimas mokymo programas, mokymo medžiagą ir taikomus mokymo metodus.
 4. Prašome paaiškinti, kaip kiekvieno projekte dalyvavusio projekto partnerio organizacija planuoja naudoti projekto rezultatus savo tiesioginiame darbe suaugusiųjų švietimo kontekste.
 5. Galutinėje ataskaitoje labai trumpai pateikiate naudą Lietuvos organizacijai, tačiau stokojama informacijos apie naudą Graikijos organizacijai. Prašome paaiškinti, kokia projekto nauda Graikijos partneriui: jos švietėjams, darbuotojams, besimokantiesiems, organizacijai?
 6. Galutinės ataskaitos viename iš priedų -  projekto vertinimo ir priežiūros plane - nurodoma, kaip bus planuojama vykdyti projekto vertinimą ir priežiūrą, tačiau jame nėra įvardinti konkretūs rodikliai. Prašome paaiškinti, ar įgyvendinant projektą buvo išsikelti kiekybiniai, kokybiniai rodikliai, jei taip, prašome detalizuoti, kokie ir kokiu mastu  pavyko juos pasiekti?
 7. 12. Prašome pateikti aktyvias tiesiogines nuorodas į atviros prieigos projekto rezultatus/produktus, jei pastarosios yra pasiekiamos.
 8. Prašome paaiškinti, kiek ir kokias konkrečias projekto sklaidos veiklas įgyvendino Lietuvos organizacija ir kokias Graikijos, kokie šių veiklų pasiekimai. Prie galutinės ataskaitos pateiktas sklaidos veiksmų registras neatskleidžia pakankamai tikslios ir detalizuotos informacijos.

-                Pateiktoje informacijoje https://www.leidinyssau.lt/fondas nurodytas netikslus projekto Nr. 2021-2-LT01-KA210-ADU-000045032 pavadinimas „I am an ordinary person...“  Prašome patikslinti.

 

-                Pateiktoje bendrinėje nuorodoje į skiltį „Naudinga“, nėra aišku kuris straipsnis yra tiesiogiai susijęs su projektu Nr. 2021-2-LT01-KA210-ADU-000045032. Prašome pateikti tiesioginę aktyvią nuorodą į su projektu Nr. Nr. 2021-2-LT01-KA210-ADU-000045032 susijusią informaciją.

-                Pateiktoje bendrinėje nuorodoje į skiltį „Skelbimai“ https://www.leidinyssau.lt/skelbimai  nėra aišku, kuri informacija yra susijusi su projektu Nr. 2021-2-LT01-KA210-ADU-000045032. Prašome pateikti tiesioginę nuorodą į su projektu Nr. 2021-2-LT01-KA210-ADU-000045032 susijusią informaciją.

-                Prašome paaiškinti, kokia su projektu Nr. 2021-2-LT01-KA210-ADU-000045032 susijusi informacija buvo paskelbta leidinio „Padėkime sau“ numeriuose ISSN 2669-1426 ir ISSN 2669-1876. Internete randamas tik ISSN 2669-1426 leidinys https://www.leidinyssau.lt/naujausias-padekime-sau-19-numeris.

-                Ataskaitoje teigiama, kad socialiniame tinkle Facebook pranešimų buvo „80 in Lithuania; 100 in Greece; 28 participants including trainers of the course. Further dissemination using fb of the organisations, which were sending participants from various states. Further dissemination using fb of participants of courses in 2022 and 2023.“ Prašome pateikti šios veiklos masto įgyvendinimą pagrindžiančius faktus, aktyvias tiesiogines nuorodos bent į kelis socialinio tinklo pranešimus.

-                Ataskaitoje minima publikacija „Nord Media Network’s research community“( <https://n ordmedia2 3.exordo.c om> on 19 January, 2023), prašome pateikti tiesioginę atviros prieigos nuorodą į ją.

-                Ataskaitoje minima Andželos Armonienėes publikacija “Mare liberum” with the key word “RECEPTIVI TY”. Prašome pateikti aktyvią tiesioginę nuorodą į publikaciją.

-                Prašome pateikti tiesiogines aktyvias nuorodas į publikuotus apie projektą Nr. 2021-2-LT01-KA210-ADU-000045032 straipsnius EPALE, ELTA.

Prašome ne vėliau kaip iki 2023 m. liepos 18 d. pateikti papildomą informaciją (lietuvių kalba) aukščiau nurodytais klausimais.

PRELIMINARI INFORMACIJA 2023-07-08

Ataskaitą pagal aukščiau pateiktuosius klausimus parengėme ir ją teiksime, viešinsime.

Labdaros ir paramos fondas “Jaunasis tyrinėtojas” parengė papildomą ataskaitą lietuvių kalba ir ją pateiks viešai. Šiuokart primename informacijos šaltinius besidomintiems šiuo projektu:

Epale publikavome kelis tekstus, reikėtų kreiptis į turinį tvarkančias atstoves Lietuvoje, o paskelbę informaciją Epale, gavome patviortinimą, jog publikacijos yra čia:

1) Informacija apie mūsų organizaciją paskelbta: >https://epale.ec.europa.eu/en/organisations/fund-charity-and-support-young-researcher>

2) EPALE 2023 02 27 SUKURTAS “BLOGAS” IR PASKELBTA APIE RENGINĮ-MOKYMUS 2023 04 01 <https://epale.ec.europa.eu/en/blog/communication-has-been-developed>

3) Communication Duaring Time of Uncertainty. Andžela Armonienė. DONE. 14 February, 2023

<https://epale.ec.europa.eu/en/blog/communication-has-been-developed>

4) COMMUNICATION WITH SMALL TARGET GROUPS <https://epale.ec.europa.eu/lt/node/334465>

 

Dar išsamiau apie šias publikacijas gali pasakyti Epale turinį redaguojantieji asmenys Lietuvoje. Jums, be abejo, jie yra žinomi ir rūpimą informaciją gali suteikti.

Iš savo pusės pranešame, jog visas Epale sistemoje paskelbtas publikacijas galite rasti ir čia:

<https://www.leidinyssau.lt>, ISSN 2669-1876, pasirinkdami <https://www.leidinyssau.lt/idomu>, <https://www.leidinyssau.lt/fondas>.

 

Nuoroda Eltoje:

https://www.elta.lt/lt/pranesimai-spaudai/padekime-sau19-penkeri-metai-issukiu-ir-treti-metai-virtualioje-erdveje-236974

 

Ataskaita yra ir https://www.leidinyssau.lt/fondas/, ten yra publikacijų pagal temas, taip pat yra ir projekto vykdymo rezultatų suvestinė.

Daugiau rasite čia:

Summary of the project No. 2021-2-LT01-KA210-ADU-000045032 “55+ m. AMŽIAUS MOTERŲ ĮTRAUKTIS Į VISĄ GYVENIMĄ TRUNKANTĮ MOKYMĄSI SKAITMENINIŲ TRANSFORMACIJŲ APLINKOJE“/ ”INVOLVEMENT OF 55+ YEARS OLD WOMEN TO LIFE-LONG LEARNING IN THE ENVIRONMENT OF DIGITAL TRANSFORMATIONS“; “I am an ordinary person…” After the finish of the project, <https://www.leidinyssau.lt/fondas/>

Rezultatai paskelbti ir mūsų spausdintame leidinyje „Padėkime sau‘19“, jo kopijos yra Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje. Taip pat jau minėta aukščiau, kad galite naudotis Erasmus+ Project Results Platform

Beneficiary's dashboard

https://webgate.ec.europa.eu/education_culture/dissemination/share/page/valor-promoter-project-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/d6f4bd6b-c380-46ee-9694-8e7ee2b8f054&

paskelbta 2023-06-06 01:11

Be to, paranku naudotis prie galutinės projekto ataskaitos Beneficiary Module 2023-06-06 pateiktuoju „Dissemination events register“, „Communication strategy“, „Dissemination plan“.

Galutinė šio projekto ataskaita, kaip jau minėta aukščiau, yra teikiama į Beneficiary Module sistemą anglų kalba, reikalavimai tai galutinei ataskaitai, jos pateikimui su išsamiai išvardytomis privalomomis ataskaitos sudėtinėmis dalimis yra detaliai aprašyti viešai prieinamame leidinyje „PROGRAMOS „ERASMUS+“ MAŽOS APIMTIES PARTNERYSČIŲ PROJEKTŲ BENDROJO UGDYMO, PROFESINIO MOKYMO, SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO GALUTINĖS ATASKAITOS PILDYMO IR PATEIKIMO GAIRĖS”. Leidinyje visi reikalavimai galutinei ataskaitai išdėstyti aiškiai. Yra nurodyta parengti ir projekto santrauką, jo aprašymą, pateikti rezultatų ir būsimos plėtros aprašymus, kt. Mes tai ir atlikome: 2023-06-06 į Beneficiary Module įkėlėme galutinę ataskaitą, vadovavomės nurodymais. Be to, rezultatai paskelbti ir Erasmus+ Project Results Platform Beneficiary's dashboard

<https://webgate.ec.europa.eu/education_culture/dissemination/share/page/valor-promoter-project-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/d6f4bd6b-c380-46ee-9694-8e7ee2b8f054&>

paskelbta 2023-06-06 01:11

ir taip pat e-leidinyje <https://www.leidinyssau.lt/fondas/>   <https://www.leidinyssau.lt/idomu/> , Epale, Eltoje.

Savo organizacijos viduje naudojome kelių etapų rezultatų vertinimo procedūrą, atlikome įvairių rizikų vertinimo periodinius darbus derindami juos su stebėjimo veikla. Priežiūros vykdymo metu viskas buvo vertinama pagal rizikos vertinimo kriterijus ir COSO metodu, projekto vykdymo metu taikyta Pestel, SWOT analizė. Mūsų organizacija turi patvirtintą dokumentą „LABDAROS IR PARAMOS FONDO „JAUNASIS TYRINĖTOJAS“ VIDAUS KONTROLĖS PRIEMONĖS IR TVARKA ĮSIGALIOJUS FINANSINĖS APSKAITOS ĮSTATYMUI“, kur numatyta, kaip vertinamos visų rūšių rizikos, ir juo vadovaujasi. Taip pat periodiškai buvo surenkama informacija apie besimokančiųjų Lietuvoje nuomones, lūkesčius tiek pagal iš anksto sudarytus klausimynus, tiek neformalių interviu pagalba. Sukauptą informaciją analizavome, vertinome, apibendrinome 2023 m. I ketvirtį ir pabaigę vykdyti projektą, taip pat buvo atliktas situacijos vertinimas ir projekto vykdymo pradžioje, 2022 m. pavasarį.

Su visa šia informacija galime dar papildomai supažindinti ir lietuvių kalba, net tik anglų kalba, ką jau esame pateikę 2023-06-06 į Beneficiary Module ir Erasmus+ Project Results Platform Beneficiary's dashboard.

 

The sole responsibility of this publication lies with the author.

The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

 

APIE TARPTAUTINIUS PROJEKTUS:

KOKIA TIKIMYBĖ LAIMĖTI PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOSE?

The fund of charity and support "Young researcher"/”Jaunasis tyrinėtojas”

/Erasmus+ OID: E10275954/

MINI REGISTRAS

2023-06-28

 

Labdaros ir paramos fondas “Jaunasis tyrinėtojas” (toliau – Fondas) pradedant 2021 m. gegužės mėnesiu ir iki 2023 m. birželio 28 d., taigi, per dvejus metus, sukūrė, pateikė atrankai sutelkęs organizacijas-partneres kitose valstybėse bei bendradarbiaudamas, keisdamasis patirtimi, informacija, žiniomis su kai kuriomis daugiau nei 20 metų laikotarpiu, iš viso 11 originalių projektų paraiškų pagal tarptautines programas ERASMUS+ ir Nord Plus. Iš tų 11 pateiktųjų projektų paraiškų 2 yra paraiškos akreditacijai pagal programą ERASMUS+. Dar viename programos ERASMUS+ projekte, kurio sėkmės atrankose atveju būtų koordinavusios organizacijos, registruotos kaimyninėje Latvijoje, būtumėme dalyvavę kaip organizacija-partnerė. Deja, latvių iniciatyvos 2023 m. atrankose net pasirinkus aktualiausias ir prioritetines veiklos sritis, sutelkus itin daug giminingų organizacijų iš daugybės valstybių programos ERASMUS+ atveju paramos negavo.

Mūsų Fondas nuo 2021 m., manome, dalyvavo tarptautinių projektų paraiškų atrankose gana sėkmingai. Dvi pateiktosios paraiškos akreditacijai buvo įvertintos ekspertų ir pagal gautuosius jų detalius aiškinimus galėsime nesunkiai tas paraiškas patobulinę teikti būsimoms atrankoms 2023 ir vėlesniais metais.

Be abejo, jei vertiname įdėto darbo apimtis, savo patirtį, žinias, tarptautinius ryšius su giminingomis organizacijomis ir pavieniais ekspertais užsienyje, per dvejus metus pateiktieji 9 originalių projektų paraiškų, 2 paraiškos akreditacijai kaip galimai koordinuojančiai organizacijai ir dalyvavimas projektuose bei jų atrankoje kaip organizacijai-partnerei, naudingumo koeficientas būtų gana menkas. Tačiau mes vertiname dar ir organizacijos žinomumo didinimo kriterijų, įgytą patirtį, nuotolinių mokymų reikšmę, kai dalyvaujame mokymuose, skirtuose teikti paraiškas ir daryti tai sėkmingai.

Vieną iš dviejų koordinuojamų ERASMUS+ programos projektų jau pabaigę, tiesiog sudarėme mini registrą. Štai jis:

 

Nr.

Projekto paraiškos numeris

Paraiškos registravimo e-sistemoje ID ir data

Projekto paraiškos pavadinimas

Pastabos

1

ERASMUS+ KA210-ADU-B4422D84

ID: 1354307;

26/09/2022 17:13:18 

DIGITALISED ENVIRONMENT: INVOLVEMENT OF DIFFERENT GENERATIONS/ SKIRTINGŲ KARTŲ ĮTRAUKTIS SKAITMENINĖJE APLINKOJE

Pateikta kaip galimai koordinuojančios organizacijos. Žr. skiltį žemiau

2

ERASMUS+ Akreditacijai: KA120-ADU-85EC975F

ID: 1371740;

18/10/2022 

Erasmus accreditation in adult education

 

Pateikta kaip galimai koordinuojančios organizacijos. Intelektinis produktas unikalus, atitinka programos prioritetus, vienos iš tikslinių grupių – asmenys, turintieji mažiau galimybių, asmenys su negalia, susijusieji su jais. Pasirinktos pagrindinės tikslų, uždavinių įgyvendinimo sritys: skaitmeninės aplinkos įvaldymo žinios ir gebėjimai; aktyvus senėjimas, lygių galimybių rėmimas ir nediskriminacinės aplinkos užtikrinimas.

3

ERASMUS+ Akreditacijai: KA120-ADU-C11A288D

ID KA120-ADU-C11A288D

04/10/2021 10:25:46 1282162 

Erasmus accreditation in adult education

Žr. skiltį aukščiau

 

4

ERASMUS+ KA122-ADU-7A8564F3, it was evaluated as 2023-1-LT01-KA122-ADU-000115256

ID: 1387959;

15/02/2023 07:34:49

 

pavadinimas nenurodomas

Žr. skiltį aukščiau

Pateikta kaip galimai koordinuojančios organizacijos

5

NP Adult projektas

Pateikta atrankai 2023 m. sausį

Registruotas

pavadinimas nenurodomas

Galimai plėtosime su partneriais Baltijos ir Skandinavijos šalyse.

Pateikta kaip galimai koordinuojančios organizacijos

6

NP Horizontal projektas

Pateikta atrankai 2023 m. sausį

Registruotas

pavadinimas nenurodomas

Pateikta kaip galimai koordinuojančios organizacijos

7

ERASMUS+

KA210-ADU-2DEA6472

ID: 1255919;

20/05/2021

21:52:28

 

NEĮGALŲJŲ IR MAŽIAU GALIMYBIŲ TURINČIŲ ASMENŲ ĮTRAUKTIS Į VISĄ GYVENIMĄ TRUNKANTĮ NEFORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ: PATIRTIES MAINAI / DISABLED PERSONS AND PEOPLE OF SOCIAL RISK: LIFE LONG NON-FORMAL LEARNING AND EXCHANGE OF EXPERIENCE

Šį projektą tobulinome

8

ERASMUS+

KA122-ADU-EC2CD2F2

ID: 118225

17/05/2021

18:50:26

 

DIALOGAS SU NEĮGALIAISIAIS: SKAITMENINĖS ATSKIRTIES ŠALINIMAS / DIGITAL DIVIDES REMOVING: DIALOGUE WITH DISABLED PERSONS

Šį projektą tobulinome 2022 m.

9

ERASMUS+ KA152-YOU-CAAE3405

ID: 1188692

2021-05-18 09:45:45

 

TALENTINGI NEĮGALŪS JAUNUOLIAI SKAITMENINĖJE APLINKOJE: VERSLUMO SKATINIMAS

Šį projektą tobulinome 2022-2023 m.

10

ERASMUS+

With many other organisations KA153-YOU-1AFC029F

23 Feb 2023 12:00:00

 

Digitally Smart

Jei vėl bus atnaujintas šis projekto siūlymas, dalyvausime kaip partneriai.

11*

ERASMUS+

2021-2-LT01-KA122-ADU-000041678

 

SKAITMENIZACIJOS IŠŠŪKIAI: ŽINIŲ MAINAI TARP ATSKIRŲ KARTŲ – AUKŠTOS KVALIFIKACIJOS 55+ METŲ AMŽIAUS MOTERŲ, TURINČIŲJŲ MAŽIAU GALIMYBIŲ, MOKYMASIS VISĄ GVENIMĄ/CHALLENGES OF DIGITALIZATION: THE EXCHANGE OF KNOWLEDGE BETWEEN GENERATIONS – LIFELONG LEARNING FOR HIGHLY QUALIFIED WOMEN AGED 55+ WITH FEWER OPPORTUNITIES

  Baigiamas 2023 m. IV ketvirtį.

12*

ERASMUS+

2021-2-LT01-KA210-ADU-000045032

 

 

55+ m. AMŽIAUS MOTERŲ ĮTRAUKTIS Į VISĄ GYVENIMĄ TRUNKANTĮ MOKYMĄSI SKAITMENINIŲ TRANSFORMACIJŲ APLINKOJE/INVOLVEMENT OF 55+ YEARS OLD WOMEN TO LIFE-LONG LEARNING IN THE ENVIRONMENT OF DIGITAL TRANSFORMATIONS

   Įvykdytas.

REZULTATAI:

*11 ir 12 projektai finansavimą iš EK gavo. Kiti projektai, paraiškos akreditacijai nefinansuotos.

ERASMUS+ programoje dalyvavimą laikome sėkmingu, per dvejus metus iš pateiktųjų 7 projektų paraiškų finansinę paramą gavo 2, taigi, sėkmės lygis 35 procentai, tai yra, finansavimą gavo kas 3-4 pasiūlytas mūsų projektas kaip paraiškos teikėjos – organizacijos koordinatorės. Akreditacijos paraišką gerai žinome kaip tobulinsime, lygiai kaip ir NP programos projektus.

Iliustracija žemiau: Žaliasis Kopenhagos angelas 2023-03-11.

The fund of charity and support "Young researcher" /Erasmus+ OID: E10275954/

in the field of new projects creation and future development

 

18 June, 2023

 

The fund of charity and support "Young researcher" /Erasmus+ OID: E10275954/ created, organised possible cooperation with related organisations and aiming to be active in the environment of uncertainty starting from 2022 from Lithuania and abroad and submitted for selection 3 projectˈs proposals as possible coordinating organisation, one of proposals was Acreditationˈs proposal:

(1) KA210-ADU - Small-scale partnerships in adult education Form ID KA210-ADU-B4422D84;

(2) KA120-ADU - Erasmus accreditation in adult education Form ID KA120-ADU-85EC975F;

(3) Call 2023 Round 1 KA1 KA122-ADU - Short-term projects for mobility of learners and staff in adult education Form ID KA122-ADU-7A8564F3, it was evaluated as 2023-1-LT01-KA122-ADU-000115256.

(4) Plus, our organisation participated as partner organisation with many other organisations and possible coordination of Latvian partners in 1 / 2 Call 2023 Round 1 YOU KA153-YOU - Mobility of youth workers Form ID KA153-YOU-1AFC029F.

The fund of charity and support "Young researcher" hopes to develop all previously created projectsˈ and Acreditationˈs proposals, as unique products that are in line with priorities related to digitalisation, development of creativity, original possible intelectual results in the field of information/communication services for people with fewer opportunities and for persons with disabilities, plus active ageing; digital skills and competences; inclusion, promoting equality and non-discrimination.

Summary of the project

No. 2021-2-LT01-KA210-ADU-000045032

“55+ m. AMŽIAUS MOTERŲ ĮTRAUKTIS Į VISĄ GYVENIMĄ TRUNKANTĮ MOKYMĄSI SKAITMENINIŲ TRANSFORMACIJŲ APLINKOJE“/

”INVOLVEMENT OF 55+ YEARS OLD WOMEN TO LIFE-LONG LEARNING IN THE ENVIRONMENT OF DIGITAL TRANSFORMATIONS“

“I am an ordinary person…”

After the finish of the project

 

The sole responsibility of this publication lies with the author.

The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

Priorities of this project are (1) Active Ageing; (2) Digital Skills and Competences; (3) Inclusion, Promoting Equality and Non-Discrimination.

According to this project and its objectives, our obligations during implementation were such:

 1. To strengthen the partnership with representatives of Greece, the company IDEC SA, who have been providing non-formal education services for 30 years.
 2. To conduct trainings in Greece, as well as distance trainings organized in Lithuania.
 3. To strengthen and develop the information system for persons with disabilities and improve educational methods in line with the requirements of the digitalised environment.
 4. To organise a campaign to promote the project.
 5. To prepare for other related projects and expand the network.

The Interim/Progress Report and results of the project implementation during first 6 monthes were forwarded for Lithuanian National Agency on 25 September, 2022. We got recommendations for the development of the project till its ending and used them.

We got such RESULTS till the end of the project’s implementation:

 1. Partnership and cooperation has been developed, we had the preparational visit to Greece, two training courses in Greece, fruitful exchange of ideas firstly in the field of organisational work, e-documentation preparation, tutorial content selection and pilot testing, international cooperation development, discussing issues of people with fewer opportunities, better understanding of various risks overcoming methods, development of newer learning and teaching methods indigitalised environment, etc. Exchange of experience and information was fruitful and we got inspirations for further development and related projects preparation.
 2. There were 2 training courses in the field of newer learning and teaching methods in Greece and 2 training sessions of hybrid character in Lithuania.
 3. Information system was developed, according to circumstancies of internal Lithuanian policy and its trends in the field of informational services providing for persons with disabilities and fewer opportunities. We reached the target group of persons with fewer opportunities and have reached 30,3 percents of access of this selected audience calculating persons of the age 18-65 years. We improved educational methods and implemented piltot testing of non-formal training for 79 participants in 2023. This training unyfies training of our staff, volunteers, consultants, supporters as well as newcommers and will last till the end of 2024. We have increas of the number of participants of non-formal training 11,3 times during 3 monthes and prepared rather unique methodologycally non-formal training; 35,7 percents of our training participants are actively involved and interested, 10,7 percents of more involved persons are using new information, experience, ideas after trainings. Hope, others will also get some useful information, knowledge in the 2023-2024. See more at: <https://www.leidinyssau.lt/fondas>; <https://www.leidinyssau.lt/idomu>
 4. Communication campaign to promote the project was aimed to disseminate information about the project under the ERASMUS+ programme and to unify this campaign with communication activities during trainings in Greece, in Lithuania, on-line trainings as well, what means more harmonised external and internal communication.

Three main messages of our communication campaign:

 • Self-sufficiency is important, in case you want qualification, which brings feedback.
 • You can be winner in the digitalised world not loosing relations with reality at the same time.
 • Learning and self-learning is up to your will.

Our target groups are people with fewer opportunities and we reached them firstly using our web site and news letter “Padėkime sau’19”, communication face-to-face, our publishing activities, dissemination of information via labraries, plus, we organised 2 events of information dissemination and promotion of the project under ERASMUS+ programme in Lithuania on 3 January and 1-2 April, 2023. We also used non-formal training sessions in Lithuania and training courses for international groups of participants in Greece for external communication development and increasing the level of awareness about ERASMUS+ programme. Contacts with international organisations as United Nations, European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture (EAC), Unit of Erasmus+ Coordination, CARITAS, Nord Media Network, ATINER, Nord Plus programme’s organisational and administrative body and others were developed. All participants of trainings and mobility activities in Lithuania and Greece are people with fewer opportunities.

 1. We prepared related projects, submitted 3 new projects-proposals, Acreditaion’s proposal as a coordinating organisation and 1 as a participating partner-organisation for selection of them under ERASMUS+ programme in 2022 and 2023. Besides, we expanded the network of cooperation with other organisations like this: established contacts for future development of related activities and got more awareness while communicating in addition to our previously long lasting contacts with 46 new international, foreign, Lithuanian national, municipal organisations, institutions, bodies, centers as network’s members, contacts for future development of related activities, so, got more awareness.
 • Results of the communication campaign, network’s development and creation of new projects, atchievements after conducted trainings in Lithuania as well as in Greece:

Outputs:

Some quantitavive data:

The amount of visitors of our web page <https://www.leidinyssau.lt/fondas> since the start of the project till it’s end of implementation and dissemination of information increased 3 times.  The amount of visitors per day increased 5 times.

We got 31 419 new visitors starting from 10 April, 2022, it was the first day of project’s implementation, till very beginning of June, 2023, and have more than 1000 regular users of our www information.

Circulation of our printed paper version newsletter “Padėkime sau’19“ is about 800 copies per month, 5 biggest libraries together with National Lithuanian library of M. Mažvydas periodically get the newsletter for public usage and archive saving, international Exchange via inter-librarian tights also.

Besides, we introduced our project and web page <https://www.leidinyssau.lt/fondas> together with newsletter “Padėkime sau’19“ for international public, firstly for international research community of information/communication, mass media management and marketing using such other supporting elements, tools, channels:

Published also 1 publication:

„Padėkime sau'19“ ISSN 2669-1426, 2023: Nr. 43(1); 44(2); 45(3), p. 1 and 3.

<https://www.leidinyssau.lt/>, ISSN 2669-1876

Spread of the same information on 3 January, 2023, presentation at the Lithuanian Library of Medicine, dissemination of ISSN 2669-1426 „Padėkime sau'19“.

Oral communication face-to-face, personal communication, phone calls, e-mails, on-line trainings

Trainings in Lithuania: 2 events and on-line training for the group of registered participants, total amount 79. Increase is 11,3 times during 3 monthes in 2023.

Events of information dissemination, public relations were held with related organisations in Scandinavian, Baltic States.

 Other quantitative data:

 1. Circulations of visitors of our web site surprised us because during the time of this campaign we reached 21 percent of Lithuanian audience of total amount of persons with disabilities.
 2. 46 new international, foreign, Lithuanian national, municipal organisations, institutions, bodies, centers as network’s members, contacts for future development of related activities, so, got more awareness of the project under ERASMUS+ programme, about its usefulness and roles, activities of participating organisations.
 3. Publications: 8 using various e-platforms, web sites, internet, news agency ELTA, related to the project and ERASMUS+ programme publications for foreign target groups and national users of information including persons with disabilities. 1 publication in newsletter “Padėkime sau’19” ISSN 2669-1426
 4. Reaching audience about over 100 users from target groups of social media as FB and Instagram.
 5. 3 new our projects as a coordinating organisation and 1 as a participating partner-organisation were prepared and submitted for selection of them under ERASMUS+ programme in 2022 and 2023. We got no support, but Lithuanian National Agency prepared detailed suggestions for improvement of our projects’ proposals and, hope, we will submit 1 or 2 new projects again in 2023-2024-2025.
 6. New trainings: 2 training sessions in Lithuania for 79 participants and continuation of them.
 7. More information about possibilities of people with fewer opportunities was disseminated using 2 our events of information dissemination and public relations, we reached about 100 people. The feedback was very surprising, people from one library said words of thankfulness because information about communication management was very useful for them aiming to start spreading very new data base in Lithuania.
 8. Activity in digitalised environment increased, our participants of non-formal trainings can use various technologies, can use Zoom all of them, and only 2,5 percent of them are not users of internet. It is because of old age and not satisfied health level for being able to use information from screens.

Outcomes

Qualitative results will be evident after 1-3 years and after more time. At the moment we can identify better awareness of target groups about ERASMUS+ programme, our organization, our project and people with fewer opportunities started to be more interested readers of our web site, news letter. We improved our internal trainings using new learning and teaching methods and got the feedback – people started to ask about additional information regarding possibilities to learn new things, join our non-formal trainings, be active in the digitalized world.

Some qualitative information about the level of satisfaction after trainings in Lithuania is opinion of one active participant, who has work place related to information management, and opinion was expressed just after one training session in written way like this: “Thanks. I know that I am asking very much, but possibly, when I will write my own thougts, it will be possible to show them? I am an ordinary person (…)”.

In sum: Having in mind huge level of uncertainty, higher rates of yearly inflation, various risks and increas of number and variations of them in 2022-2023, being new-commers in the ERASMUS+ programme as a coordinating organization – the fund of charity and support "Young researcher" /Erasmus+ OID: E10275954/ –  we express real appreciation of the partnership with IDEC SA, Greece.

Development in the future we understand like this:

The aim is to increase usability of e-communication, to have effective access to target groups of persons with fewer opportunities, contacts development and cooperation with other organisations, individual persons in the future and new related projects preparation, strengthening of our activities in the field of non-formal training and communication management firstly developing the domain of integrated communication – the field of our investigations over last 25 years.

Project information about some results

 

Erasmus+ Project Results Platform

Beneficiary's dashboard

https://webgate.ec.europa.eu/education_culture/dissemination/share/page/valor-promoter-project-details?nodeRef=workspace://SpacesStore/d6f4bd6b-c380-46ee-9694-8e7ee2b8f054&

 

Title

Description

Type

Improved educational methods in line with requirements of the digitalised enviro...

LEARNING ORGANISATION Andžela Armonienė 2023 Implications: A methodological whole of integrated communication ensures flexi...

Show more..

 

New methodologies and techniques

Improved educational methods in line with requirements of the digitalised enviro...

DONE By Andžela Armonienė 14 February, 2023 More at: <https://www.leidinyssau.lt/fondas>; Published also at: 1. <https://epal...

Show more..

 

New methodologies and techniques

Communication campaign unifying it with trainings aiming to disseminate informat...

We used the handbook by STRANO, Angelo, ir kt. (2021) Kaip viešinti savo projektą. Išsamus vadovas, kaip skleisti informaciją...

Show more..

 

Other: Communication campaign unifying it with trainings

External communication and its strategy

COMMUNICATION CAMPAIGN’s STRATEGY PROJECT 2021-2-LT01-KA210-ADU-000045032 Goal To disseminate information about the project...

Show more..

 

Other: Strategy of communication

Publication at: <https://nordmedia23.exordo.com>

Nord Media Network’s research community Publication at: <https://nordmedia23.exordo.com> on 19 January, 2023, by Andžela Armonienė

Show more..

 

Research publications

Summary of the project No. 2021-2-LT01-KA210-ADU-000045032 “I am an ordinary per...

After the finish of the project 46 new international, foreign, Lithuanian national, municipal organisations, institutions, e...

Show more..

 

New or extended partnerships or cooperation

Developed the information system for persons with disabilities / Organised a com...

We used news agency ELTA for information dissemination.

Press articles

PRESENTATION FOR PARTICIPANTS OF TRAINING GROUPS ABROAD AND IN LITHUANIA

We used PPT presentations for participants of training groups abroad and in Lithuania aiming to disseminate information about...

Show more..

 

Description of the project (PPT, pdf, Prezi...)

Developed the information system for persons with disabilities / Organised a com...

We improved and reorganised our website <https://www.leidinyssau.lt/fondas/>; aiming to be accessible for persons with disabilities...

Show more..

 

Website

The final report of the project No. 2021-2-LT01-KA210-ADU-000045032 / DRAFT

The final report of the project No. 2021-2-LT01-KA210-ADU-000045032 / DRAFT has been submitted on 6 June, 2023.

Other: The final report

 

 

Iliustracija iš creativecommons.org

 

Dissemination plan

 

OBJECTIVES: Aim is to disseminate information about the project No. 2021-2-LT01-KA210-ADU-000045032 “55+ m. AMŽIAUS MOTERŲ ĮTRAUKTIS Į VISĄ GYVENIMĄ TRUNKANTĮ MOKYMĄSI SKAITMENINIŲ TRANSFORMACIJŲ APLINKOJE“/”INVOLVEMENT OF 55+ YEARS OLD WOMEN TO LIFE-LONG LEARNING IN THE ENVIRONMENT OF DIGITAL TRANSFORMATIONS“ under the ERASMUS+ programme and to unify this campaign with communication activities during trainings in Greece, in Lithuania, on-line trainings as well.

Objectives of communication campaign

 1. To disseminate information using thematical priorities according to our project as such: Active Ageing; Digital Skills and Competences; Inclusion, Promoting Equality and Non-Discrimination.
 2. To make more awareness about various possibilities, chances and challenges for people with fewer opportunities using ERASMUS+ programme’s qualities.
 3. To create more integrated communication with participating organisations under ERASMUS+ programme and unify more tightly internal and external communication of the fund of charity and support “Young researcher”, as a coordinating organisation of this project.

 

TARGET GROUPS:

Internal audiencies of staff, volunteers, consultants of our participating organisations of this project.

External target groups: European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture (EAC), Unit of Erasmus+ Coordination

international institutions, bodies, coordinators; organisations as participants of training courses in Greece, as participants of on-line trainings organised by foreign organisations as well as Lithuanian. Business enterprices, libraries, public sector, other NGOs, organisations from the networking institutions under ERASMUS+ programme. Individual users of information – people with fewer opportunities, social workers, pedagogues, experts, persons with disabilities, participants of trainings organized by the fund “Young researcher”.

METHODOLOGY:

We created our communication campaign’s strategy and informations dissemination, communication activities were harmonised with trainings aiming to disseminate information about the project under the ERASMUS+ programme.

We used the handbook by STRANO, Angelo, ir kt. (2021) Kaip viešinti savo projektą. Išsamus vadovas, kaip skleisti informaciją apie projektus ir jų rezultatus. Europos Sąjunga. ISBN 978-92-76-43114-5, doi:10.2766/066065, which was recommended by Lithuanian National Agency for the organisation and implementation of the campaign aiming to disseminate information about the project under the ERASMUS+ programme. We had 3 main thematical messages and all communication tools, channels, activities and our strategy concentrated having priorities as such: Active Ageing; Digital Skills And Competences; Inclusion, Promoting Equality And Non-Discrimination.

3 main messages of our campaign are such:

 1. Self-sufficiency is important, in case you want qualification, which brings feedback.
 2. You can be winner in the digitalised world not loosing relations with reality at the same time.
 3. Learning and self-learning is up to your will.

We used mostly training events, e-mail communication, newsletter “Padėkime sau’19” and organisation’s web site as channels for reaching various ministries, municipalities, companies and experts and making questions for them and getting information for the audience of people with fewer opportunities, but the newsletter printed and as www version as a channel is not enough. Everything must be tested and evaluated by facts, evidencies, face-to-face communication and documentation and supported with real human communication without any technologies.

We also used PPT presentations for participants of training groups abroad and in Lithuania aiming to disseminate information about our organisation and usability of ERASMUS+ programme, which helps to strengthen our organisation and implement results together with our partner organisation IDEC SA (Greece) in areas of selected priorities

External communication was developed and harmonised with internal communication and its planning from outside-in during time of real meetings, trainings or on-line communication with organisations as new members of network, new contacts of cooperation in 2022-2023.

We used integrated communication for more effective communication. Plus, we created the strategy for dissemination of information and communication’s campaign development. Strategy is attached.

What

Who

How

When

TYPE

INITIATOR

AUDIENCE

METHOD TO REACH

TIME/FREQUENCY

Direct e-communication using e-mails, phone calls, face-to-face communication with representatives of European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture (EAC), Unit of Erasmus+ Coordination, Lithuanian National Agency, partner organisation IDEC SA,

Other international institutions, bodies, organisations as participants of training courses in Greece, as participants of on-line trainings organised by foreign organisations as well as Lithuanian. Business enterprices, libraries, public sector, other NGOs, organisations from the networking institutions under ERASMUS+ programme.

The fund of charity and support „Young researcher“

 

Representators of mentioned organisations

Face-to-face communication and documentation, supported with technologies, using e-mails, phone calls, Zoom as a platform.

Average duration of time 30 hours per month.

Using Epale, Beneficiary Module, Beneficiary Dashboard, platform of ERASMUS+ projects proposals e-platform. Example: https://epale.ec.europa.eu/en/blog/communication-has-been-developed

Blog27 February 2023,  Communication Duaring Time of Uncertainty. 14 February, 2023.

<https://epale.ec.europa.eu/lt/node/334548> on 2 March, 2023, by

Andžela Armonienė. Done.

The fund of charity and support „Young researcher“

 

Other related organisations, which are participants of ERASMUS+ programme projects or want to join this programme as participants

publications

In Autumn 2022, Winter, Spring 2023.

BM, Epale we use every month for information collecting, spreading of it.

Nord Media Network’s research community

Publication at:

<https://nordmedia23.exordo.com> on 19 January, 2023, by

Andžela Armonienė. “Mare liberum” with the key word “RECEPTIVITY”

The fund of charity and support „Young researcher“

 

Communities of information, communication management, specialists of mass communication in Scandinavian states

publication

Once per year

Trainings and 2 dissemination events in Lithuania on 3 January, 2023, and Starting from 1-2 April, 2023.

The fund of charity and support „Young researcher“

 

Staff, volunteers of the fund “Young researcher” and all selected target groups of this campaign

 2 dissemination events

2 trainings of hybrid character and lasting non-formal training for 79 participants

4 times per year; on-line non-formal training will last after this project’s finish

Publications at:

<https://www.leidinyssau.lt/idomu>; <https://www.leidinyssau.lt/fondas>;

<https://www.leidinyssau.lt/skelbimai>;

<https://www.leidinyssau.lt/naudinga>.

Newsletter “Padėkime sau’19” ISSN 2669-1426

<https://www.leidinyssau.lt>, ISSN 2669-1876

 

 

The fund of charity and support „Young researcher“

 

Internal audiencies of staff, volunteers, consultants of our participating organisations of this project. External target groups: international institutions, participants of on-line trainings organised by foreign organisations as well as Lithuanian. Business enterprices, libraries, public sector, other NGOs, organisations from the networking institutions under ERASMUS+ programme. Individual users of information – people with fewer opportunities, social workers, pedagogues, experts, persons with disabilities, participants of trainings organized by the fund “Young researcher”.

psublication

7 times per month

PPT presentations

The fund of charity and support „Young researcher“

 

---“---

All our target groups

PPT presentations during trainings in Greece and Lithuania

5 times during implementation of the project

Facebook post

IDEC SA, Greece, partner organisation

Adult educators and learners

Facebook of IDEC SA has been used to be connected with clients, to exchange information, to advertise training courses to be in touch with previous participants and participants in the future

2023-03-22 and few times in 2022

Instagram

Profile: leidinyssau

Name: Andzela Armoniene

The fund of charity and support „Young researcher“

 

Adult educators and learners; individual users of information – people with fewer opportunities, social workers, pedagogues, experts, persons with disabilities, participants of trainings organized by the fund “Young researcher”.

This social media and its type we just started to test aiming to announce information using photos. Firstly we are spreading the information for not so very much advertised connections and this Instagram material will be more integrated in our communication activities in 2023-2024.

Autumn 2022 and Spring 2023

News agency ELTA

The fund of charity and support „Young researcher“

 

All our target groups

Press releases are good for reaching other communication services provides, to make information about Erasmus+ programme more spread and topic for discussions

19 December, 2022

Web site of the fund “Young researcher” and www issue <https://www.leidinyssau.lt>, ISSN 2669-1876

Reorganised and modified for convenient using of persons with disabilities

The fund of charity and support „Young researcher“

 

All our target groups and especially persons with disabilities

Special tool at web site prepared for persons with disabilities

Summer 2022, lasting modernisation of content

 

DISSEMINATION REPORT:

Results of the campaign:

Outputs:

 

Some quantitavive data:

The amount of visitors of our web page <https://www.leidinyssau.lt/fondas> since the start of the project till it’s end of implementation and dissemination of information increased 3 times.  The amount of visitors per day increased 5 times.

We got 31 419 new visitors starting from 10 April, 2022, it was the first day of project’s implementation, till very beginning of June, 2023, and have more than 1000 regular users of our www information.

Circulation of our printed paper version newsletter “Padėkime sau’19“ is about 800 copies per month, 5 biggest libraries together with National Lithuanian library of M. Mažvydas periodically get the newsletter for public usage and archive saving, international Exchange via inter-librarian tights also.

Besides, we introduced our project and web page <https://www.leidinyssau.lt/fondas> together with newsletter “Padėkime sau’19“ for international public, firstly for international research community of information/communication, mass media management and marketing using such other supporting elements, tools, channels:

Published also 1 publication:

„Padėkime sau'19“ ISSN 2669-1426, 2023: Nr. 43(1); 44(2); 45(3), p. 1 and 3.

<https://www.leidinyssau.lt/>, ISSN 2669-1876

 

Spread of the same information on 3 January, 2023, presentation at the Lithuanian Library of Medicine, dissemination of ISSN 2669-1426 „Padėkime sau'19“.

Oral communication face-to-face, personal communication, phone calls, e-mails, on-line trainings

Trainings in Lithuania: 2 events and on-line training for the group of registered participants, total amount 79. Increase is 11,3 times during 3 monthes in 2023.

Events of information dissemination, public relations were held with related organisations in Scandinavian, Baltic States.

 

Other quantitative data:

 1. Circulations of visitors of our web site surprised us because during the time of this campaign we reached 21 percent of Lithuanian audience of total amount of persons with disabilities.
 2. 46 new international, foreign, Lithuanian national, municipal organisations, institutions, bodies, centers as network’s members, contacts for future development of related activities. More awareness of the project under ERASMUS+ programme, about its usefulness and roles, activities of participating organisations.
 3. Publications: 8 using various e-platforms, web sites, internet, news agency ELTA, related to the project and ERASMUS+ programme publications for foreign target groups and national users of information including persons with disabilities. 1 publication in newsletter “Padėkime sau’19” ISSN 2669-1426
 4. Reaching audience about over 100 users from target groups of social media as FB and Instagram.
 5. 3 new our projects as a coordinating organisation and 1 as a participating partner-organisation were prepared and submitted for selection of them under ERASMUS+ programme in 2022 and 2023. We got no support, but Lithuanian National Agency prepared detailed suggestions for improvement of our projects’ proposals and, hope, we will submit 1 or 2 new projects again in 2023-2024-2025.
 6. New trainings: 2 training sessions in Lithuania for 79 participants and continuation of them.
 7. More information about possibilities of people with fewer opportunities was disseminated using 2 our events of information dissemination and public relations, we reached about 100 people. The feedback was very surprising, people from one library said words of thankfulness because information about communication management was very useful for them aiming to start spreading very new data base in Lithuania.
 8. Activity in digitalised environment increased, our participants of non-formal trainings can use various technologies, can use Zoom all of them, and only 2,5 percent of them are not users of internet. It is because of old age and not satisfied health level for being able to use information from screens.

Campaign to promote the project No. 2021-2-LT01-KA210-ADU-000045032, other activities of development

Activity Title

Start- End date

(yyyy-mm-dd)

Venue

Leading Organisation

Participating Organisations

Targets

(value ofthe indicators at the end of the activity)

Evaluation of activity progress

 (0-100 %)

Grant amount allocated to

the activity

(Annex II), €

Grant amount spent to the activity, €

 

Further related activities. Campaign to promote the project, preparation for other projects

 

2022-04-10

2023-04-09

 

Lithuania: cities Klaipėda, Vilnius, Greece: city Piraeus

Support and charity fund “Young researcher”

 

1. Support and charity fund “Young researcher”

2. IDEC SA

2. Nord Media Network

3. School in Vroclav, Poland.

4. ATINER

5. NGOs in Latvia, Sweden, individual persons-consultants, communication specialists in Norway, other Scandinavian states

2-3 new projects’ proposals;

System of information dissemination development, better awareness of organisation, and project, new contacts, new organisations for partnership

100%

11 000,00 €

11 000,00 €

Describe the activity, target group(s);

Provide the quantitative and qualitative result indicators

Preparation, creation by our organisation of 3 projects’ proposals: one of proposals is Acreditation‘s proposal:KA210-ADU - Small-scale partnerships in adult education Form ID KA210-ADU-B4422D84; KA120-ADU - Erasmus accreditation in adult education Form ID KA120-ADU-85EC975F; Call 2023 Round 1 KA1 KA122-ADU - Short-term projects for mobility of learners and staff in adult education Form ID KA122-ADU-7A8564F3, it was evaluated as 2023-1-LT01-KA122-ADU-000115256. Participated also as partner organization with many other organizations and possible coordination of Latvian partners in 1 / 2 Call 2023 Round 1 YOU KA153-YOU - Mobility of youth workers Form ID KA153-YOU-1AFC029F. Important for us to be active participates of call in October, 2022, and of call in February, 2023. Target groups – people with fewer opportunities, qualified women of the age over 55 years, gifted youth, partners abroad – Poland, Scandinavian states. Submission ID: 1384241: ERASMUS+ project No. 2023-1-LT01-KA122-ADU-000115256 “COGNITION USING E-COMMUNICATION: INVOLVEMENT OF QUALIFIED WOMEN 55+“ / „Pažinimas naudojantis e-komunikacija: aukštos kvalifikacijos moterų virš 55 metų amžiaus įtrauktis”. We got detailed suggestions from Lithuanian National Agency for further improvement of the last project’s proposal, so, possibly this project will be developed by our organisation and others using various resourses and having the same or similar renewed aims for 2024. Besides, our organisation participated as one of many organisations, which jointly submited Project No. KA153-YOU-1AFC029F „Digitally smart“under the Erasmus+ programme. We are using quantitative measures, result indications: - (1) - calculation of prepared projects’ proposals numbers / have 3 of them, -(2) - calculation of the amount of reached audience as such: the amount of visitors of our web page <https://www.leidinyssau.lt/fondas> since the start of the project till it’s end of implementation and dissemination of information increased 3 times. The amount of visitors per day increased 5 times. We got 31 419 new visitors starting from 10 April, 2022, it was the first day of project’s implementation, till very beginning of June, 2023, and have more than 1000 regular users of our www information, daily average amount of visitors and readers is 176, so, we aim to increas this number. A lot of communication we do using face-to-face communication and phone calls, e-mails also and do not artificial regards, citations of our links only to our web page, thus, this is a reason why daily visitors sometaimes are more then 1000 in numbers and sometimes only hundreds of them. Besides, we use practice of information spreading mostly during the first days of every month and every quarter, duration of 90 days ir the time of new issue creation. So, dynamics of numbers of visitors is rather understandable and possible to manage it according to our plans and objectives. Circulation of our printed paper version newsletter “Padėkime sau’19“ is about 800 copies per month, 5 biggest libraries together with National Lithuanian library of M. Mažvydas periodically receive our newsletter for public usage and archive saving, international Exchange via inter-librarian tights also. – (3) – calculation of new related organisations from abroad, individual persons, as possible for cooperation’s development and we got 5-8 new foreign organisations for possible further cooperation. Relations with Lithuanian related organisations were strenghtened, especially with labraries, institutions of public servicies and other NGOs, individual persons of older generations starting from the age of 65 years and over and people of the age group of 30-45 years old. – (4) – calculation of participants of internal hybrid learning in Lithuania, trainings in Greece, other indicators are as such: Trainings in Greece: 4 international training groups, around 50 participants including staff of organisers and hosting organisation; 3 presentations of our organisation during trainings, etc. Trainings in Lithuania: 2 events and on-line training for the group of registered participants. The amount of participants of our hybrid training in Lithuania aiming to develop our organisation and test new training, non-formal education methods in the digitalised environment increased 11,3 times. We created original pilot training mix of various methods incorporation for the aim to develop non-formal trainings for our organisation having the digitalised environment and decided to use model GROW and incorporate learning and self-learning method of multimodality. Events of information dissemination, public relations together with non-formal trainings with related organisations: 2 events of information’s dissemination in Lithuania on 3 January, 2023, and on 1-2 April, 2023. Other quantitative results: 1 press release using news agency ELTA; Published: <https://www.elta.lt/lt/pranesimai-spaudai/padekime-sau19-penkeri-metai-issukiu-ir-treti-metai virtualioje-erdveje-236974>, žr. 2022-12-19, 16:09 Kultūra/Medicina ELTA „Padėkime sau'19“ – penkeri metai iššūkių ir treti metai virtualioje erdvėje”/ „Padėkime sau'19“ – 5 years of challenges and 3 years in the virtual environment”. Atnaujinta: 2022-12-19 16:01 Publikuota: 2022-12-19 16:01.„Padėkime sau'19“ – penkeri metai iššūkių ir treti metai virtualioje erdvėje”/ „Padėkime sau'19“ – 5 years of challenges and 3 years in the virtual environment” published also:„Padėkime sau'19“ ISSN 2669-1426, 2023: Nr. 43(1); 44(2); 45(3), p. 1 and 3;1 presentation about project’s usefulness and the level of development development and achievements for the international research community of Nord Media Network / Scandinavian states. We also used EPALE, published 1 publication about communication’s tools and management in relation with the project. Qualitative measures: More about satisfaction evaluation of participants, better awarenesss of organisation The Fund Young researcher, better cooperation with abroad partners, exchange of knowledge and experience, new on-line non formal learning and education methods incorporation and development, communiaction improvement. We got information, feedback, evaluated it and concluded that participants in Lithuania want more practical usefulness and in case of trainings, non-formal education they want maximum of independence, individuality, democracy. More about information dissemination, communication campaign: Specification of our target group: people with fewer opportunities starting from the age of 18 years. The subgroup is women of higher qualification and over 55 years old. Our sector in educational system is non formal education of adults and training of gifted youth.The information about the project was disseminated using our web page and issue “Padėkime sau’19” aiming to start selection of learning and training participants and inform about the start of the project. There have been published publications at https://www.leidinyssau.lt and one of them – the interview “Švietimui ir judumui – EK finansavimas” with representatives of Education Exchanges Support Foundation/NA; https://www.leidinyssau.lt/info - publication about the start of the project and participants’ selection process was published in the issue “Padėkime sau’19” No. 34(4) 2022. We use Erasmus+ platform’s links for the exchange of information, spreading the results, for example those: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects;https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus; http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide We use ERASMUS+ platform for information gathering, spreading our information, experience, results: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects; https://webgate.ec.europa.eu/app-forms/af-ui-opportunities/#/erasmus-plus; http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide. Useful are e-forms for filling in proposals for new projects, we also joined The Beneficiary module https://webgate.ec.europa.eu/beneficiary-module/project/#/project-list, besides, we actively use on-line materials, which have been translated and prepared by Lithuanian NA. In addition, we use various on-line databases, for example, Nord Media Network, ASIST – A World Association of and academics researchers; ACADEMIA.EDU – international platform of researchers and information spreading, on-line learning tools from Belgium and Scandinavian states. Very useful are medical on-line data bases, databases as Ebsco, Emerald, statistical data platforms, they are sources of data and information. As for risk evaluation, we are using COSO method for inside organisation’s security order we use information and on-line trainings, which provides group of consultants from Lithuanian Bank, Ministry of Finances, other institutions of risk management and control since June, 2022. We use EPALE system, which has the aim to connect ERASMUS participants from various organisations. Plus, we use various on-line learning tools for the education of our staff and learners. Our organisations participating as partners of this Project - IDEC SA and the Fund „Young researchear“ – use digital tools for contacts and communication among us and other organisations. Bouth participating organisations use social networks, ZOOM, The Fund used Exordo tools for on-line learning, presentations and events organisation, and have organisational web pages of their own, etc. The Fund „Young researchear” uses it’s web page for ISSN registered on-line issue for people with fewer opportunities reaching and contacting, plus, getting the feedback as well. For further related activities, communication campaign, new projects’ proposals preparation we had the reserve of 3 500,00 EUR after the 1st report of this project in Autumn, 2022. Thus, 500,00 EUR got IDEC SA for the dissemination of the information about the time and other conditions of trainings using Facebook. 3000, 00 EUR were used for the preparation of project’s proposal Submission ID: 1384241: ERASMUS+ project No. 2023-1-LT01-KA122-ADU-000115256 “COGNITION USING E-COMMUNICATION: INVOLVEMENT OF QUALIFIED WOMEN 55+“ / „Pažinimas naudojantis e-komunikacija: aukštos kvalifikacijos moterų virš 55 metų amžiaus įtrauktis” and communication campaign development using international audience of Nord Media Network, participants from abroad at training courses in Greece, we used Lithuanian target groups: organised 2 events with presentations and information dissemination about the project in Lithuania in January and April, 2023, made publication as press release using News agency ELTA. More about evaluation of results measuring methods, monitoring, risk evaluation, training methods, which we developed using newer information and exchange of experience, please, find in other parts of this final report.

 

ACTIONS, RESULTS OF EXTERNAL COMMUNICATION DEVELOPED DURING TIME OF REAL MEETINGS, TRAININGS OR ON-LINE COMMUNICATION WITH ORGANISATIONS AS NEW MEMBERS OF NETWORK, NEW CONTACTS OF COOPERATION IN 2022-2023

No

Action, contacts with

Target group

Purpose

Means of communication

Results

1.

FOREIGN AND INTERNATIONAL ORGANISATIONS, INSTITUTIONS, NGOs

Junited Nations, Human Rigfts Council

European Commission, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture (EAC), Unit of Erasmus+ Coordination

Nord Plus programme: coordination’s body

Media Litteracy Training institution <atit.be> in Belgium

Nord Media 2023 organisational committee

Organisational committee of international research events in The GB <cardiff.ac.uk>

SAS, the flight company, Administration’s body

Latvian NGOs – more then 10 of them

Scandinavian NGOs – 2 of them

To develop communication campaign unifying it with trainings aiming to disseminate information about the project under the ERASMUS+ programme

E-communication, on-line trainings using platforms as Zoom and other, phone calls and mobile messages.

Network and contacts were increased in numbers because of on-line trainings organised by Media Litteracy Training institution <atit.be> in Belgium; Nord Plus programme: coordination’s body; Team of ZOOM platform’s management. Our organisation took part as a learner on-line of trainings in 2022-2023.

 

RESULT: 21 new organisations, institutions as network’s members. More awareness of the project under ERASMUS+ programme and participating organisations.

 

2.

FOREIGN INSTITUTIONS, NGO‘s, SCHOOLS, EDUCATIONAL CENTERS, WHICH ARE NEW CONTACTS BECAUSE OF PARTNERSHIP UNDER ERASMUS+ PROGRAMME WITH ORGANISATION IN GREECE IDEC SA AND TRAININGS HOSTED BY THIS ORGANISATION FROM SUCH 12 EU MEMBER-STATES:

Orgnisations and persons representing them from Croatia

Cyprus

Estonia

Finland

Greece

Hungary

Malta

Netherlands – Aruba

Poland

Romania

Spain

Turkey

To develop communication campaign unifying it with trainings aiming to disseminate information about the project under the ERASMUS+ programme, Exchange of ideas, possible contacts building for new related projects creation.

Real participation at training course in Greece. E-communication, on-line trainings using platforms as Zoom and other, phone calls, mobile messages. Communication face-to-face. PPT presentations, photo and video materials.

RESULT: 14 new organisations, institutions as network’s members. More awareness of the project under ERASMUS+ programme and participating organisations.

 

3.

LITHUANIAN INSTITUTIONS, NGO‘s, SCHOOLS, EDUCATIONAL CENTERS, MUNICIPAL EDUCATIONAL SERVICES INSTITUTIONS, LIBRARIES:

 

Libraries of Vilnius University, Lithuanian Academy of Science, Kaunas District joined the network of the distribution of our printed issues.

Because of on-line trainings organised by Lithuanian National Agency in 2022-2023 appeard more possible contacts with Lithuanian related organisations.

Because of on-line trainings organised by Lithuanian Library of Medicine, Lithuanian Minsitries of Culture; Financies together with Lithuanian Bank and other institutions related to financial control and audit functions in 2022-2023 appeard more possible contacts related to management of organisation, risk evaluation, using of new and modern just created National original data bases.

To develop communication campaign unifying it with trainings aiming to disseminate information about the project under the ERASMUS+ programme, Exchange of ideas, possible contacts building for new related projects creation.

 

E-communication, on-line trainings using platforms as Zoom and other, phone calls, mobile messages. Communication face-to-face. PPT presentations, photo and video materials.

RESULT: 11 new organisations, institutions as network’s members. More awareness of the project under ERASMUS+ programme and participating organisations.

 

In sum: 46 new international, foreign, Lithuanian national, municipal organisations, institutions, bodies, centers as network’s members. More awareness of the project under ERASMUS+ programme, about its usefulness and roles, activities of participating organisations.

 

Outcomes

We think that qualitative results will be evident after 1-3 years. At the moment we can identify better awareness of target groups about ERASMUS+ programme, our organization, our project and people with fewer opportunities started to be more interested readers of our web site, news letter. We improved our internal trainings using new learning and teaching methods and got the feedback – people started to ask about additional information regarding possibilities to learn new things, join our non-formal trainings, be active in the digitalized world.

PROPOSALS FOR IMPROVEMENT:

Internal communication of organisations including The fund of charity and support „Young researcher“ may be more developed and communication face-to-face should be incorporated in case of unifying digitalised and e-communication tools and channels with traditional ones.

 

DISSEMINATION CONCLUSIONS:

The main our channel is organisation’s web site and we are looking forward to unifying communication of traditional and mordern media channels and e-communication measures. Quantitative data is enough evidence about some kind of success of this communication campaign.

DEVELOPMENT IN THE FUTURE:

We want and aim to increase usability of e-communication, need to create more organised web site of the fund “Young researcher” for information dissemination, reaching target groups, contacts development and cooperation with organisations, persons in the future. Communication during various types of trainings and consultancies, seminars, research events, events for informations dissemination, possibly, will be developed more also.

 

ORGANIZACIJA MOKOSI:

KAS MOKOSI, KO MOKOSI, KAIP ILGAI IR

KOKIU BŪDU?

Andžela Armonienė

2023-03-29 / 06-02 / 06-03

 

Labdaros ir paramos fondas „Jaunasis tyrinėtojas“ (toliau – Fondas) viešai paskelbė <https://www.leidinyssau.lt/skelbimai>, jog iki 2024 m. pabaigos mokosi.

2022-2023 m. Fondo atstovai įsisavino žinias ir informaciją apie naujausius mokymo ir mokymosi metodus, pasidalino įžvalgomis, kas tiktų nedidelei mūsų organizacijai, kuri vykdo neformalius suaugusiųjų mokymus, konsultavimą, informavimą, užsiima leidyba ir asmenų su negalia informavimu neatlygintinai, veikla labdaringa.

Tai yra tik mūsų organizacijos atvejis, kol kas jo dar nevadiname sėkmės istorija, bet jaučiamės tvirtai ir galime pasidalinti patirtimi įpusėję nuo 2022 m. pradžios pradėtą Fondo atsinaujinimą ir prisitaikymą prie naujų aplinkybių.

APLINKYBĖS

Įvairių nuotolinių mokymų institucijose, įmonėse, organizacijose bei pavienių savarankiškai dirbančiųjų asmenų iniciatyva nuo karantinų pradžios 2020 m. pavasarį buvo ir yra perteklius. Ne vienam darbdaviui teko skubiai apmokyti darbuotojus ar tarnautojus dirbti nuotoliu, studentai, dėstytojai, mokytojai, net šokių mokytojai bei pramogų verslo atstovai ir įvairūs patarėjai, konsultantai, nuomonės formuotojai dideliu greičiu įsisavino, ką gali duoti „Zoom“, kitos panašios platformos: virtualioje erdvėje galima ne tik mokytis ir mokyti kitus, pavyzdžiui, išsikepti šašlyką ar apsipirkti internetu, išmokti naujos profesijos, užsienio kalbų, bet ir surengti konferenciją ar bet kokios reikšmės, įskaitant ir Seimo, Vyriausybės, posėdį, bet ir organizuoti virtualų gimtadienį, „nuėjimą“ į svečius, restoraną, muziejų bei ekskursiją į šalį ar vietovę, apie kurią seniai svajojote.

2022 m. pabaigoje jau ėmė gana garsiai girdėtis įvairių įstaigų darbuotojų, specialistų protestai: karantinai baigėsi, mokymams darbo laiku nėra galo, nebėra kada dirbti, o darbdavys praneša apie vis naujus mokymus nuotoliu, kuriuose privalu aktyviai dalyvauti, išlaikyti įsisavintų žinių ir naujos informacijos patikrinimo testus. Iš esmės jau dabar yra perlenkta lazda ir darbovietėse, ir mokymo, studijų įstaigose. Ateina nauja banga ir mokymo bei mokymosi metodika – mokytis iš realios aplinkos, ne prie ekrano, o atviroje erdvėje, jei tai yra vaikai – pageidautina, tiesiog gamtoje, įrengtame mokyklos ar darželio šiltnamyje, sukastoje lysvėje, ekskursijos į gamtą metu. Nebėra tokios aplinkos, kur visi gauna vienodą tipinį išsilavinimą pagal griežtą reglamentuotą programą ir darbo vietoje visi vadybininkai ar programuotojai, slaugytojai – bet kurios specialybės, profesijos atstovai, moka ir sugeba tą patį. O karantinų metu įvairių žinių ir informacijos spragų atsirado dar daugiau. Žinios iš tiesų yra deficitas aplinkoje, kur bet ką galima gauti internetu, pradedant nuo bet kurios instrukcijos kaip susitaisyti sugedusią kompiuterinę įrangą, baigiant mokslo darbų publikacijomis ir asmeninių gyvenimų nuotraukomis bei intymiomis paslaptimis.

Padėtis paradoksali. Didesnę vertę įgauna asmenys realiai nors kažką sugebantys, o ne atsinešę aukštojo mokslo baigimo diplomus, apie tai viešai skelbia pasaulinio garso ekspertai JAV, kas beveik visada reiškia esamos Lietuvos aplinkos atveju, kad kol asmuo intensyviai pabuvo studentu mažiausiai 6 metus ir gavo mažiausiai bakalauro ir magistro diplomus bet kuriose srityse ir net tuo atveju, kad neužmiršo ką studijavo ir ko jo mokė, darbo rinkoje privalo pradėti nuo nulio, nes iš tiesų jo žinios, suteikti praktiniai įgūdžiai, jei jų iš viso įgijo praktikų metu, jau PASENO ir darbo ar tarnybos vietoje reikia mokytis viską nuo pradžių, lyg būtumei 4 pradinės mokyklos klases baigęs 10-metis, kuris privalo sklandžiai rašyti gana rišlius tekstus ir puikiai skaičiuoti, nekalbant jau apie tai, kad tokio amžiaus vaikai puikiai valdo mobiliąsias technologijas ir moka gerai tvarkytis virtualioje erdvėje ne tik žaisdami žaidimus ar žiūrėdami filmukus.

Deja, bet ketvirtoko oficialiai negalima įdarbinti vadybininku net vaikų darželyje.

Pažymėtina, kad būdami apie 25-26 / 45 metų amžiaus į darbo, tarnybos, privačių ir savarankiškų veiklų, verslų aukšto konkurencingumo ir neapibrėžtų sąlygų rinką Lietuvoje mėginantieji įeiti neretu atveju būna ir realiai iš viso nedarbingi ne tik dėl reikiamų įgūdžių, minimalios patirties, kvalifikacijų neturėjimo ir nepajėgumo nuolat mokytis, bet ir disciplinuotumo stygiaus, aplinkiniams nepriimtinos vertybių sistemos, gyvenimo būdo, kuris netoleruojamas visuomenėje ar nedidelėse bendruomenėse, kolektyvuose ir itin menko fizinės bei psichinės sveikatos lygio bei realaus darbo, veiklų, verslų simuliavimo iš esmės užsiimant parazitavimu kitų asmenų sąskaita. Trumpiau tariant, „DOING GOOD BUSINESS“/liet. k.: „Nekenkti aplinkiniams, daryti gerą verslą“ nuostata lieka vis mažiau prieinama realybėje ir pajėgių išsilaikyti bet kurioje legalioje rinkoje su skaidriomis veiklomis, darbais, verslais vis mažėja. Įsidėmėtina, kad net vaikai intensyviai mokomi sukčiauti, nesimokyti, nebūti „moksliukais“, ieškoti kaip viską atlikti nieko iš tiesų net neveikiant, pajuokiant pedagogų pastangas ir juos žeminant. Bet tokiu atveju, kai šitokia vertybių sistema yra artimoje aplinkoje ir gana ilgą laiką, kai viešai žmonėse juokiamasi, kad kuo didesnis kvailys, žioplys ir nevykėlis bei silpno protelio ir/ar paliegusio kūnelio individas, tuo didesnė tikimybė, jog už močiutės sukauptus pinigus taps amžinu kvaileliu su diplomais ir vadovaus mažų mažiausiai UAB, į kurį dirbti nenorės ateiti niekas, net imigrantai iš trečiųjų ir išties labai neturtingų valstybių.

Na, o ką darome savo organizacijoje, kuri nėra pelno siekiančioji, bet gali turėti įvairių rūšių veiklas, centrus, tarnybas, įmones, pavaldžias būtent mūsų organizacijai – suteikiame pradinę informaciją ir kryptį link universalių žinių ir toliau kiekvienas iriasi savarankiškai. Kiekvienas gauna maksimalią laisvę ir jokio spaudimo, kad privalu bus atsiskaityti po kurio laiko ir pateikti informaciją, ką įsisavino, o ko ne, bei kodėl.

Pradėjome 2023 m. sausį. Mūsų atveju kryptis yra komunikacijos/informacijos valdymas ir vadyba pagal esamas aplinkybes, praktinio taikymo aspektai. Tikslinės rinkos – daugiausia mažiau galimybių turintieji asmenys. Mokymai neformalūs. Esamu metu juose dalyvauja apie 100 asmenų iš įvairių amžiaus kategorijų, pačių įvairiausių profesijų, socialinių sluoksnių.

2023-01-03 vyko įvadiniai mokymai, toliau jie tęsiami suteikus dalyviams svarbiausią informaciją, ką jie gali rinktis kaip savarankiškų studijų sritis, kryptis, 2023-04-01/02 dalyvių skaičius išaugo 20 kartų nuo pradinio ir buvo suteikta papildoma informacija apie informacijos paieškos kryptis, žinių gilinimo galimybes ir būdus.

METODAI

 1. Esame sutarę dėl savarankiško mokymosi teminių krypčių ir rezultatų, kurie nebus tikrinami, nebus jokių testavimų, jokio palyginimo, kas pasiekė daugiau ar mažiau, bet norintieji galės pranešti apie savo pasiekimus. Tai yra neformalūs suaugusiųjų mokymai be jokių įsipareigojimų, kai kurie dalyviai galimai ateityje prisidės prie Fondo veiklų, jei patys to norės. Suteikiama maksimali laisvė ir orientuojamasi į praktinį taikymą kartu neblogai žinant, kad pirmiausia būtina realus teorinis pagrindas. Tai yra, savarankiškų mokymų tema pasirinkta, sutarta dėl rezultatų, kurių siekiame.
 2. Nutarta vadovautis sveika logika, skaitmenizuotoje aplinkoje neprarasti ryšio su realybe.
 3. Esminis pasirinktas modelis yra GROW. Apie jį bet kas gali pasiskaityti internete. Mūsų Fondui jis idealiai tinka dėl realybės akcentavimo ir esminio akcento, jog pagrindinis besimokančiųjų motyvavimas priklauso tik nuo jų pačių. Raktinis žodis yra „NORIU“. Tiesiog, remiamės sena prancūzų patarle: „Noriu, vadinasi, galiu“. Mąstymo ir savarankiško mokymosi kryptingumas pagrįstas tikslingumu, realybės ir turimų galimybių adekvačiu suvokimu bei pabrėžiama valios svarba siekiant vieno ar kito norimo, prasmingo, o ne iš kažkur primesto bereikalingo tikslo ar užduočių, vedančių į niekur.
 4. MULTIMODALUMAS yra pasirinktas kaip neformalaus mokymo ir mokymosi metodika, vienijamos praktinio taikymo žinios iš daugelio sričių, kiekvienas dalyvis pasitelkia ir savo gyvenimišką patirtį bei įgytus profesinius gebėjimus. Multimodalumas, kaip metodika, nėra paskaitų skaitymas klausytojams, kurie gali būti nuo vaikų mokykloje iki suaugusiųjų universitetuose ar neformalaus mokymo ir mokymosi centruose. Ši metodika paremta ne teiginiais, postulatais, tekstų perpasakojimu, o klausimais. Klausimai formuluojami ir sau, ir kitiems. Paklausti galima savęs, bet kurio mokymo grupės nario ar didesnės bendruomenės narių, kitų pedagogų, bet kurios profesijos asmenų, o virtualioje erdvėje klausimus galima deleguoti itin plačiai auditorijai ir sėkmės atveju gauti laukiamus atsakymus. Žinia, nėra atsakymų į visus klausimus, klausimas gali skatinti ieškoti informacijos, gilintis, tirti ir analizuoti bei svarbiausia – mąstyti, o ne aklai kartoti kas kur ką pasakė ir manyti, jog tai ir yra vienintelė objektyvi bei niekada nekintanti tiesa. Apie multimodalumą, jo taikomuosius aspektus išsamiau galima paskaityti Vilniaus universiteto leidžiamuose naujesniuose leidiniuose pradedant 2020 m. leidimo data.
 5. Mokymai mišrūs, didžia dalimi nuotoliu, vyrauja savarankiškas mokymasis, saviugda, maksimalus individualizavimas, tai yra, baigiamajame etape mokymai taikomi konkrečiam asmeniui atskirai, pagal galimybes, laiko ir kitus turimus išteklius suteikiamos konsultacijos, patarimai, nurodomi pavyzdžiai, tolimesni informacijos šaltiniai. Kai kryptis duota nuo pat pradžių ir pagrįstas naudingumas pagrindinė tema pasirinkta: INTEGRUOTA KOMUNIKACIJA – BŪDAS LAIMĖTI RINKOJE. Taikymas universalus.
 6. Vienas iš mokymo ir mokymosi būdų, užtikrinančių žinių, informacijos, patirties mainus tarp atskirų kartų, pavyzdžiui, anūkų-senelių; močiučių-buvusiųjų sėkmingų prekybininkių ir vadybininkų, reklamos specialistų esamu metu, vaikų-mamų ir pan., labai skirtingų neformalaus mokymo ir mokymosi dalyvių yra humoras, jo neišsenkamų žanrų taikymas, sakomosios tautosakos lobių pasitelkimas siekiant universalios auklėjamosios prasmės ir beveik absoliučios tiesos apie esminius ir nekintamus gyvenimo ir išlikimo konkurencinėje kovoje dėsnius.
 7. Iki 2024 m. pabaigos bus taikomas ir diskusijų metodas tiek tiesioginio dalyvavimo būdu, tiek diskusijų, pasikeitimo nuomonėmis, galutinių išvadų radimo metodas, taikomas nuotolinės komunikacijos būdu ir vadinamas „Delfų“ tyrimu, kas bus taikoma mūsų organizacijos tolimesniam tobulinimui. Tokius metodus mūsų organizacija taikė 1998-2005 m.  bei 2018-2021 m. ir jie pasiteisino.
 8. Norėdami pasiekti naujų unikalesnių projektų, mums reikalingų organizacijos plėtrai užtikrinti, sukūrimą, kaip pageidaujamą rezultatą, pasitelksime projektais pagrįstą mokymą (anglų k. „Project based learning“ arba „Problem based learning“). Šie mokymų metodai yra lengvai aptinkami jais besidomintiesiems įvairiuose interneto šaltiniuose ir prieinami nemokamai.

NAUDINGUMO KRITERIJAI

Pasirinkta siekti nemažos kiekybės besimokančiųjų. Fondas yra labai maža organizacija, tačiau ji sėkmingai gyvuoja jau 27 metai. Pirmiausia Fondo valdybos nariai atnaujina savo žinias, įgūdžius, mokosi ir pagal galimybes konsultuoja kitus, kiek tai yra įmanoma. Visa tai iki 2024 m. pabaigos sustiprins organizaciją, ji bus dar geriau prisitaikiusi prie kintančios ir vis labiau skaitmenizuojamos aplinkos. Su Fondo leidiniais jau dabar pasiekėme beveik 45 000 asmenų, kurie yra iš labiausiai pažeidžiamųjų visuomenės tikslinių grupių, rinką. Pažymėtina, jog tai nėra socialiniai tinklai, o leidiniai internete. Pavyzdžiui, asmenų su negalia tikslinė rinka dėl daugelio priežasčių ir pirmiausia gana ženklaus politinio kurso sulėtėjimo* tose srityse, kurios esamu metu svarbiausios – informacijos paslaugų neįgaliesiems užtikrinimas valstybės ir savivaldybių mastu jau dabar, yra itin sunkiai pasiekiama. Fondo leidiniai yra nuo nieko nepriklausomi, demokratiški, objektyvūs, labdaringi, paramos negauname iš viso jokios, todėl naudingumo vykdydami neformalius mokymus platesnei auditorijai tikimės kiekybine prasme – Fondo žinomumo, leidinių skaitytojų ir interneto svetainės lankytojų kiekio didinimas, naujos rubrikos Fondo leidiniuose, unikalus neformalaus mokymo ir mokymosi metodų parinkimas ir taikymas arti 100 dalyvių. O kokybiniai naudingumo kriterijai, kurių siekiame – Fondo reputacijos augimas, intelektinės produkcijos gausinimas, ryšiai su giminingomis organizacijomis užsienyje, pavyzdžiui, tolimesnis dalyvavimas tarptautinėse mokslo konferencijose, projektuose, veiklose, kontaktų tinklo didinimas siekiant pripažinimo, pasikeitimo patirtimi, žiniomis ir žurnalisto profesijos bei informacijos valdymo industrijos respektabilumo puoselėjimas.

RESIUME

Mūsų organizacija karantinų, popandeminės situacijos ir augančios skaitmenizacijos pamokas išmoko ir laiku prisitaikė užsitikrindama išlikimą rinkoje. Viskas, kas aprašyta aukščiau, yra pateikta paprastai, suprantamai. O iš tiesų nuolat atliekame stebėjimą, vertiname įvairių rūšių rizikas, skiriame dėmesį mokymų dalyvių lojalumo mūsų organizacijai vertinimui, taikome mokslinius vertinimo ir tyrimų metodus. Esame besimokanti maža nuo nieko nepriklausanti organizacija, siekianti padėti asmenims, kurie siekia būti taip pat kuo mažiau priklausomi nuo bet kokios jiems nenaudingos idėjos, prievartinių ir praktiškai nenaudingų perteklinių mokymų ar tuo labiau – nemielų jiems patiems veiklų, darbų, užsiėmimų, pareigų.

O tai pasiekiama tik žinių, patirties, tam tikrų gebėjimų, profesionalumo pagalba. Savo organizacijai reikiamas žinias, informaciją pradėjome rinkti labai seniai, visą tą bagažą nuolat atnaujiname ir pildome iš įvairių išteklių, sukauptų archyvuose, bibliotekose, duomenų bazėse, įvairių mokymų metu, etc. Intelektinius gana unikalius išteklius nuolat gausiname ir didžiuojamės, jog esame kuriantys, o ne plagijuojantys ar aklai kopijuojantys. Nepykite, bet šaipysimės ir toliau, jei manysime esant reikalą pašiepti vieną ar kitą negerovę, nepageidautiną elgesio tipą, gyvenimo būdą – netaikome savo humoro strėlių į konkrečius asmenis, o tik į jų elgesį, suprasdami, kokie tai nevykėliai ir kaip labai jų gaila... galimai ateityje humoro skyrelyje užvesime užuojautų apgailėtino elgesio individams skiltį ar dar ką panašaus.

Organizacijos sanavimą sugebame atlikti savarankiškai. Galime ir kitiems šioje srityje pagelbėti. Apie besimokančią organizaciją, taikomuosius informacijos/komunikacijos vadybos aspektus daugiau rasite čia:

ARMONIENĖ, Andžela. Integrated communication and knowledge networks: mutual dependence and interaction. (Liet. Integruotos komunikacijos bei pasikeitimo žiniomis sistemų sąveika: komunikacijos bei mokymo būklės tyrimas). Iš Ugdymas ir informacinės visuomenės kūrimas: konferencijos pranešimų medžiaga. Vilnius, 2001, p. 1–14.

Besimokantieji vadovaujasi informacija ir literatūros sąrašais pateiktais čia:

ARMONIENĖ, A. (2022) Integrated Communication: 30 Years Lasting Evolution "Idea to order IMC/IC as some luxury tool with purpose to create miracle in the situation where everybody wants to be the messenger No. 1 is an example that there is a lack of understanding about practical usage and implementation of IC/IMC", 15 September, 2022, in: <https://www.leidinyssau.lt/idomu>

--- --- ---

* 2022 m. gruodį vyko LR neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo atnaujinimo galimybių svarstymai. 2024 ir 2026 m., tikėtina, vyks tam tikri teigiami poslinkiai. Bet esminis dalykas yra tas, kad atitinkamos Direktyvos įgyvendinimas dėl fizinės ir informacinės aplinkos prieinamumo neįgaliesiems numatytas Lietuvoje tik po 8 metų. Informacija, reikalinga ir būtina asmenims su negalia, jų prieiga prie interneto, naujesnių technologijų, skirtingai nuo kitų pažangesnių ir Direktyvą jau įgyvendinančių ES valstybių-narių, pasiekiamumas, galėjimas gyventi nepriklausomus orius gyvenimus kaip gerai informuotiems asmenims patikimos informacijos pagrindu priimantiems jiems naudingus ir svarbius sprendimus, aktyvesnis dalyvavimas darbo rinkoje ne diskriminacinėmis ir neretai asmenis žeminančiomis įvairių rūšių išnaudojimo sąlygomis kartu kai dar ir taikomas ir kelių rūšių smurtas tiek artimoje aplinkoje, tiek darbovietėse, galėjimas turėti turiningą laisvalaikį ir panašiai, – visa tai ne dabar, ne LR piliečiams. O ar 2030-2032 m. informacijos prieinamumas asmenims su negalia taps realybe ir Lietuvoje, esamu didelio neapibrėžtumo ir greitų geopolitinių-ekonominių-socialinių-demografinių-kultūrinių-vertybinių bei kitų rūšių pokyčių metu patvirtinti neįmanoma.

P. S.  Be abejo, reikalui esant taikysime ir kitus metodus, ypatingai tuos, kurie skatina kūrybingumą, lankstumą, gebėjimą prisitaikyti ir būti nuo nieko nepriklausomais. Kaip mums seksis besimokančios organizacijos klausimu iki 2024 m. pabaigos ir vėliau sužinosite čia: informacinis biuletenis „Padėkime sauˈ19“ ir <https://www.leidinyssau.lt/>

 

SUMMARY

 

LEARNING ORGANISATION: WHO, WHAT, HOW LONG AND USING WHAT METHODS?

By Andžela Armonienė

29 May, 2-3 June, 2023

 

THE BACKGROUND

 

Combination of qualitative and quantitative research methods was used: observation, discussion group, unifying framework, “face-to-face” interviews, scaling. Nonparametric measure according to the Spearman rank order correlation coefficient calculations technique was useful also.

According to Michael Q. Patton’s (1987, p.101–104) presented description of the method, unifying framework was implemented with the aim to concentrate investigations around three main themes:

1) mutual relationships, dialogue;

2) integration of communication elements;

3) planning process from outside in.

The process of evaluation and comparison of existing situation with desirable fruitfully supported movement toward more deeply understanding of problems that are the mostly important for professionals working in the field: lack of knowledge needed for managerial preparations to originate strategic plans of communication and information dissemination. Additionally discussion group was gathered and data about present and possible changes toward more effective communication was collected.

Implications: Research of the phenomenon of integrated communication (IC/IMC) is not an easy task and combination of interpretation of qualitative data and also quantitative measurement leads to more trustworthy implications. One of them is about possibility to unify group of organisations with common interests and create a whole system of IC/IMC having the aim to plan communication more successfully and from outside-in. Such kind of development would be a supportive activity for organisations trying to remove the erosion in the field of public trust or win with created “one voice” message in the mind of selected addressee.

Introduced theoretical and methodological whole of IC/IMC encourages the way of individual and modified implementation of the main it’s peculiarities, besides, ensures such opportunity and unifies flexible learning, communication and culture and also has suggested theoretical background – sense-making and symbolic convergence theories – for the implementation of new thinking and changes. It is the way not only to win; it is the way toward more humanistic activities and another kind of organisational culture that is open for iterate renovation and enrichment by selected managerial approaches.

The main gaps were identified again, as well as in 2001-2017, in the area of management. Discussion group was very important for this implication. Besides, it was decided once more and again, that sense making approach and interpretative approach were incorporated in the theoretical whole purposefully.

 

ABOUT LEARNING AND TRAINING METHODS OF PRACTICAL USAGE

 

Our organisation the fund of charity and support “Young reseracher” started new training sessions of non-formal education of adults in January, 2023. We have used few methods, trends, models, paradigms of practical implementation as such:

Individualised and hybrid trainings: using on-line and face-to-face communication, consultancies, and various presentations including for small groups of participants with narrow interests and maximum independency using no tests of evaluations in the area of achievements and progress.

Not loosing connections with reality using mostly on-line training and communication.

GROW model for targeting people.

Multimodality and multidisciplinary courses.

Universal practical usage and thematical orientation: INTEGRATED COMMUNICATION – AS A WAY TO WIN IN THE MARKET

Humour has been used for printed materials, for example, as a spoken folkloure, proverbs, jokes, comments and other genres of it, aiming to ensure the exchange of universal knowledge and experience between different generations about various professions, habits, values, life styles, so on.

Discussions, as a method, have been used by our organisation starting from 1998, as well as incorporation of Delphi method.

Project based learning / Problem based learning.

 

IN SUM

 

About further our achievements and experience you will find here:

Newsletter “Padėkime sau’19”, ISSN 2669-1426

<https://www.leidinyssau.lt>, ISSN 2669-1876

 

More you can find here:

ARMONIENĖ, Andžela. Integrated communication and knowledge networks: mutual dependence and interaction. (Liet. Integruotos komunikacijos bei pasikeitimo žiniomis sistemų sąveika: komunikacijos bei mokymo būklės tyrimas). Iš Ugdymas ir informacinės visuomenės kūrimas: konferencijos pranešimų medžiaga. Vilnius, 2001, p. 1–14.

ARMONIENĖ, A. (2022) Integrated Communication: 30 Years Lasting Evolution "Idea to order IMC/IC as some luxury tool with purpose to create miracle in the situation where everybody wants to be the messenger No. 1 is an example that there is a lack of understanding about practical usage and implementation of IC/IMC", 15 September, 2022, in: <https://www.leidinyssau.lt/idomu>

And here:

ARMONIENĖ, Andžela. Komunikacijos ir socialinių formų sąsajos: pakitimų vienalaikiškumo klausimas. Tiltai, 1999, nr. 2, p.125–131. ISSN 1392-3137.

ARMONIENĖ, Andžela. Integruotos komunikacijos teorinės prielaidos. Informacijos mokslai, 2000, nr.13, p. 62–70. ISSN 1392-0561.

ARMONIENĖ, Andžela. Integruota komunikacija: priešparadigminė stadija. Tiltai, 2001, nr.1, p. 73–80. ISSN 1392-3137.

ARMONIENĖ, Andžela. Integruota komunikacija: dinamiškas modelis. Informacijos mokslai, 2001, nr.19, p. 70–83. ISSN 1392-0561.

ARMONIENĖ, Andžela. Informacijos paslaugas teikiančių organizacijų perspektyva: dinamiškasis integruotos komunikacijos aspektas. Informacijos mokslai, 2002, nr. 20, p. 92–99. ISSN 1392-0561.

 

DONE

By Andžela Armonienė

14 February, 2023, reprinted on 5/6 May, 2023

More at: <https://www.leidinyssau.lt/idomu>; <https://www.leidinyssau.lt/fondas>;

Published also at:

<https://epale.ec.europa.eu/lt/node/334548> on 2 March, 2023, by

Andžela Armonienė. Communication During Time of Uncertainty: Our organisation developed it's communication in the digitalised environment. If you need integrated communication (IC) or if you can not reach some target groups during this time of post-covid and uncertainty, read about IC;

<https://nordmedia23.exordo.com> on 19 January, 2023, by

Andžela Armonienė. “Mare liberum” with the key word “RECEPTIVITY”.

Communication During Time of Uncertainty:

CUTTING THE GORDIAN KNOT

Untying the Gordian knot or the conundrum related to integrated communication (IC) practical implementation was not so very hard to solve problem. It was done till 2000-2001. The only problem this time in 2002-2023 was related to various enhancing criminal actions of pagiarism firstly of intellectual property and results and many actions of ill-minded people from the real bottom of Lithuanian society at the moment as lawers, representators of governemental, and medical, academical and procuremental structures, some so named “artists”, businessmen as well.

The final resume this time is the same as in 2000-2001: Lithuania as a state is not able to manage the simpliest duties, responsibilities firstly because of much defected human resourses and higher level of criminality of international level aboslutely related to not legal capital and money, services transfer using the state and its hugely defected inhabitants, various kinds of parasitic migrants starting from the historical times of the beginning of 20 century and using brain-washed idiots who are afraid even of their own shadows and are very interested to get everything without any kind of attempts and free of charge.

The sole responsibility of this publication lies with the authors. The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

 

If you need integrated communication (IC) or if you can not reach some target groups during this time of post-covid and uncertainty, possibly you want to order communication manager as some kind of enchantress for your organisation, which can not survive? Sorry to say. Possible answer to the question of N.N. Kristensen (2010) “Nice to have – or need to have/” is: “Possibly, you will never have it”.

Signe Ravn-Højgaard (2023) writing about “micro media system” inspired to introduce practical experience of reaching target group – people with fewer opportunities with newsletter and reorganizing communication management of small Lithuanian NGO aiming to survive in more and more digitalized environment. 

“Micro media system” is also an environment of small organisation or even family, which has person with fewer opportunities and it can be family having not only addicted to drugs teenager, but also family of talented child who simply has no resources for the education because his mother got huge amount of exploitation at her main job place and her intellectual production was simply stolen without any kind of payment, thus, it is a family, which got discrimination. It is difficult to reach such audience, because they have the right to say that they do not want any kind of messages or information from any kind of channel, they simply ignor not only public information and you will not threat them as spreading the message about polution or the earthquake and after that informing about new municipal elections or new servicies.

Don E. Schultz, guru of marketing communication, originated the new formula of communication management during very turbulent time of crossing 20 and 21 centuries, and this time it was 5Rs: responsiveness, relevance, receptivity, recognition, relationships (Schultz, 2000–2001). Here is the suggestion to stress the key word “receptivity” for the better understanding of the post-pandemic situation and looking for the best way for resilience of any kind – starting from personal level of individuals, and then organisational level, and lastly – levels of the communities, municipalities, governmental and state’s level.

Yes, it is possible to use this theoretical premisses of IC for not only business sector, but firstly for organisations who are working in the area of information providing and management, for public and culture sectors, sport, medicine and even NGO’s, and one more “yes” – it is useful during time of various crises overcomming, implementaion cases are open for better understanding of effects of harmoniuosly developed communication channels and tools, integrating e-communication and so on (Armonienė, 2002; Pluta-Olearnik 2018; Šerić 2018; Laurie, S. & Mortimer, K. 2019; Elrod et al. 2020; Whitburn, Karg & Turner 2020; Lima et al. 2021; Armonienė, 2020; Armonienė, 2021; Armonienė, 2022; Armonienė, 2023).

But the starting point is: organisations can only benefit from integrated marketing communication or IC if there is a common understanding across clients, agencies, and academics of what it is and how it works (Laurie and Mortimer, 2019) and all must have in mind, that possibly for your organisation is too late and simply you will never have this miraculous tool of IC or possibly your aim is to use one-sided communication or simply you want make only propaganda (Armonienė, 2023). In such case this text is not for you. There is no sense of making any attempts for you.

The key word “receptivity” from Don E. Schultz’s formula was chosen for investigations of the issue of reaching the audience of people with fewer opportunities and in digitalised environment. The target group is women over 55 years old, who are qualified, but in some cases got huge levels of various kinds of unbelievable discrimination or violence, and even unbelievable injustice.

Model of integrated communication (IC) practical implementation was created in November-December 2020 aiming to launch it during the 2nd quarantine in Lithuania (See Figure 1). Case study of public institutions, which must start provide services in virtual space and strengthen loyalty of clients was originated. 9 elements of marketing communication for today’s management planning were used: public relations, field and transit advertisement, direct marketing, advertisement, sales promotion, internet and social networks, mobile marketing, personal selling, alternative marketing (Armonienė, 2020/2021). The next stage of such study was done in 2022-2023, see Fig. 2 about internal communication of organisation. Besides, all development process of the communication of our organisation was the base for managerial improvement of the ERASMUS+ programmes projects coordination.

The model to strengthen the application of electronic marketing communication tools was introduced for information providing organisations in January, 2023, and initial conclusions were originated as such:

(1) For those who can be more looking for longer survival, it would be better to use philosophy of IC as a management strategy for long time (Armonienė, 2020/2021).

(2) Reaching of target groups of people with fewer opportunities needs very creative strategies, usage of various combinations of traditional and e-communication tools and, besides, long-lasting investigations of smaller target groups such as qualified women, experts over 55 years old.

(3) Learning and training of staff would be the best way as usage of trainings at job places, according to theory developed by D. Gayeski (1998), D. Gayeski et al. (2007) and J. C. Rebel (1999).

The suggestion is to strengthen the application of electronic marketing communication tools and initial remark is that new tools and measures must be supported with traditional communication “face-to-face” and it seems that the marketing and overall communication will have or possibly has already a huge deficit of people able to make personal selling or communicate directly. Ability to be receptive is not for everyone, but only for few of us at the moment and who knows, how long it will last.

It seems that some conclusions of B.K. Berger (2007) are still valid. People after all those quarantines and freely spreaded governemental money just for sitting and doing absolutely nothing at home for more then two years till May 2022, mostly got post-pandemic so named syndrom of not being able to understand the simpliest duties and human moral creteria … so, there are so few of them able to be receptive, not speaking about empathy, ability to understand needs of people with fewer opportunities, social exqlusion. Emotional normal level and ability to be adequat at the job place, espetially in public, financial, logistic, educational, health care, internal affairs, jursidiction, politics, and governemental sectors’ job places has been thing of surprise. People are ill, tired and got a huge amount of threat to lost right to be simply alive, not speaking about saving their job places.

But attempts of renovation of marketing communications are evident. Resilience in a broader understanding may be connected to approach of self-cannibalisation (cannibalizatiori) (Armonienė, 2023), some companies are going out from the market and finishing all activities by themselves.

We use newsletter “Padėkime sau’19” for reaching various ministries, municipalities, companies and experts and making questions for them and getting information for the audience of people with fewer opportunities, but the newsletter printed and as www version as a channel is not enough. Everything must be tested and evaluated by facts, evidencies, face-to-face communication and documentation and supported with real human communication without any technologies.

You can try. Even during time of uncertainty and having population with huge problem related to receptivity.

Our organisation did it. We incorporated humor, a huge dose of it and for better understanding of the all situation of this time. We prepared original model for our purposes and for exactly this time of uncertainty.

The fund of charity and support “Young researcher”, which has long-lasting history of survival during various crises times since 1996, for the harmonous communication with individuals, having the target group of people with fewer opportunities and sub-group of it – women with higher qualification mostly experts in their professional field and over 55 years old. Some of them are from the group of people who were named as wonderkids during their childhood and it was very interesting to understand their situation at the knowadays and during the post-pandemic time of very huge uncertainty exactly in 2022 and very beginning of 2023.

 

Fig. 1. Managerial structure of the Project. Created by coordinator of the project Andžela Armonienė in May, 2022.

Fig. 2. Model of Internal Communication of The Fund of Charity and Support of “Young Researcher”. Created by Andžela Armonienė in 2023. Everything including figures, PPT has been prepared in English also.

Fig. 3. Universal Model of Integration of E-communication Measures and Consummer Loyalty Development. Created by Andžela Armonienė in 2020-2021. Everything including figures, PPT has been prepared in English also.

 

Sukurtos pirminės IK/IMK universalaus modelio teorinės ir taikomosios versijos 1998-2005-2021 m. Autorė – Andžela Armonienė. Publikuota:

Armonienė, A. (1999) „Komunikacijos ir socialinių formų sąsajos: pakitimų vienalaikiškumo klausimas‟ (Interaction of communication and social forms: the question of simultaneity of changes). Tiltai, 2, 125–131.

Armonienė, A. (2000) „Integruotos komunikacijos teorinės prielaidos‟. Informacijos mokslai, 13: 62–70.

Armonienė, A. (2001) „Integruota komunikacija: dinamiškas modelis‟ (Integrated Communication: A Dynamic Model). Informacijos mokslai, 19: 70–83.

Armonienė, A. (2001a) „Integruota komunikacija: priešparadigminė stadija‟. Tiltai, 1: 73–80.

Armonienė, A. (2001b) „Integrated communication – a phenomenon in a nascent state‟. Informing Science. Challenges to Informing Clients: A Transdisciplinary Approach. Proceedings. June 2001: 58–64. http://ecommerce.lebow.drexel.edu/eli/pdf

Armonienė, A. (2001c) „One voice” message as a super destroyer of cultural borders‟. Informing Science. Challenges to Informing Clients: A Transdisciplinary Approach. Proceedings. June 2001, 50–57. http://ecommerce.lebow.drexel.edu/eli/pdf/ArmonieneEBKCultur.pdf

Armonienė, A. (2002) „Informacijos paslaugas teikiančių organizacijų perspektyva: dinamiškasis integruotos komunikacijos aspektas‟ (Perspective for Information Services Providing Organisations: Dynamic Aspects of Integrated Communication). Informacijos mokslai, 20, 92–99.

Armonienė, A (2003) Integruota komunikacija: dinamiškas modelis. Integrated Communication: A Dynamic Model. PhD dissertation‟s manuscript. Vilnius Univesity, Faculty of Communication.

Armonienė, A (2005) Teorinė ir metodologinė integruotos marketingo komunikacijos visuma. Theoretical and Methodological Whole of Integrated Marketing Communication. PhD dissertation‟s manuscript. Lithuanian Institute of Agrarian Economy, Marketing Research Division.

Armonienė, A. (2005a) „Marketing Communication as a Way to Win in the Market: The 2+2=5 Phenomenon‟, pp. 3–8 in Business Development Possibilities in the New European Area, Scientific proceedings. Part I. 23/24, Vilnius University Press.

Armonienė, A. (2009) „On-line Journalism: A Possibility to plan from Outside-in‟, in GCU, UK, Abstracts. International Conference „Centres and Peripheries: Metropolitan and Non-metropolitan Journalism‟. Glasgow Caledonian University. https://www.gcal.ac.uk

Armonienė, A. (2014) „On-line Journalism: A Possibility to implement Integrated Communication‟, in Abstracts. International Conference „Old media‟ in „New media‟ Era. About adjustment strategies of traditional media to new media reality. University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland, https://docs.google.com/viewer?url=http://uwm.edu.pl/dziennikarstwo/konferencja/program.pdf

Armonienė, A (2020) „Integrated Communication – Pursuing a Harmony of Persuasive Voices‟. Nordmedia Network, 2020-08-18, https://nordmedianetwork.org/latest/news/integrated-communication-pursuing-a-harmony-of-persuasive-voices/

Armonienė, A (2020/2021) „Informavimo verslas kintantis, bet amžinas, arba kada žurnalistas prilyginamas dvasininkui‟, Padėkime sau’19, written in December 2020-January 2021, https://www.leidinyssau.lt/idomu

Armonienė, A (2021) „Integrated Messages: 30 Years Lasting Evolution “Communication is Power” (Merrihue 1960: 150), written in December 2020-January 2021. In print.

 

Illustration below: Just exercises about what is truth and our perception. Photo done by Andžela Armonienė in Partenon's front on 15 March, 2023.

More at: <https://www.leidinyssau.lt/fondas>; <https://www.leidinyssau.lt/skelbimai>; <https://www.leidinyssau.lt/info>; <https://www.leidinyssau.lt/humoras>.

Literature:

 1. Armonienė, A. (2023) Integrated Communication: The formula of 3 “If”. Paper presentation in the Lithuanian Library of Medicine, 3 January, 2023. Event: “5 years of the history of newsletter “Padėkime sau’19” and 3 years in the virtual environment”.
 2. Armonienė, A. (2022) Integrated Communication: 30 Years Lasting Evolution "Idea to order IMC/IC as some luxury tool with purpose to create miracle in the situation where everybody wants to be the messenger No. 1 is an example that there is a lack of understanding about practical usage and implementation of IC/IMC", 15 September, 2022, in: <https://www.leidinyssau.lt/idomu>;
 3. Armonienė A (2021) Dynamic and 30 years as Integrated Communicationwritten on 10 March, 2021. NM2021 conference on 18 August, 2021, in: Abstracts, in: <https://www.nordmediacom/login>
 4. Armonienė, A (2020) Integrated Communication – Pursuing a Harmony of Persuasive Voices. Nordmedia Network, 2020-08-18, in: <https://nordmedianetwork.org/latest/news/integrated-communication-pursuing-a-harmony-of-persuasive-voices/>
 5. Armonienė, A. (2002) Informacijos paslaugas teikiančių organizacijų perspektyva: dinamiškasis integruotos komunikacijos aspektas/The perspective of organisations providing informational servicies: dynamic aspect of integrated communication. Informacijos mokslai, no. 20, p. 92–99.
 6. Berger, B. K. (2007) Public relations and organizational power. In E. L. Toth (Ed.), The future of excellence in public relations and communication management: Challenges for the next generation, N.Y.: Routledge.
 7. Elrod, J. K. et al. (2020) Integrated marketing communications: a strategic priority in health and medicine. BMC Health Services Research, 20, DOI: 10.1186/s12913-020-05606-7.
 8. Gayeski, D. M. (1998) Integrative Communication: A Blueprint for Restructuring the Management of Information Dissemination, Collaboration, and Learning in Organisations, in International Communication Focus[interactive, was sent by email contacts on 17 August, 2000]. England: London.
 9. Gayeski, D. M.; Golden, T. P.; Andrade, S.; Mason, H. (2007) Performance Improvement, 46(7), 9-16, DOI: 10.1002/pfi.144.
 10. Kristensen, N. N. (2010) „Nice to have – or need to have?‟. Nordicom Review, 31(2), 135-151.
 11. Laurie, S. & Mortimer, K. (2019) How to achieve true integration: the impact of integrated marketing communication on the client/agency relationship. Journal of Marketing Management, 35(3/4), 231-252, DOI: 10.1080/0267257X.2019.1576755.
 12. Lima B. et al. (2021) Integrated communication in port of Itaqui: from information to generation of value for business. Revista Eletrônica de Estratégia & Negócios, 14(1), 209-230, DOI: 10.19177/reen.v14ei2021209-230.
 13. Pluta-Olearnik, M. (2018) Integrated marketing communication – concepts, practice, new challenges. Marketing of Scientific and Research Organizations, 28 (2), 121–138.
 14. Ravn-Højgaard, S. (2023) Micro media systems, in: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/17480485221143257&gt>;

https://doi.org/10.1177/17480485221143257

 1. Rebel, J.H.C. (1999) Unpublished lectures about IC at Vilnius University Faculty of Communication.
 2. Schultz, Don E. Marketing communication planning in a converging marketplace. Journal of Integrated Communications. 2000–2001, in: <http://www.medill.nwu.edu/imc/studentwork/pubs/jic/journal/2000/schhtm >.
 3. Šerić, M. (2018) Content analysis of the empirical research on IMC from 2000 to 2015. Journal of Marketing Communications. 24 (7), 647-685.
 4. Whitburn, D., Karg, A. & Turner, P. (2020) „The Effect of Digital Integrated Marketing Communications on Notfor-Profit Sport Consumption Behaviors‟. Journal of Sport Management. 34(5),417-434, DOI: 10.1123/jsm.2

See also photo below. Done by Andžela Armonienė.

 

Informacija 2023-05-23:

 

Išsamiau ir papildoma informacija apie neformalaus švietimo, ugdymo, mokymo bei mokymosi metodus, besimokančiosios organizacijos patirtį bus skelbiama šių metų gegužę-birželį.

Papildomi skaitiniai pradėjusiems neformalų mokymosi kursą, organizuotą labdaros ir paramos fondo „Jaunasis tyrinėtojas“ 2023-04-01/02:

ARMONIENĖ, Andžela. Integrated communication and knowledge networks: mutual dependence and interaction. (Liet. Integruotos komunikacijos bei pasikeitimo žiniomis sistemų sąveika: komunikacijos bei mokymo būklės tyrimas). Iš Ugdymas ir informacinės visuomenės kūrimas: konferencijos pranešimų medžiaga. Vilnius, 2001, p. 1–14.

PAŽYMĖTINA:

PRIE GĖDOS STULPO PASTATYTI RADZEVIČIŪTĖ-ŽEMAITIENĖ, ŠLIBURYTĖ, BAKANAUSKAS, BALČYTIENĖ IR "GRUPĖ DRAUGŲ"

Vogti yra negražu. O vogti intelektinius kūrinius, tyrimų rezultatus, savintis kitų asmenų intelektinę produkciją --- tiesiog padugnių ir kompleksuotų nevykėlių užsiėmimas. Plagiato atvejų būta begalės, skaitykite išsamiau <https://www.leidinyssau.lt/idomu>; <https://www.leidinyssau.lt/naudinga>; <https://www.leidinyssau.lt/info> ir  ypatingai pradedant 2005 m., paminėtini Radzevičiūtės-Žemaitienės, Šliburytės, Bakanausko, Balčytienės atvejai, su jais susijusiųjų grupuočių iš VDU, ISM, MRU ir KU, kai kurių LR registruotų mokslo institutų, kitų universitetų, kolegijų atstovų veksmai galimai patenka baudžiamosios atsakomybės sferon. Andželos Armonienės mokslo darbų plagiato atvejai kruopščiai teisininkų išnagrinėti 2008-2010 m., plagiato faktai įrodyti, apibendrintai tai įrodyta tarptautinėse mokslo konferencijose 2009 ir 2014 bei 2021 m. Pasekmės taikant galiojančius teisės aktus už tokio kiekio ir masto plagiato atvejus yra ištisų universitetų, privačių ar pusiau privačių kolegijų uždarymas, jų išduotų mokslo laipsnių, itin pažymėtinas MRU, kuriame įsigijo vadinamuosius diplomus arti 90 proc. esamų jurisdikcijos atstovų, valdininkų, įvairių su jais susijusiųjų statutinių tarnautojų, vadybininkų, pan., kaip magistro, bakalauro ir kitų patvirtinimo dokumentų padalinta už atitinkamas grynųjų sumas perduodamas kam reikia be jokių įsipareigojimų daugybei tų universitetų, kolegijų absolventų studentų, doktorantų negaliojimas, kadangi pradedant buvusiųjų doktorančių kaip Radzevičiūtė, Šliburytė, veiklomis, baigiant jau turinčiųjų mokslo ir pedagoginius laipsnius, jų grupuočių veiklomis elementariai pasiskelbiant ne savo darbus pradedant nuo studijų programų atskirų dėstomų dalykų turinio, pranešimų tarptautinėse mokslo konferencijose, baigiant mokslo straipsniais ir vadovėliais studentams bei monografijomis, pasiskelbtomis savo pavardėmis ir nenurodant, kas tikrieji autoriai. Pažymėtina, parašai buvo dedami kolektyviai, kai vienokie ar kitokie plagiato atvejai, pasirašyti pavardėmis vieno ar kito universiteto atstovų nemažų grupuočių, --- visa tai elementariai reiškia, jog tiek mokslo daktarų laipsniai, tiek habilituotų mokslo daktarų, magistrų, bakalaurų, tiek pedagoginiai vardai kaip docentas, profesorius, daugybei esamų ir jau Anapilin išėjusiųjų parazitavusiųjų ar vegetuojančių iki šiol individų, susibūrusiųjų į vadinamąsias "akademinės bendruomenės" atstovų-degradų ordas, yra iš viso negaliojantieji, niekiniai, tai lemia visų jų buvusiųjų, esamų ir būsimų --- jei individai dar gyvi --- parašų negaliojimą iš viso. Taigi, tokiu būdu negaliojantys yra praktiškai visi vadinamųjų įvairių rūšių, specializacijų "vadybininkų", "ryšių su visuomene specialistų", "viešojo administravimo specialistų" ir t.t. išsilavinimą patvirtinantys dokumentai, niekinės, realiai nepatvirtintos galiojančiais parašais, visos galimybių studijos, parengtos pradedant 2004 m., projektų pačių įvairiausių tvirtinimo, valdymo, ataskaitų ekspertinio vertinimo parašai, daugybės universitetų, kelių kolegijų, mokslo institutų renovacijos taip pat yra su tuo susijusios, --- visur egzistuoja pseudoparašai individų, kurie realiai galimai neturi net bendrojo lavinimo mokyklos 10 klasių išsilavinimo pagal esamus kriterijus ir reikalavimus. Apibendrinimas yra paprastas: LR yra šalis, kur špargalkių nusirašinėtojai ir beraščiai aferistai galimai su silpnais proteliais ir nieko nesugebantys sukurti tapo "elito" akademine bendruomene, o LR gavusieji magistro ir kitus mokslo laipsnius tėra realiai net pradinės mokyklėlės 4 klasių išsilavinimo lygio neatitinkantieji, diplomus paprasčiausiai nusipirkusieji tiesiog juodojoje rinkoje, prekiauja dažniausia tiesiog kiekvieno docento, profesoriaus asistentės, referentės, raštvedės, tos, kurios atsakingos už spausdintų kopijų darymą bet kur, vos ne kiekvienoje smulkioje bibliotekėlėje ar kontorėlėje..., bet esamu metu tie tiesiog "idiotai, pijokų, narkomanų, visokių kitų priklausomybių turinčiųjų vaikai, anūkai" --- gana atsakinguose postuose, veiklose, kai kas net jurisdikcijos atstovai, statutiniai tarnautojai, valdininkai ir politikai bei vienos ar kitos rūšies "menininkai", juk yra sukurta net cirko lygio studijų programų visokiems, neva, "kūrybinių industrijų" vadybininkams. Suma sumarum --- Lietuva yra tiesiog idiotų su magistrų diplomais kraštas, nuosmukis toks, kad tokius "magistrus", ilgus metus nuo narkotikų išpuvusiais klynais parazitavusiais "kažkur", išmetė ir JK, ir kitos valstybės. Dabar, ypatingai intensyviai nuo 2022 m., atšaukus paskutinįjį karantiną, jie intensyviai ir beveik visi daro tą patį --- mėgina kurti narkomanų ir kitų, drauge pasikviestųjų iš svetur, su išpuvusiomis smegenimis ir kūnais parazitavimo "rojų" Lietuvoje. Gal ras ką dar vogti, savintis, aferistiškai apgauti, paimti... mainais jie pašoks ar padainuos kokį tarptautinių narkomanų-balalaikininkų-birbynininkų pakelės ar šunų apdergtos patvorės ansamblio "Durak-Burak" numerį išpardavę bilietus internetu ir išsiklijavę visą Lietuvą reklaminiais plakatais "Ukrainietė burliokė Vilniuje". Išsamiau: <https://www.leidinyssau.lt/humoras>

 

SEMINARAS „AR FAKTAI, KONTAKTAI IR KOMUNIKACIJA PADEDA LAIMĖTI RINKOJE?“

2023 m. balandžio ½ d.

Papildoma tema: „APIE MELAGIENAS MELAGIO DIENOS PROGA“

 

TEMOS:

Komunikacijos vadyba 21 amžiaus aplinkoje

4 lygių komunikacijos tobulinimas pagal Don E. Schultzą

6 lygių komunikacijos tobulinimas pagal C.L. Caywoodą

Kaip pasiekti tikslines grupes? Komunikacijos planavimas pagal J. Ogdeną

Formulė 5R

4 dvipusės interneto komunikacijos valdymo modeliai

PRATYBOS: Ar kiekvienas šiais laikais gali būti žurnalistu?

 

DĖMESIO!

 

MOKOMOJI MEDŽIAGA PAGAL PROGRAMĄ "AR KIEKVIENAS GALI TAPTI ŽURNALISTU?" ŽEMIAU:

Tekstas apie kyšininkės ir jokios etikos nesilaikiusios iš viso medikės sūnų degradavusįjį Šupliauską ir jo ilgametį draugą Štrauzą /pavardės, be abejo, pakeistos/ yra pavyzdys, kas nutinka, kai žurnalistiką ima žaisti nieko bendro ir reikalingo parengimo tam neturintys asmenys iš visiško visuomenės dugno. Pažymėtina, kad Štrauzo sūnus tapo "žurnalistu", kurį apmokė Šupliauskas ir kiti panašūs degradai, jokio patvirtinančio realiai galiojančio dokumento apie žurnalistinį išsilavinimą tie asmenys neturi, su visuomenės informavimu nėra niekaip susiję, tačiau jų niekas net nestabdo, jų vykdomi teisiniai pažeidimai yra nuolatiniai ir itin stambaus masto. Koknkrečiai tų asmenų žala, daroma visuomenei, yra milžiniško masto: pradedant nuo objektyvios tiesos iškraipymo, korupcijos, baigiant įvairiais nelegaliais lydinčiaisiais "verslais" ir paslaugomis nusikalstamoms struktūroms.

 

NIEKAS NEUŽMIRŠTA, NIEKAS NEPAMIRŠTA:

ARBA TARYBINIO AKTYVISTO ŠUPLIAUSKO BIZNIS VISUOMENĖS INFORMAVIMO SRITYJE PAVLOVO ŠUNIDĖJE PRIE JŪROS PO 1990 METŲ IR IKI TOL

 

MOKYMAI MIŠRAUS BŪDO, IŠ DALIES NUOTOLIU, vietų skaičius ribotas. Baigiamosios pratybos vyks seminaro metu.

Sėkmingai programą įsisavinusieji gaus kvalifikaciją patvirtinančius pažymėjimus, galiojančius ir visose kitose valstybėse, ne tik LR.

REGISTRACIJA  baigta iki 2023-03-25, mokymai pradėti 2023-04-01/02

Mokymai saviugdos pagrindu, informacijos šaltiniai prieinami visiems ir yra nemokami, išskyrus minimalų užmokestį archyvarams, kt.

 

INFORMACIJA 2023-05-09: Užduotis pagal humoro stiliaus publikaciją "NIEKAS NEUŽMIRŠTA, NIEKAS NEPAMIRŠTA: ARBA TARYBINIO AKTYVISTO ŠUPLIAUSKO BIZNIS VISUOMENĖS INFORMAVIMO SRITYJE PAVLOVO ŠUNIDĖJE PRIE JŪROS PO 1990 METŲ IR IKI TOL":

Iki 2023-09-15 reikia surinkti visus įmanomus informacijos šaltinius, artefaktus, įrodymus, pagrindžiančius vadinamųjų "Šupliausko, Štrauzo" ir jo aplinkos individų padarytą žalą visuomenei. Taip pat būtina objektyviai išnagrinėti ilgametės narkomanės, narkodilerės Buldogo Dalės iš Mu-Mū universiteto Personalo skyriaus atvejį, nustatyti jos visų kontaktų tinklą, adresatus, kuriems ji virš 40 metų tiekia nesankcionuotas, niekur neregistruotas kvaišinamąsias medžiagas, preparatus lygiai kaip ir organizuoja receptinių vaistų, preparatų, susijusiųjų paslaugų tiekimą asmenims, niekada nesiregistruojantiems savo tikrųjų patologijų, nukrypimų nuo normos, priklausomybių, išvengiantiems bet kokios atsakomybės už nusikaltimus žmogiškumui, duomenų bazių ir archyvų medžiagos klastojimą, manipuliavimą įvairaus lygio LR teismų, prokuratūrų, notarų kontorų ir antstolių bei advokatų funkcijomis, pedofiliją, vaikų privedimą iki savižudybių pagal tam tikras metodikas, nesankcionuotą prekybą embrionais, kūdikių organais, krauju, limfa ir kt., ir neteisėtu įvairių rūšių privataus turto, vertybių, išteklių, meno kūrinių, išradimų, intelektinės produkcijos savinimusi, plagiatu, t.t., pasitelkiant vadinamąją akademinę bendruomenę, medikus, psichologus, pedagogus, jurisdikcijos atstovus, įvairių paslaugų teikėjus, statutinius tarnautojus, vaikus, kuriuos perduoda pedofilų vykdomam išnaudojimui ir ilgamečiam planingam vaikų žalojimui, etc. Išsamiau žr.: <https://www.leidinyssau.lt/humoras/>

 

Iliustracija aukščiau iš creativecommons.org

DONE

By Andžela Armonienė

 14 February, 2023

 

Communication During Time of Uncertainty:

Our organisation developed it's communication in the digitalised environment

 

 

If you need integrated communication (IC) or if you can not reach some target groups during this time of post-covid and uncertainty, possibly you want to order communication manager as some kind of enchantress for your organisation, which can not survive? Sorry to say. Possible answer to the question of N.N. Kristensen (2010) “Nice to have – or need to have/” is: “Possibly, you will never have it”.

Signe Ravn-Højgaard (2023) writing about “micro media system” inspired to introduce practical experience of reaching target group – people with fewer opportunities with newsletter and reorganizing communication management of small Lithuanian NGO aiming to survive in more and more digitalized environment. 

“Micro media system” is also an environment of small organisation or even family, which has person with fewer opportunities and it can be family having not only addicted to drugs teenager, but also family of talented child who simply has no resources for the education because his mother got huge amount of exploitation at her main job place and her intellectual production was simply stolen without any kind of payment, thus, it is a family, which got discrimination. It is difficult to reach such audience, because they have the right to say that they do not want any kind of messages or information from any kind of channel, they simply ignor not only public information and you will not threat them as spreading the message about polution or the earthquake and after that informing about new municipal elections or new servicies.

Don E. Schultz, guru of marketing communication, originated the new formula of communication management during very turbulent time of crossing 20 and 21 centuries, and this time it was 5Rs: responsiveness, relevance, receptivity, recognition, relationships (Schultz, 2000–2001). Here is the suggestion to stress the key word “receptivity” for the better understanding of the post-pandemic situation and looking for the best way for resilience of any kind – starting from personal level of individuals, and then organisational level, and lastly – levels of the communities, municipalities, governmental and state’s level.

Yes, it is possible to use this theoretical premisses of IC for not only business sector, but firstly for organisations who are working in the area of information providing and management, for public and culture sectors, sport, medicine and even NGO’s, and one more “yes” – it is useful during time of various crises overcomming, implementaion cases are open for better understanding of effects of harmoniuosly developed communication channels and tools, integrating e-communication and so on (Armonienė, 2002; Pluta-Olearnik 2018; Šerić 2018; Laurie, S. & Mortimer, K. 2019; Elrod et al. 2020; Whitburn, Karg & Turner 2020; Lima et al. 2021; Armonienė, 2020; Armonienė, 2021; Armonienė, 2022; Armonienė, 2023).

But the starting point is: organisations can only benefit from integrated marketing communication or IC if there is a common understanding across clients, agencies, and academics of what it is and how it works (Laurie and Mortimer, 2019) and all must have in mind, that possibly for your organisation is too late and simply you will never have this miraculous tool of IC or possibly your aim is to use one-sided communication or simply you want make only propaganda (Armonienė, 2023). In such case this text is not for you. There is no sense of making any attempts for you.

The key word “receptivity” from Don E. Schultz’s formula was chosen for investigations of the issue of reaching the audience of people with fewer opportunities and in digitalised environment. The target group is women over 55 years old, who are qualified, but in some cases got huge levels of various kinds of unbelievable discrimination or violence, and even unbelievable injustice.

Model of integrated communication (IC) practical implementation was created in November-December 2020 aiming to launch it during the 2nd quarantine in Lithuania (See Figure 1). Case study of public institutions, which must start provide services in virtual space and strengthen loyalty of clients was originated. 9 elements of marketing communication for today’s management planning were used: public relations, field and transit advertisement, direct marketing, advertisement, sales promotion, internet and social networks, mobile marketing, personal selling, alternative marketing (Armonienė, 2020/2021). The next stage of such study was done in 2022-2023, see Fig. 2 about internal communication of organisation. Besides, all development process of the communication of our organisation was the base for managerial improvement of the ERASMUS+ programmes projects coordination.

The model to strengthen the application of electronic marketing communication tools was introduced for information providing organisations in January, 2023, and initial conclusions were originated as such:

(1) For those who can be more looking for longer survival, it would be better to use philosophy of IC as a management strategy for long time (Armonienė, 2020/2021).

(2) Reaching of target groups of people with fewer opportunities needs very creative strategies, usage of various combinations of traditional and e-communication tools and, besides, long-lasting investigations of smaller target groups such as qualified women, experts over 55 years old.

(3) Learning and training of staff would be the best way as usage of trainings at job places, according to theory developed by D. Gayeski (1998), D. Gayeski et al. (2007) and J. C. Rebel (1999).

The suggestion is to strengthen the application of electronic marketing communication tools and initial remark is that new tools and measures must be supported with traditional communication “face-to-face” and it seems that the marketing and overall communication will have or possibly has already a huge deficit of people able to make personal selling or communicate directly. Ability to be receptive is not for everyone, but only for few of us at the moment and who knows, how long it will last.

It seems that some conclusions of B.K. Berger (2007) are still valid. People after all those quarantines and freely spreaded governemental money just for sitting and doing absolutely nothing at home for more then two years till May 2022, mostly got post-pandemic so named syndrom of not being able to understand the simpliest duties and human moral creteria … so, there are so few of them able to be receptive, not speaking about empathy, ability to understand needs of people with fewer opportunities, social exqlusion. Emotional normal level and ability to be adequat at the job place, espetially in public, financial, logistic, educational, health care, internal affairs, jursidiction, politics, and governemental sectors’ job places has been thing of surprise. People are ill, tired and got a huge amount of threat to lost right to be simply alive, not speaking about saving their job places.

But attempts of renovation of marketing communications are evident. Resilience in a broader understanding may be connected to approach of self-cannibalisation (cannibalizatiori) (Armonienė, 2023), some companies are going out from the market and finishing all activities by themselves.

We use newsletter “Padėkime sau’19” for reaching various ministries, municipalities, companies and experts and making questions for them and getting information for the audience of people with fewer opportunities, but the newsletter printed and as www version as a channel is not enough. Everything must be tested and evaluated by facts, evidencies, face-to-face communication and documentation and supported with real human communication without any technologies.

You can try. Even during time of uncertainty and having population with huge problem related to receptivity.

Our organisation did it. We incorporated humor, a huge dose of it and for better understanding of the all situation of this time. We prepared original model for our purposes and for exactly this time of uncertainty.

The fund of charity and support “Young researcher”, which has long-lasting history of survival during various crises times since 1996, for the harmonous communication with individuals, having the target group of people with fewer opportunities and sub-group of it – women with higher qualification mostly experts in their professional field and over 55 years old. Some of them are from the group of people who were named as wonderkids during their childhood and it was very interesting to understand their situation at the knowadays and during the post-pandemic time of very huge uncertainty exactly in 2022 and very beginning of 2023.

Fig. 1. Model of Integration of E-communication Measures. Created by Andžela Armonienė in 2020-2021.

 

 

Fig. 2. Model of Internal Communication. Created by Andžela Armonienė in 2023.

Managerial structure was prepared in the very beginning of the Project. See figure No. 3 above.

Illustration: Just exercises about what is truth and our perception.  Photo done by Andžela Armonienė in Partenon's front on 15 March, 2023.

Literature:

 1. Armonienė, A. (2023) Integrated Communication: The formula of 3 “If”. Paper presentation in the Lithuanian Library of Medicine, 3 January, 2023. Event: “5 years of the history of newsletter “Padėkime sau’19” and 3 years in the virtual environment”.
 2. Armonienė, A. (2022) Integrated Communication: 30 Years Lasting Evolution "Idea to order IMC/IC as some luxury tool with purpose to create miracle in the situation where everybody wants to be the messenger No. 1 is an example that there is a lack of understanding about practical usage and implementation of IC/IMC", 15 September, 2022, in: <https://www.leidinyssau.lt/idomu>;
 3. Armonienė A (2021) Dynamic and 30 years as Integrated Communicationwritten on 10 March, 2021. NM2021 conference on 18 August, 2021, in: Abstracts, in: <https://www.nordmediaexordo.com/login>
 4. Armonienė, A (2020) Integrated Communication – Pursuing a Harmony of Persuasive Voices. Nordmedia Network, 2020-08-18, in: <https://nordmedianetwork.org/latest/news/integrated-communication-pursuing-a-harmony-of-persuasive-voices/>
 5. Armonienė, A. (2002) Informacijos paslaugas teikiančių organizacijų perspektyva: dinamiškasis integruotos komunikacijos aspektas/The perspective of organisations providing informational servicies: dynamic aspect of integrated communication. Informacijos mokslai, no. 20, p. 92–99.
 6. Berger, B. K. (2007) Public relations and organizational power. In E. L. Toth (Ed.), The future of excellence in public relations and communication management: Challenges for the next generation, N.Y.: Routledge.
 7. Elrod, J. K. et al. (2020) Integrated marketing communications: a strategic priority in health and medicine. BMC Health Services Research, 20, DOI: 10.1186/s12913-020-05606-7.
 8. Gayeski, D. M. (1998) Integrative Communication: A Blueprint for Restructuring the Management of Information Dissemination, Collaboration, and Learning in Organisations, in International Communication Focus [interactive, was sent by email contacts on 17 August, 2000]. England: London.
 9. Gayeski, D. M.; Golden, T. P.; Andrade, S.; Mason, H. (2007) Performance Improvement, 46(7), 9-16, DOI: 10.1002/pfi.144.
 10. Kristensen, N. N. (2010) „Nice to have – or need to have?‟. Nordicom Review, 31(2), 135-151.
 11. Laurie, S. & Mortimer, K. (2019) How to achieve true integration: the impact of integrated marketing communication on the client/agency relationship. Journal of Marketing Management, 35(3/4), 231-252, DOI: 10.1080/0267257X.2019.1576755.
 12. Lima B. et al. (2021) Integrated communication in port of Itaqui: from information to generation of value for business. Revista Eletrônica de Estratégia & Negócios, 14(1), 209-230, DOI: 10.19177/reen.v14ei2021209-230.
 13. Pluta-Olearnik, M. (2018) Integrated marketing communication – concepts, practice, new challenges. Marketing of Scientific and Research Organizations, 28 (2), 121–138.
 14. Ravn-Højgaard, S. (2023) Micro media systems, in: <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/17480485221143257&gt>;,

https://doi.org/10.1177/17480485221143257

15. Rebel, J.H.C. (1999) Unpublished lectures about IC at Vilnius University Faculty of Communication

16. Schultz, Don E. Marketing communication planning in a converging marketplace. Journal of Integrated Communications. 2000–2001, in: <http://www.medill.nwu.edu/imc/studentwork/pubs/jic/journal/2000/schhtm >.

17. Šerić, M. (2018) Content analysis of the empirical research on IMC from 2000 to 2015. Journal of Marketing Communications. 24 (7), 647-685.

18. Whitburn, D., Karg, A. & Turner, P. (2020) „The Effect of Digital Integrated Marketing Communications on Notfor-Profit Sport Consumption Behaviors‟. Journal of Sport Management. 34(5),417-434, DOI: 10.1123/jsm.2

 

 

PHOTO: The beach for people with disabilities in Klaipėda on 4 December, 2022, just before the sunrise. Author of the photo Andžela Armonienė.

3 “AR” formulė:

(1) AR TURĖTI NORĖTŲSI,

(2) AR TURĖTI BŪTINA,

(3) AR TURĖTI NEGALĖSITE NIEKADA?

2023-01-04

2023-01-03 Lietuvos medicinos bibliotekoje, Vilniuje, vyko leidinio „Padėkime sau'19“ penkerių metų gyvavimui skirtas renginys, kurio metu buvo pateikti du teminiai pristatymai:

Vadyba 21-ajame amžiuje: 3 "AR" formulė.

Informacinis biuletenis „Padėkime sau'19“ - Trojos arkliui prilygstanti priemonė, arba, ATĖJAU< PAMAČIAU< NUGALĖJAU.

Taip pat buvo pažymėti labdaros ir paramos fondo "Jaunasis tyrinėtojas" mokymus sėkmingai įvykdę ar tik besimokantys asmenys, įteikti  organizacijos mokymų baigimo pažymėjimai:

"Vadyba 21 amžiuje"/“Management for the 21st century”

"Pažangūs ir universalūs mokymo ir mokymosi metodai"/“Advanced and universal teaching, learning methods”

Buvo paminėta ir ERASMUS+ programa, jos teikiama nauda NVO plėtrai, kt. Lietuvos medicinos bibliotekos darbuotojos taikomojo praktinio pobūdžio pranešimą apie vadybą kai kuriais aspektais galės pritaikyti savo institucijos esamos plėtros sąlygomis, joms suteikta papildoma tęstinė informacija apie taikomuosius aspektus ir elektroninės komunikacijos priemonių įtraukimą, naujesnius dvipusės komunikacijos modelius, sukurtus 21 amžiuje, bei jų derinimą su organizacijos ar institucijos, priklausančios tiek viešajam, tiek verslo sektoriui, siekiu pritraukti lojalius lankytojus, galimus rėmėjus, užtikrinti efektyvią institucijos, dirbančios informacijos vadybos, kultūros, švietimo  srityje, plėtrą bei siekį efektyviai veikti neapibrėžtumo ir sunkumų įveikimo sąlygomis.

Daugiau informacijos:

https://www.elta.lt/lt/pranesimai-spaudai/padekime-sau19-penkeri-metai-issukiu-ir-treti-metai-virtualioje-erdveje-236974

ir <https://www.leidinyssau.lt/fondas>; <https://www.leidinyssau.lt/info>

Kontaktams: e-paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 Žemiau - 10 metų vaiko piešinys.

 

Pateikiama autoriaus nuomonė

Europos Komisija neatsako už jokį galimą pateikiamos informacijos naudojimą

 

Labdaros ir paramos fondo „Jaunasis tyrinėtojas“

ILGALAIKĖ STRATEGIJA

PAPILDYTA TARPTAUTIŠKUMO STRATEGIJA

2022-2027 m.

Parengta 2021/2022 m.

 

 

 

Turinys

 

Labdaros ir paramos fondo „Jaunasis tyrinėtojas“ pristatymas        

Misija ir vizija                                                

Veiklos, susijusios su akreditacijos paraiška                        

Pagrindiniai poreikiai ir iššūkiai bei laukiami rezultatai      

PESTEL analizė                                             

SSGG analizė                                     

Išvada – PESTEL ir SSGG analizės apibendrinimas             

Tikslai 2022-2023 m.                                     

Apie kursus, numatytus 2022-2023 m. Graikijoje                 

Kuo kursai Graikijoje prisidės prie pasirinktųjų tikslų pasiekimo? 

Kaip rezultatai bus integruoti į organizacijos veiklą?                      

Kitos numatomos organizacijos veiklos 2022-2023 m.         

Tikslai ir veiklos 2024-2027 m.                                 

Rizikų vertinimas                                           

Veiklų analizė pagal rezultatyvumą ir veiksmingumą                      

Kokybės valdymas                                         

Tikslai – veiklos – išteklių, vadybos planavimas, matrica    

Laiko planas, skirtas 2022-2023 m. veikloms                       

Laiko planas, skirtas 2023-2027 m. veikloms                       

Komunikacinė veikla                                     

Komunikacijos priemonių derinimas                         

Išteklių valdymas                                           

Apibendrinimas                                              

 

  

Labdaros ir paramos fondo „Jaunasis tyrinėtojas“ pristatymas

 

Labdaros ir paramos fondas "Jaunasis tyrinėtojas"/The fund of charity and support "Young researcher"

Organisation's code 29202001020010

VAT code LT100013277217

Erasmus+ OID: E10275954

AB Citadele banka, code of the bank 72900:

Lithuanian branch, code of the branch 304940934

IBAN/ Bank's account No. LT477290099057993275

NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO GRUPĖS UNIVERSALUS DAUGIAFUNKCIS CENTRAS/

NEFORMALI SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO MOKYKLA/Non formal universal multifunctional education center/Non formal education school for adults:

code 88888880778271

Newsletter “Padėkime sau’19” ISSN 2669-1426

<https://www.leidinyssau.lt>, ISSN 2669-1876

Tel. Nr. +370 684 41889,

e-mail: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį., <https://www.leidinyssau.lt/fondas>

 

DAUGIAU INFORMACIJOS APIE ORGANIZACIJĄ RASITE ČIA: <https://www.ledinyssau.lt/fondas> ; <https://www.ledinyssau.lt/info>

Fondas “Jaunasis tyrinėtojas” koordinuoja ir vykdo ERASMUS+ projektus Nr. 2021-2-LT01-KA210-ADU-000045032 ir Nr. 2021-2-LT01-KA122-ADU-000041678 nuo 2022-04-10 ir 2022-05-30.

Projektas KA2

 • Pradžia: 10-04-2022
 • Pabaiga: 09-04-2023
 • Nr. 2021-2-LT01-KA210-ADU-000045032
 • Key Action: Partnerships for cooperation and exchanges of practices
 • Action Type: Small-scale partnerships in adult education

Projektas KA1

 • Start date: 30-05-2022
 • End date: 29-10-2023
 • Project Reference: 2021-2-LT01-KA122-ADU-000041678
 • Key Action: Learning Mobility of Individuals
 • Action Type: Short-term projects for mobility of staff in adult education

Ši strategija parengta atsižvelgiant į nacionalinius ir ES tarptautiškumo tikslus, ERASMUS PLUS programos prioritetus bei fondo „Jaunasis tyrinėtojas“, kaip organizacijos, veiklos plėtros poreikius. Strategiją rengė fondo darbuotojai, savanoriai, valdybos nariai, atsižvelgdami į ERASMUS PLUS programos iškeltus prioritetus.

Vadovaujamės EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTU (ES) 2021/817 2021 m. gegužės 20 d., kuriuo nustatoma Sąjungos švietimo bei mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013:

 „Deklaracijos dėl Europos socialinių teisių ramsčio 1 principu nustatyta, kad kiekvienas žmogus turi teisę į kokybišką ir įtraukų švietimą, mokymą ir mokymąsi visą gyvenimą, kad galėtų palaikyti ir įgyti įgūdžius, leidžiančius visavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime ir sėkmingai keisti statusą darbo rinkoje. Europos socialinių teisių ramstyje taip pat aiškiai pabrėžiama kokybiško ikimokyklinio ugdymo bei priežiūros ir lygių galimybių visiems užtikrinimo svarba;“.

Remdamiesi REGLAMENTU (ES) 2021/817, rinkomės prioritetinį tikslą – pasitelkiant mokymąsi visą gyvenimą remti žmonių edukacinį, profesinį ir asmeninį tobulėjimą švietimo bei mokymo, jaunimo srityse Europoje ir už jos ribų, taip prisidedant prie tvaraus ekonomikos augimo, kokybiškų darbo vietų kūrimo ir socialinės sanglaudos, prie inovacijų skatinimo ir europinės tapatybės bei aktyvaus pilietiškumo stiprinimo. Propaguojame, atsižvelgdami į pokovidinę situaciją ir neapibrėžtumo laikotarpį: a) asmenų ir grupių mobilumą mokymosi tikslais ir bendradarbiavimą, kokybę, įtrauktį ir teisingumą, meistriškumą, kūrybiškumą ir inovacijas organizacijų ir politikos švietimo ir mokymo srityje lygmeniu; b) jaunimo mobilumą neformaliojo ir savaiminio mokymosi tikslais ir aktyvų dalyvavimą ir bendradarbiavimą, kokybę, įtrauktį, kūrybiškumą ir inovacijas jaunimo reikalų srities organizacijų ir politikos lygmeniu.

Taip pat vadovaujamės Bendruoju Programos tikslu – mokymosi visą gyvenimą, švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto priemonėmis remti žmonių išsilavinimą, profesinį ir asmeninį tobulėjimą Europoje ir už jos ribų, taip prisidedant prie tvaraus ekonomikos augimo, kokybiškų darbo vietų kūrimo, socialinės sanglaudos, inovacijų skatinimo ir europinės tapatybės stiprinimo bei aktyvaus pilietiškumo. Išskirtinį dėmesį skiriame silpniausiai visuomenės grupei – asmenims su negalia ir dėl diskriminacijos, patiriamo smurto, eksploatacijos mažiau galimybių turinčioms aukštos kvalifikacijos moterims ir amžiaus grupės 55+ metų. Pritariame ERASMUS+ programos nuostatai ir ja remiam4s rengdami savo organizacijos strategiją, projektų parfaiškas, jog „Skaitmeninė transformacija COVID-19 pandemijos akivaizdoje išryškėjo, koks svarbus skaitmeninis švietimas siekiant Europai būtinos skaitmeninės transformacijos. Visų pirma akcentuojamas padidėjęs poreikis išnaudoti skaitmeninių technologijų potencialą mokant ir mokantis bei visuotinai ugdant skaitmeninius įgūdžius. Vadovaujantis 2021–2027 m. skaitmeninio švietimo veiksmų plano strateginiais prioritetais, Programa siekiama prisidėti prie siekio įtraukti besimokančius asmenis, pedagogus, su jaunimu dirbančius asmenis, jaunimą ir organizacijas tiesiant kelią skaitmeninės transformacijos link“ (“ERASMUS+” vadovas. .1 versija (2022): 24-11-2021, p. 6-9. Žiūrėta internete: <https://erasmus-plius.lt/wp-content/uploads/2021/11/Erasmus-programos-vadovas-2022-LT.pdf>, žr. 2021-10-02; 2022-10-15).

 

APIE ORGANIZACIJĄ – LABDAROS IR PARAMOS FONDĄ „JAUNASIS TYRINĖTOJAS“

 

Misija ir vizija

Misija: 

Visokeriopai padėti gabiausiems, bet mažiau galimybių turintiems asmenims įveikti skaitmenizacijos iššūkius ir gilinti žinias taikant neformalų individualų ugdymą pagal ES standartus.

Vizija:

Tapti nuolat tobulėjančia organizacija, kurioje skaitmenizacijos aplinkoje darbuotojai visą gyvenimą trunkančio mokymosi būdu ir perimdami pažangią užsienio giminingų organizacijų patirtį užtikrina žinių ir patirties mainus tarp skirtingų kartų atstovų, prioritetu pasirenkant gabiausius, bet mažiau galimybių turinčiuosius ir neįgalius asmenis

Fondas „Jaunasis tyrinėtojas“ veikia jau 26-i metai, jis įsteigtas tiesioginiam dialogui su Europos Komisija palaikyti ir gabiausiųjų, mokslinę-tiriamąją veiklą pradedančiųjų jaunuolių pristatymui su savo darbais, išradimais tarptautiniuose konkursuose bei pedagogų, su jais dirbančiųjų, visokeriopai paramai užtikrinti.

Fondo valdymas vyksta per jo valdybą (išsamiau žr. fondo įstatus). Valdybos pirmininkas ir jo pavaduotojas yra atsakingi už neformalaus ugdymo organizavimą, administracijos vadovas – už žmogiškuosius išteklius. Taip pat yra savanoriai, ekspertai, socialiniai darbuotojai, informacijos specialistai, kurie dirba neformalaus ugdymo srityje. Fondo struktūra yra lanksti, bet kada reikalui esant pritaikoma prie esamų poreikių.

Labdaros ir paramos fondas „Jaunasis tyrinėtojas“(toliau – Fondas), ne valstybinės priklausomybės, ne pelno organizacija, viešoji įstaiga, neformalus suaugusiųjų švietimo grupės universalus daugiafunkcis centras, švietimo teikėjas, įregistruotas Švietimo informacijų technologijų centre 2015 m. sausio 9 d. Fondo pagrindinė paskirtis yra visokeriopai remti pradedančiuosius mokslinę-tiriamąją veiklą jaunuolius, jis nuo 2011 m. turi Juridinių asmenų registro suteiktą paramos gavėjo statusą. Prioritetinė ir fondo statute išskirtoji veiklos sritis – aplinkosauga. Taip pat prioritetas yra komunikacijos-informacijos vadyba, leidybinė veikla, mažiau galimybių turinčiųjų ugdymas, diskriminacijos mažinimas, aktyvus dalyvavimas skaitmenizacijos plėtroje.

Juridinių asmenų registre Fondas įregistruotas 1996 m. rugsėjo 16 d., jis gyvuoja 27-inti metai, veikla vykdyta nepertraukiamai, daugiausia orientuojamasi į informacijos mainus, žinių vadybą. Naudojamasi Europos Komisijos, ASIST, ATINER, NordIS-Net, NordMedia Network, SIG III , įvairių bibliotekų, archyvų duomenų bazėmis, statistine bei kitų rūšių informacija. Bendradarbiavimas vykdomas ir su kai kuriomis LR viešojo administravimo sektoriaus institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, agentūromis.

Mūsų filosofijos pagrindas:

Anot šv. Bazilijaus, „semiami šuliniai pilnėja, apleidžiami teršiasi. Taip lygiai pastovūs turtai yra nenaudingi: judėdami ir keliaudami pas kitus, jie virsta bendrais ir vaisingais...“. Štai jau 26 metus fondas „Jaunasis tyrinėtojas“ telkia pajėgas, kad turėdamas daugiau žinių ir informacijos gabus jaunuolis nugalėtų konkurencinėje kovoje. Beje, paremdami gabiuosius šiandien, užsigarantuojame, kad nereikės ieškoti specialistų svetur ar negabių ir fiktyvius diplomus įsigijusių žmonių tarpe ar samdytis juos mokant milžiniškas ir grėsmingas sumas, kurios tiesiog vadinamos „pinigų išmetimu į balą“.

 

Pagrindinės Fondo veiklos pagal EVRK registruotos VMI yra šios:

855000 – kitas mokymas; 722000 – socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla; 581400 – žurnalų ir periodinių leidinių leidyba.

Fondas yra neformalus suaugusiųjų švietimo grupės universalus daugiafunkcis centras, švietimo teikėjas, įregistruotas Švietimo informacijų technologijų centre 2015 m. sausio 9 d. Fondo pagrindinė paskirtis yra visokeriopai remti pradedančiuosius mokslinę-tiriamąją veiklą jaunuolius ir juos ugdančius pedagogus. Vykdomi gabių jaunuolių, daugumoje iš mažiau galimybių turinčiųjų ir neįgaliųjų asmenų grupių, mokymai mokslinės-tiriamosios veiklos ir verslumo bei media raštingumo srityse, prioritetas – aplinkosaugos temos; bendradarbiaujama su pedagogais, ekspertais, socialiniais darbuotojais, užsienio partneriais: ATINER (Graikija), NordMedia Network ir NordISNet (Skandinavija), ASIST (JAV), SIG III (Pasaulinis tinklas), Čekijos Ekonomikos ministerija, kt. Bendradarbiavimą su užsienio giminingomis organizacijomis norime plėtoti, pirmiausia su Graikijoje esančia organizacija „AINTEK SYMVOULOI EPICHEIRISEON EFARMOGES YPSILIS TECHNOLOGIAS EKPAIDEFSI ANONYMI ETAIREIA“, kuri daug metų užsiima pedagogų, androgogų kvalifikacijos kėlimu pagal Erasmus programos standartus.

Neformalaus mokymo, konsultavimo veikla vykdoma individualiai, prioritetas – informacijos ir komunikacijos vadyba, naujų technologijų įsisavinimas, verslai ir kitos veiklos virtualioje erdvėje, neįgaliųjų integracija.

Nuo 2018 m. fondo yra leidžiamas leidinys „Padėkime sau‘19“, kuris skirtas asmenims su negalia, publikuojamas tiek spausdintas, tiek internete, yra vienintelis toks Lietuvoje – leidžiamas labdaringai ir nepriklausomas. Jame yra ir su žinių sklaida susijusios publikacijos.

 

Neformalaus ugdymo programos yra individualios, tai yra, dirbama su pavieniais asmenimis ir jų asmeniniams poreikiams pritaikomos šios ugdymo programos:

 1. Žinių ir informacijos spragų nustatymas ir individualaus neformalaus ugdymo programos sudarymas pagal individo poreikius.
 2. Parengimas mokslinei-tiriamjai veiklai. Mokslo tyrimų metodų pristatymas, praktiniai mokymai.
 3. Media raštingumas ir skaitmeninės komunikacijos mokymai.
 4. Verslumo ugdymo programa rengiantis veiklai virtualioje aplinkoje pagal individualius poreikius: verslo planų rengimas, verslo optimizavimas, prognozavimo metodikos, rinkos tyrimai, kt.

Visas keturias programas su mokymo procesu keliame ir į virtualią erdvę, atnaujiname.

Neformalų ugdymą vykdo fondo darbuotojai, savanoriai daugiausia prisideda rinkdami mokymams reikalingą informaciją, medžiagą, teikia kitas paslaugas dalyvaujantiesiems ugdymo procese. Iš aukščiau išvardintųjų ugdymo programų skaitmenizacijos aplinkai skirtos daugiausia programa Nr. 3 ir 4, tačiau ir programos Nr. 1 bei 2 yra tiesiogiai susijusios su skaitmenizacijos iššūkių įveikimu, pasirengimu veiklai virtualioje aplinkoje. Mokymus veda fondo darbuotojos, savanorės, kurios yra aukštos kvalifikacijos moterys, kurioms daugiau nei 55 metai, kurios turi mažiau galimybių, patiria diskriminaciją dėl lyties – darbo rinkoje nesiūlomas darbas pagal turimą kvalifikaciją, nesiūlomas atlyginimas, atitinkantis atliekamas užduotis, veiklą.

Siekiame užtikrinti žinių, patirties mainus tarp atskirų kartų: vyresnio amžiaus aukštos kvalifikacijos moterys yra gavusios universalius išsilavinimus, sukaupusios gausią patirtį tarptautinių ryšių, komunikacijos ir marketingo bei verslo organizavimo srityse, praktiškai dirbusios tokius darbus, kurie reikšmingi ir esamu metu ir ko neišmokstama jokiame universitete. Todėl fondas vykdo neformalius mokymus, pritaikytus individo poreikiams, kiekvienas ugdymo procesas, pritaikytas konkrečiam asmeniui, yra unikalus, individualizuotas.

VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU AKREDITACIJOS PARAIŠKA

855000 – kitas mokymas, registruota fondo veikla. 55+ metų amžiaus moterų, turinčiųjų mažiau galimybių, mokymasis visą gvenimą užtikrinamas fonde pagal galimybes. Aukštos kvalifikacijos 55+ metų amžiaus moterų yra fondo valdyboje ir savanorių, ekspertų, kitaip talkinančiųjų tarpe. Joms svarbu neprarasti kvalifikacijos, išlikti darbo rinkoje, jos turi daug potencijos neformalaus suaugusiųjų švietime. Fondas yra neformalus suaugusiųjų švietimo grupės universalus daugiafunkcis centras, švietimo teikėjas, dirba ir su neįgaliaisiais, yra padėta pradžia nuotoliniam ugdymui, nemažai padirbėta pradedant 2018 m. Tačiau fonde dirbančioms55+ metų amžiaus moterims reikia geriau įsisavinti naujas žinias dėl būtinybės įveikti skaitmeninės atskirties iššūkius ir vis daugiau neformalaus ugdymo paslaugų perkelti į virtualią erdvę, todėl teikiame šią paraišką, turime kontaktus Graikijoje, kur teikiamos būtent su ERASMUS programa susijusios pedagogų mokymo paslaugos pagal naujausius ES standartus ir atitinka nacionalinius Lietuvos prioritetus, nustatytus šios programos srityje.

Vykdomos individualios suaugusiųjų neformalaus ugdymo programos, jos orientuotos į spragų įveikimą besimokant, taip pat atliekami konkretūs darbai – neretai parašomi verslo planai ar optimizuojama privati veikla, suteikiami išgyvenimo įgūdžiai. Vis daugiau paslaugų yra teikiamos internetu, pedagoginį darbą atlieka kvalifikuotos moterys virš 55 m. amžiaus, bet yra ir jaunų edukatorių, androgogų. Neįgalieji įtraukiami per fondo leidinį, Facebooką ir per bendrą projektą su Užimtumo tarnyba, kurį pradėjome 2021 m.

Neįgaliųjų teisės užtikrinamos vadovaujantis Neįgaliųjų teisių konvencija, LR neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu, kitais teisės aktais, galiojančiais LR. Fonde savanore dirba aukštos kvalifikacijos teisininkė. Sąsajos su neformaliu suaugusiųjų ugdymu – pagal galiojančią LR įstatyminę bazę; ugdymas individualus, nedubliuoja bendrojo ugdymo ar aukštojo mokslo, profesinių mokyklų programų. Pavyzdžiui, media raštingumo programa yra originali, parengta fondo jėgomis ir bendradarbiaujant su NordMedia organizacija Skandinavijoje nuo 2000 m.

Pagrindiniai poreikiai ir iššūkiai bei laukiami rezultatai

Esamu metu fondas yra sukūręs bendradarbiavimo su organizacijomis užsienyje ir Lietuvoje tinklą, tačiau jį reikia plėtoti, pritraukti naujų narių. Dėl skaitmenizacijos ir naujų iššūkių tenka suteikti naujų kvalifikacijų, žinių darbuotojams. Atsiranda tokie iššūkiai – pandemijos sąlygomis ir vėliau popandeminiu laikotarpiu užtikrinti veiklos tęstinumą ir dirbti virtualioje skaitmenizuotoje aplinkoje, vykdyti mokymus nuotoliniu būdu ir taikant naujus metodus, išlaikyti ilgametį ekspertų, bendradarbiaujančiųjų užsienio organizacijų ir asmenų tinklą, laikytis prieš trejus metus pradėtos neįgaliųjų informacinio aprūpinimo veiklos. Norime užtikrinti gabių, bet mažiau galimybių turinčiųjų jaunuolių neformalų mokymą, konsultavimą. Sustiprinę naujomis žiniomis, kompetencijomis, įgūdžiais pedagogus, organizacijos savanorius – pirmiausia moteris virš 55 metų amžiaus, kurios yra patyrusios diskriminaciją dėl lyties ir ekspluataciją dėl itin aukštos kvalifikacijos tokiu būdu, kad neapmokama už darbo ir kūrybos rezultatus, įtraukdami į mokymo rezukltatų sklaidą socialinius darbuotojus, ekspertus galėtumėme užtikrinti geresnę moterų virš 55 m. amžiaus integraciją į darbo rinką, užtikrintume joms visą gyvenimą trunkantį mokymąsi ir skatintume jų žinių perdavimą jaunesniajai kartai, kurios atstovai neturėjo galimybių įgyti nuoseklų ir įvairiapusį universalų išsilavinimą, pagrįstą praktine veikla bei kvalifikacijos kėlimu užsienyje. Suteikdami informacines paslaugas, neformalius mokymus, konsultacijas, užtikrinsime skirtingų kartų žinių ir patirties mainus. Pavyzdžiui, suteikę naujų su skaitmenizacija susijusių žinių fonde dirbančioms kvalifikuotoms moterims, galėtume užtikrinti neformalų ugdymą skaitmenizuotoje aplinkoje; moterys išliktų darbo rinkoje, galėtų nuolat mokytis pačios ir mokyti kitus. Tuo pačiu atnaujintumėme neformalaus ugdymo programas.

Norime sukurti virtualų tinklą, kuriame moterys virš 55 m., prisidedančios prie fondo veiklų, mokytųsi viena iš kitos, generuotų idėjas, rengtų originalias neformalaus ugdymo programas, pritaikytas individualiam besimokančiajam. Pritrauktume ir užsienio pedagogus, ekspertus, mokslininkus, turime ilgamečius ryšius. Tinklo pagalba sukurtume originalią duomenų bazę, skirtą neformalaus ugdymo plėtrai.

Taigi, numatomas rezultatas būtų ugdymo programų atnaujinimas, perkėlimas į virtualią erdvę, kvalifikuotų, bet mažiau galimybių turinčių moterų virš 55 m. išlaikymas darbo rinkoje ir jų nuolatinis mokymasis skaitmenizacijos sąlygomis, vis daugiau neformalaus ugdymo paslaugų perkėlimas į virtualią erdvę bei žinių mainų tarp atskirų kartų sistema sukuriant virtualų tinklą ir duomenų bazę, skirtą sukauptai informacijai, žinioms, patirčiai saugoti ir sisteminti bei parengti naudojimui.

PESTEL analizė

Politiniai

Ekonominiai

1. Periodiškai švietimas skatinamas perkelti veiklą į virtualią erdvę, auga poreikis pasirengti teikti paslaugas internetu.

2. Daugėja suvaržymų, reglamentų, nurodymų, susijusių su epidemiologine situacija, žmonių ir paslaugų, kapitalo laisvu judėjimu.

3. Švietimas jau 2020 m. buvo priskirtas ribojamoms veikloms, gali kilti naujų suvaržymų, atsirasti pokyčių, kurie reikalautų naujų investicijų, pasirengimo, veiklos pertvarkos.

1. Auga infliacija, ekonominio stabilumo požymių nėra, o tai gali nulemti poreikį daugiau investuoti į vykdomas veiklas ir susilaukti mažiau rentabilumo.

2. Nedarbo lygis šalyje didelis, yra linkęs dar augti, didėja kiekis asmenų, kurie yra apatiški, nenori nieko veikti ar kurti, auga abejingumas. Todėl mažėti turėtų ir gebančiųjų ir norinčiųjų įsisavinti žinias, ko nors mokytis.

3. Kompetetingų specialistų, dirbančių ir talkinančių fondui, turime, negresia žmogiškųjų išteklių krizė mūsų organizacijos atveju. Darbuotojų kaitos fonde net ir nėra, žmonės dirba ilgus metus, yra pasirengę mokytis, kelti kvalifikaciją, prisitaikyti teikti paslaugas skaitmenizuotoje aplinkoje, įveikti naujus iššūkius pakitusiomis sąlygomis.

4. Organizacija glaudžiai bendradarbiauja su Skandinavijos giminingomis organizacijomis – NORDMEDIA NETWORK, NORDISNET ir keliomis Graikijos organizacijomis (ATINER), JAV organizacija ASIST, pasaulinio tinklo organizacija SIG III. Visada galime gauti konsultacijas, intelektinę paramą. Tai didelis privalumas.

4. Šalyje gana ženkliai brangsta elektra, kiti ištekliai, todėl organizacijos sąnaudos taip pat išaugs, reikalinga rasti naujus pajamų šaltinius, teikiamas paslaugas pritaikyti veiklai virtualioje aplinkoje, o tai susiję su papildomais kaštais.

Socialiniai

Technologiniai

1.      Šalies populiacija mažėja kiekybiškai, be to, 2020 m. oficialiais duomenimis, gyventojų sergamumas, išsigimimas pasiekęs netikėtas aukštumas – 8 iš 10 šalies gyventojai, įskaitant ir vaikus, yra ligoti, su priklausomybėmis, patologijomis, anomalijomis. Tai reiškia, kad neformalų švietimą vis labaiu teks pritaikyti individualioms reikmėms, mažės asmenų, kurių išsilavinimas nuoseklus ir be didesnių spragų.

2.      Fondo veiklą gali įtakoti pakitęs mokymo, studijų procesas šalies švietimo ir mokslo įstaigose – gali tekti susidurti su itin menko išsilavinimo asmenimis, kurie jau turi magistrų laipsnio diplomus, tačiau yra praktiškai negebantys atlikti paprasčiausių užduočių, kurios jiems deleguojamos darbo, tarnybos vietose. Todėl gali tekti taikyti itin specifines neformalaus ugdymo programas, kai asmenys neturi net bazinių žinių.

1. Technologijų rinkoje atsiranda naujų įrenginių, jų įsigijimas tampa būtinybe, kadangi tenka komunikuoti tiek šalies, tiek kitų valstybių mastais. Reikės daugiau investuoti į organizacijos technologijas, programinę įrangą, darbuotojų mokymus.

2. Vis daugiau veiklų, paslaugų perkeliama į virtualią erdvę, tenka daugiau investuoti į apsaugos sistemas, įrangos nuolatinę priežiūrą, interneto ryšio saugumą, darbuotojų kvalifikacijos kėlimą, kt.

Ekologiniai

Teisiniai (Legal)

1.      Vis daugiau veiklos perkeldami į virtualią erdvę prisidedame prie aplinkos tausojimo.

2.      Fondo darbuotojai, ekspertai, savanoriai bendrauja internetu, susitikimai vyksta itin retai, taip prisidedame prie švaresnės aplinkos kūrimo, nenaudojame degalų susisiekimui, kt.

3.      Fondas visą dokumentaciją veda internetu, skaitmenizuoja dokumentus, taip prisideda prie aplinkos tausojimo.

4.      Keliones jei numatome, tai tik vadinamąsias „žaliąsias“, dažniau renkamės susisiekimą traukiniu, laivais nei lėktuvu.

1.      Fondas yra labdaros ir paramos organizacija, nesiekianti pelno. Šioje srityje įstatyminė bazė yra palanki kūrybingai veiklai plėtoti, daugiausia orientuotis į nematerialųjį turtą – intelektinę produkciją, reputacijos puoselėjimą, tarptautinių kontaktų palaikymą, prestižo gerinimą dalyvaujant tarptautinėse mokslo konferencijose.

2.      Paskutiniais metais mūsų valstybė daugiau orintuojasi į žmogaus teisių apsaugos sritį. Fondas daugiausia teikia paslaugas ir paramą mažiau galimybių turintiems asmenims, neįgaliesiems, todėl mums atsiveria naujos galimybės – nauji galimi pajamų šaltiniai, naujos veiklos sritys, pavyzdžiui, tekiant informavimo ir ugdymo paslaugas neįgaliesiems.

 

SSGG ANALIZĖ

Galimybių ir grėsmių vertinimas lyginant jas su organizacijos stiprybėmis ir silpnybėmis atliktas pagal Basedą ir Smithą (1994, p. 41, paskelbta Joyce ir Woods (1997, p. 67).

 

GALIMYBĖS

1.Organizacija gali ir toliau išnaudoti savo ryšius užsienyje, gauti intelektinę paramą, rekomendacijas, perimti patirtį.

2. Fondo darbuotojai, savanoriai kol kas savo kvalifikaciją kelia savomis lėšomis. Laimėjus projektus, gauti galimybę kelti kvalifikaciją už per projektų programas skirstomas lėšas, investuoti į fondo darbuotojų tobulėjimą, jų gebėjimo dirbti virtualioje aplinkoje ugdymą, atsirado daugiau būdų, kaip tai padaryti. Atsiranda galimybių mokytis iš partnerių organizacijų užsienyje dalyvaujant mobilumuose, realiuose mokymuose ir tuo pačiu įmanoma mokytis nuotoliu, tokių mokymo programų daugėja, jos kokybiškos, efektyvios, praktiškai visos nemokamos.

 

 

GRĖSMĖS

1. Auga infliacija, ekonominio stabilumo požymių nėra, o tai gali nulemti poreikį daugiau investuoti į vykdomas veiklas ir susilaukti mažiau rentabilumo. Atsiranda neapibrėžtumo aplinka, nestabilumas, netikrumas yra stabdymo veiksnys siekiant užsibrėžtų organizacijos plėtros tikslų.

2. Nedarbo lygis šalyje didelis, yra linkęs dar augti, didėja kiekis asmenų, kurie yra apatiški, nenori nieko veikti ar kurti, auga abejingumas. Todėl mažėti turėtų ir gebančiųjų ir norinčiųjų įsisavinti žinias, ko nors mokytis. Nemažai kvalifikuotų vyresnio amžiaus asmenų renkasi kitą gyvenimo būdą nei darbą, pedagoginę veiklą, renkasi užsiimti mėgstamomis veiklomis, keliauti, nedalyvauti darbo rinkoje iš viso.

STIPRYBĖS

Organizacija yra jau 26-i metai, turi kvalifikuotus darbuotojus, savanorius, ekspertus, žmogiškųjų išteklių srityje organizacijos pozicija yra tvirta, perspektyvi. Fondas yra sukūręs tarptautinio bendradarbiavimo tinklą, gauna intelektualinę paramą, konsultacijas, perima patirtį. Organizacija jau pradėjo veiklą perkėlinėti į virtualią erdvę. Nuo 2018 m. pradėtos teikti informavimo paslaugos neįgaliesiems asmenims. Fondas orientuojasi į neformalaus ugdymo, informavimo paslaugų teikimą mažiau galimybių turinčiųjų visuomenės grupių atstovams. Organizacija yra nuo nieko nepriklausoma, ekonomiškai stabili ir sukūrusi puikią reputaciją bei sukaupusi nemenką intelektualinį turtą – nematerialiuosius išteklius.

Ar galime panaudoti galimybes, naudodami ir stiprybes?

 

Taip, organizacija prisitaiko veiklai virtualioje aplinkoje. Dėl geros situacijos žmogiškųjų išteklių srityje, ilgametės veiklos ir gerų bendradarbiavimo santykių tiek su užsienio, tiek su vietinėmis organizacijomis, institucijomis, turėtumėme ir toliau sėkmingai gyvuoti kaip organizacija ir plėsti savo veiklą teikdami paramą, paslaugas socialinės atskirties visuomenės grupėms, neįgaliesiems asmenims.

Ar gali stiprybės būti išnaudojamos įveikiant grėsmes?

 

Kompetentingų specialistų, dirbančių ir talkinančių fondui, turime, negresia žmogiškųjų išteklių krizė mūsų organizacijos atveju. Darbuotojų kaitos fonde net ir nėra, žmonės dirba ilgus metus, yra pasirengę mokytis, kelti kvalifikaciją, prisitaikyti teikti paslaugas skaitmenizuotoje aplinkoje, įveikti naujus iššūkius pakitusiomis sąlygomis.

Fondo didžiausias privalumas – žmogiškieji ištekliai, ugdymo procese turėtumėme veiklas plėsti virtualioje aplinkoje. Kintančioje aplinkoje, kai vis daugiau veiklų perkeliama į virtualią erdvę, neformalaus ugdymo paslaugos neabejotinai bus paklausios, tačiau teks vis daugiau individualizuoti ugdymo procesą, kadangi mažės asmenų, kurių išsilavinimas nuoseklus ir be didesnių žinių spragų. Fondas turi galimybes prisitaikyti ir veikti naujomis aplinkybėmis, tęsti veiklą, stiprinti tarptautinius ryšius, didinti visų pirma nematerialųjį turtą – organizacijos prestižą gerinti, kaupti intelektualinę produkciją, atnaujinti ugdymo programas, didinti žinomumą, dalyvauti socialinės atskirties ir mažiau galimybių turinčiųjų socialinių grupių švietime. Fondas tarptautinio bendradarbiavimo srityje gali visada gauti intelektinę paramą, konsultacijas.

SILPNYBĖS

Paskutinius dvejus metus aktyviai teikiame paraiškas norėdami gauti finansavimą pagal projektus, jų tarpe ir ERASMUS PLUS programoje. Organizacija jaučiasi patirianti diskriminaciją, kadangi įdirbis per 26 metus yra nemažas, jokių nusižengimų ar teisės aktų pažeidimų, įsiskolinimų nebūta. Konkurencija švietimo srityje nemaža, fondas nėra gavęs jokio valstybės ar savivaldybės finansavimo iki 2021 m. pabaigos, kai suteikta EK dotacija, nors labdaringų darbų yra atlikęs itin daug. Konkurencinėje kovoje jaučiamės iš dalies diskriminuojami ir neturintieji lygių galimybių savo veikloje.

Ar galimybės gali būti naudojamos koreguojant silpnybes?

 

Per 2020 m. teikėme 7 projektų paraiškas, 2021 m. –6 paraiškas. 2021 m. pabaigoje -2022 m pradžioje suteiktos dotacijos pagal ERASMUS+ programos KA1 ir KA2 projektus. 2022 m. spalio mėn. šaukimo metu teikėme dar vieną KA2 projekto paraišką atrankai. Jei patirsime bet kokios rūšies diskriminaciją ar smurtą įskaitant emocinį, psichologinį, biurokratizmo neigiamų pavyzdžių LR atvejus – esame nepriekaištingos reputacijos organizacija, sukaupusi ilgametę patirtį ir sutelkusi itin aukštos kvalifikacijos žmogiškuosius išteklius – kreipsimės teisinės pagalbos į Europos Komisiją, su kuria bendradarbiaujame nuo 1995 m. bei Jungtines Tautas – bendradarbiaujame su padaliniais, dirbančiais Žmogaus teisių apsaugos srityje. Manome, šias problemas, susijusias su diskriminacija ir net galima sakyti – iškreiptomis konkurencijos sąlygomis Lietuvoje, įveiksime pasitelkę ryšius užsienyje, viešinsime problemas su faktais apie situaciją Lietuvoje dėl projektų atrankos, kt. per Pasaulinį tinklą SIG III (Special interest group: International Information Issues), kuris apima visų valstybių žiniasklaidos priemones ir jame dalyvaujame nuo 2001 m.

Ar gali grėsmės, kurios susijusios ir su silpnybėmis, būti valdomos?

 

Gali kilti nenumatytų trukdžių, susijusių su politika, biurokratizmu, diskriminacija geranoriškumo nebuvimo fondo ir jo darbuotojų atžvilgiu ir kt. Sudėtinga įveikti vartotojų-neformalaus ugdymo potencialių dalyvių atsargumą renkantis naujus pasiūlymams virtualioje aplinkoje. Be to, norint aktyviau teikti paslaugas skaitmenizacijos plėtros sąlygomis, būtina, kad ir ugdytiniai būtų technologiškai pasiruošę – įsigiję reikiamą įrangą, išmokę ja naudotis ir pan. Ši situacija valdoma tiek, kiek tai yra fondo vadybos sritis – mūsų darbuotojų veiklos jau dabar perkeliamos į virtualią erdvę, perkama įranga, giliname žinias, mokomės už savo lėšas, dalyvaujame prestižinėse tarptautinėse konferencijose. Politiniams procesams ar biurokratizmo, korupcijos lygio mažinimui fondas įtakos daryti negali, tai kitų institucijų prerogatyva. Fondas tegali prisitaikyti prie esamų sąlygų, ką jis ir daro 26-i metai ir viešinti faktus apie susidariusią situaciją per tarptautines organizacijas, kaip Jungtinės Tautos, Europos Komisija, NordMedia Network, kt.

 

IŠVADA – PESTEL IR SSGG ANALIZĖS APIBENDRINIMAS

Fondo didžiausias privalumas – neblogai išplėtoti, tačiau dar ir toliau plėtotini tarptautiniai bendradarbiavimo ryšiai su giminingomis institucijomis, organizacijomis užsienyje bei sutelkti žmogiškieji ištekliai, turime ir ekspertų, ir itin aukštos kvalifikacijos išsilavinusių asmenų, androgogų, išgyvenimo mokytojų, kurie talkina organizacijai, dalyvauja neformalaus ugdymo procese, prisideda prie leidybos veiklos.

Kintančioje aplinkoje, kai vis daugiau veiklų perkeliama į virtualią erdvę, neformalaus ugdymo paslaugos neabejotinai bus paklausios, tačiau teks vis daugiau individualizuoti ugdymo procesą, kadangi mažės asmenų, kurių išsilavinimas nuoseklus ir be didesnių žinių spragų. Fondas turi galimybes prisitaikyti ir veikti naujomis aplinkybėmis, tęsti veiklą, stiprinti tarptautinius ryšius, didinti visų pirma nematerialųjį turtą – organizacijos prestižą gerinti, kaupti intelektualinę produkciją, atnaujinti ugdymo programas, didinti žinomumą, dalyvauti socialinės atskirties ir mažiau galimybių turinčiųjų socialinių grupių neformaliame švietime. Fondas yra nemažai pasiekęs tarptautinio bendradarbiavimo srityje ir gali visada gauti intelektinę paramą, konsultacijas.

Ketiname fondo darbuotojams, savanoriams suteikti naujas žinias ir kompetencijas, reikalingas darbui, veiklai, pedagoginei veiklai, konsultavimo paslaugų užtikrinimui skaitmeninėje aplinkoje. Dalyviai galės sustiprinti savo savivertę, mokytis vieni iš kitų, dalintis žiniomis, įgauti daugiau pasitikėjimo, būti darbingi iki vėlyvesnio amžiaus, nes turės tam reikiamas kompetencijas, gebės būti aktyvūs ir naudingi visuomenės nariai. Virtualioje erdvėje dalyviai galės patys publikuotis, dalyvauti sukurtuose socialiniuose tinkluose, teikti leidinio „Padėkime sau‘19“ interneto svetainei originalų turinį, reklamuotis, dalyvauti konkursuose, mokymuose per nuotolį, teikti konsultacijas ir t.t. Bus stiprinamas informacinių ir švietimo srities paslaugų teikimo tinklas, diegiamos naujos nuotolinio ir mišraus ugdymo metodikos.

2022 m. FONDAS PATVIRTINO TVARKĄ IR TAISYKLES ĮVAIRIŲ RŪŠIŲ RIZIKOMS ĮVEIKTI

PATVIRTINTA

Labdaros ir paramos fondo „Jaunasis tyrinėtojas“

vadovės Andželos Armonienės

2022 m. rugpjūčio 16 d. Įsakymu

 

LABDAROS IR PARAMOS FONDO „JAUNASIS TYRINĖTOJAS“

VIDAUS KONTROLĖS PRIEMONĖS IR TVARKA ĮSIGALIOJUS FINANSINĖS APSKAITOS ĮSTATYMUI

 

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

 

 1. Labdaros ir paramos fondo „Jaunasis tyrinėtojas“ (toliau – Fondo) vidaus kontrolės priemonės ir tvarka (toliau – tvarka) reglamentuoja vidaus kontrolės priemones ir užtikrina jų taikymą bei laikymąsi pagal LR finansinės apskaitos įstatymą bei apibrėžia su apskaita susijusios ir kito pobūdžio rizikos valdymą.
 2. Fondas yra NVO, veikia pagal LR ir ES galiojančią labdaros ir paramos įstatyminę bazę, ne valstybinės priklausomybės, ne pelno organizacija, viešoji įstaiga, neformalus suaugusiųjų švietimo grupės universalus daugiafunkcis centras, švietimo teikėjas, įregistruotas Švietimo informacijų technologijų centre 2015 m. sausio 9 d., turi paskirtį remti pradedančiuosius mokslinę-tiriamąją veiklą bei jų ugdytojus, rengti ir dalyvauti rengiant konferencijas, seminarus, leisti leidinius, užmegzti ir palaikyti bendradarbiavimą su kitomis institucijomis, fondais užsienyje, giminingomis institucijomis, rengti ir dalyvauti rengiant projektus, pirmenybę teikiant aplinkosauginės sferos veikloms. Fondo pagrindinė paskirtis yra visokeriopai remti pradedančiuosius mokslinę-tiriamąją veiklą jaunuolius, jis nuo 2011 m. turi Juridinių asmenų registro suteiktą paramos gavėjo statusą, mokestinių prievolių neturi, tai yra, Fondas iki šiol nėra finansiškai įsipareigojęs valstybės, savivaldybių biudžetams ir valstybės pinigų fondams.
 3. Juridinių asmenų registre (toliau – JAR) Fondas įregistruotas 1996 m. rugsėjo 16 d., veikla vykdyta nepertraukiamai, nuo tada daugiausia orientuojamasi į informacijos mainus, žinių vadybą. 2000 m. rugsėjo 6 d. LR teisingumo ministro įsakymu Nr. 35-LO Fondo steigėja patvirtinta Andžela Armonienė, Fondo įstatų naujoji redakcija registruota JAR. Nuo 2011 m. lapkričio 28 d. JAR registruota Fondo pirmininkė, administracijos vadovė yra Andžela Armonienė. 2022 m. liepos 18 d. JAR registruota Fondo pirmininkė, administracijos vadovė patvirtinta Andžela Armonienė. Fondo duomenys pilnai sutvarkyti, teisinis statusas neregistruotas.
 4. Fondas turi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, LR labdaros ir paramos fondų įstatymo, kitų LR įstatymų bei Vyriausybės nutarimų suteiktą veiklos iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę ir savo veiklą grindžia savo įstatais.
 5. Fondo veiklos terminas neribotas.
 6. Ši tvarka parengta pagal LR civilinio kodekso, LR finansinės apskaitos įstatymo (toliau – FAĮ), Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos rekomendacijas bei kitų teisės aktų nuostatas.
 7. Šios tvarkos nuostatos privalomos Fondo valdybos nariams, darbuotojams, savanoriams, Fondo paslaugų ir paramos gavėjams, paslaugų, paramos ir labdaros Fondui teikėjams, revizoriui.
 8. Visa būtina informacija skelbiama Fondo interneto svetainėje <https://www.leidinyssau.lt/fondas>

 

II SKYRIUS

FONDO VEIKLOS BŪDAI ĮSIGALIOJUS FAĮ

 

 1. Fondo vadovė nustato vidaus tvarkos kontrolės priemones ir užtikrina jų taikymą.
 2. Vidaus kontrolė yra priemonių visuma ir jų taikymas bei reikalavimų laikymasis, tai yra:

- privalu laiku ir teisingai parengti apskaitos dokumentus;

- būtina laiku ir teisingai užregistruoti ūkines ir veiklos operacijas;

- reikia apsaugoti prieigas prie apskaitos informacijos sistemų ir apskaitos registrų;

- reikia faktiniais turto ir įsipareigojimų likučiais pagrįsti apskaitos registrų duomenis;

- būtina saugoti apskaitos dokumentus ir apskaitos registrus, o juos praradus – atkurti.

 

III SKYRIUS

RIZIKOS VEIKSNIŲ VERTINIMAS

 

 1. Fondas yra savanoriškos veiklos organizatorius. Rizikos veiksniai dėl organizacijos struktūros yra minimalūs.
 2. Fondas yra NVO, veikla išimtinai labdaringa, organizacija pelno nesiekia. Dėl veiklos srities rizikos minimalios.
 3. Fondas vykdo veiklą leidybos srityje, ji yra labdaringa, rizika minimali.
 4. Fondas vykdo kitas veiklas, kaip neformalųjį švietimą, bendradarbiavimų su giminingomis organizacijomis, rizika minimali.
 5. Fondas yra pasirašęs dvi dotacijos sutartis su Nacionaline agentūra dėl EK dotuojamų projektų įgyvendinimo. Rizika minimali. Fondas neturi jokio turto, išskyrus nematerialųjį, todėl jokiu savo turtu nėra atsakingas.
 6. Fondo valdybos nariai ir savanoriai yra aukštos kvalifikacijos, kompetentingi, jokios rizikos dėl žmogiškųjų išteklių nėra.
 7. Fondas gali patirti riziką dėl kitų sąlygų, tai yra:
 • pokovidinės situacijos ar pandeminės padėties pasikartojimo,
 • ekstremalios situacijos paskelbimo,
 • išaugusio cheminio ar kitos rūšies užterštumo,
 • padėties neapibrėžtumo, kuris identifikuotas Pasauliniu mastu 2022 m. I ketvirtį dėl augančios infliacijos, energetinių išteklių krizės,
 • žmonių bendrąja prasme psichinės būklės nestabilumo, augančio agresyvumo, nepajėgumo atlikti elementariausias funkcijas pagal užimamas pareigas,
 • dažnėjančių streikų atskirose profesinėse grupėse, pavyzdžiui, oro bendrovių darbuotojų, paslaugų sektoriaus darbuotojų ir kt.

Nesusijusių su apskaita rizikos veiksnių tarpe taip pat – rinkos pokyčiai, augančios laiko ir kitos sąnaudos, interneto ryšio defektyvumas, nepatikimumas, anksčiau niekada nebuvęs elektroninės bankininkystės paslaugų nepatikimumas, nestabilumas, tokių institucijų kaip Sodra, VMI, valdžios struktūrų, savivaldos institucijų galimas laikinas ar visiškas nedarbingumas dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui, kibernetinių atakų, gamtos reiškinių, augančio nusikalstamumo, kt.

 

 1. SKYRIUS

BENDROSIOS RIZIKOS VEIKSNIŲ VALDYMO PRIEMONĖS

 

 1. Rizikos veiksnių valdymas vykdomas Fonde pagal jo įstatų IV ir V skyrių nuostatas. Fondo turtas yra atskirtas nuo steigėjo turto (Įstatų 4.1 punktas). Fondas yra nepelno organizacija (Įstatų 1.1 punktas ir jokio pelno negauna, nieko neparduoda, veikla labdaringa, kaupiamas nematerialusis turtas ir vertybės).
 2. Pagal Fondo įstatų 5.16; 5,17; 5,18 punktus užtikrinamas apskaitos rizikos veiksnių valdymas.

 

 1. SKYRIUS

NE SU APSKAITA SUSIJUSIŲ RIZIKOS VEIKSNIŲ VALDYMO PRIEMONĖS

 

 1. Fondas veikia LR teritorijoje. Neapibrėžtumas yra augančio pobūdžio. Tačiau Fondas yra neveikiamas tokių veiksnių kaip infliacija ar energetinė krizė dėl lanksčios jo struktūros, valdybos narių mobilumo, galimybės dirbti nuotoliu, greitai, efektyviai.
 2. Fondo valdyba reguliariai vertina riziką. Gavus EK dotacijas 2021 m. gruodį – 2022 m. vasarį rizikos vertinamos COSO metodu, rengiamos priemonės jas valdyti, gaunamos konsultacijos iš NA ir partnerių Graikijoje, organizacijų, su kuriomis bendradarbiaujama nuo 2000 m. ir anksčiau.
 3. Fondas parenka kontrolės priemones, jos išvardintos IV šios tvarkos skyriuje. Tos priemonės papildytos konsultacijomis su partneriais Graikijoje, kurie dotacijas iš EK gauna jau 32 metai.
 4. Fonde užtikrinta sklandi informacijos ir komunikacijos procesų plėtra. Fondo vadovė yra informacijos ir komunikacijos teorijos ir praktikos specialistė, tarptautinio marketingo ekspertė, vienas valdybos narys – komunikacijos vadybos praktikas su 19 metų praktikos patirtimi, projektų vadybininkas. Komunikacijos sistema Fonde atnaujinama, tam skirti du EK dotuojami projektai, kuriuos koordinuoja Fondas.
 5. Valdyba atnaujinta 2022 m. liepos 18 d. Vienas narys, kuris neturėjo galimybių labdaringai dirbti Fondo naudai, buvo pakeistas kitu, realiai prisidedančiu prie Fondo veiklos, pasirengęs dalyvauti mokymuose, skirtuose prisitaikyti prie pakitusių aplinkybių, darbo ir paslaugų sklaidos nuotoliu ir kt.
 6. Fondo valdybos nariai, kai kurie savanoriai nuo 2022 m. dalyvauja mokymuose, atitinkančiuose esamą laikmetį ir situaciją, kels kvalifikaciją, į juos investuoja EK. Visi mokymų dalyviai turi Covid pažymėjimus, vakcinacija baigtinė.
 7. Fondas įgudo kaip organizacija skatinti dalyvavimą Fondo savanoriškoje veikloje, sudaryti galimybę savanoriams aktyviai prisidėti prie Fondo gerovės kūrimo, įgyti naujų žinių, plėtoti socialinius ryšius, kompetencijas; numatyta kai kuriems savanoriams, kurių kompetencijos ir kvalifikacija tam tikrose srityse įspūdinga, suteikti galimybę tapti ekspertais tam tikrų projektų atvejais ir taip didinti nematerialųjį fondo turtą, investuoti į žmogiškuosius išteklius, kurti naujus intelektinius produktus.
 8. EK dotuojami mokymų dalyviai, Fondo valdybos nariai ir/ar savanoriai draudžiami nuo naujai atsirandančių rizikų, įskaitant draudimą nuo nelaimingų atsitikimų, asmeninės civilinės atsakomybės draudimą, draudimą nuo skrydžių atšaukimo, dokumentų, bagažo ar pinigų vagysčių. Taip pat įsigyjamas Lietuvos draudimo polisas nuo civilinės atsakomybės nelaimės atveju, vagysčių, gaisro ir pan. Papildomai įsigyjamas banko, kuriame yra Fondo sąskaita, draudimas, kuris taikomas kelionių metu ir kitais atvejais.
 9. Praktikoje veikia šioje tvarkoje aprašytos priemonės. Fondas 2022 m. rugsėjo 16 d, pažymi savo veiklos 26 metus ir yra planingai pertvarkomas veikti pakitusiomis aplinkybėmis ir augančio neapibrėžtumo sąlygomis.

 

VI SKYRIUS

RIZIKOS VEIKSNIŲ VALDYMO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

 1. Fondo vadovė organizuoja ir koordinuoja veiklos atlikimą. Fondo vadovė užtikrina, kad nuolat būtų vykdomas stebėjimas, reikalingas užtikrinti rizikos veiksnių valdymą.
 2. Reikalui esant pasitelkiami savanoriai, sudaromos darbo grupės. Savanoriškos veiklos sutartyje ir taisyklėse aptariami visi savanoriškos veiklos vykdymo ir organizavimo klausimai bei individualizuojamos Savanorio ir Fondo teisės, pareigos ir atsakomybė.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Apie nusižengimą tvarkai pranešama tai padariusiam asmeniui, po to galimas paslaugų, paramos teikimo nutraukimas ar savanorystės sutarties nutraukimas, valdybos nario keitimas kitu.
 2. Asmenys, pažeidę šią tvarką atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Kontroliuoti, kaip vykdomas rizikos veiksnių valdymas Fondo pavedama valdybos nariui – administracijos vadovo padėjėjui ir/ar Fondo pirmininkės padėjėjui.
 4. Ši tvarka duodama susipažinti valdybos nariams, darbuotojams, paramos, labdaros ir paslaugų gavėjams, teikėjams, revizoriui bei savanoriams, jei jie susiję su finansine atskaitomybe, apskaita, paramos organizavimu ir gavimu, rėmėjų pritraukimu.
 5. Ši tvarka keičiama, papildoma ir pripažįstama netekusia galios Fondo vadovės įsakymu.

_________________________________________

 

Fondo tikslai 2022-2023 m.

 1. Užtikrinti fonde dirbančių kvalifikuotų, bet mažiau galimybių turinčių moterų iš 55+ amžiaus grupės įtrauktį į visą gyvenimą trunkantį mokymąsi skaitmenizacijos aplinkoje pagal naujausius ES standartus.
 2. Sukurti virtualų tinklą, kuriame moterys virš 55 m., prisidedančios prie fondo veiklų, mokytųsi viena iš kitos, generuotų idėjas, rengtų originalias neformalaus ugdymo programas, pritaikytas individualiam besimokančiajam.
 3. Tinklo pagalba kurti originalią duomenų bazę, skirtą neformalaus ugdymo plėtrai.
 4. Stiprinti tarptautiškumą, aktyvinti bendradarbiavimą su partneriais Graikijoje – IDEC SA organizacija ir įtraukti naują partnerę organizaciją iš Lenkijos.

Fondo darbuotojai ir savanoriai, kurių dauguma yra asmenys virš 55 metų, patyrusieji įvairiopą diskriminaciją ir turintieji mažiau gaklimybių dėl lyties, dirba informacijos kaupimo ir sklaidos srityje, rengia neformalaus ugdymo medžiagą, teikia konsultacijas, ekspertizę, tiesiogiai dalyvauja mokydami neformalaus ugdymo dalyvius. Plėtoti numatoma individualias neformalaus ugdymo programas, susijusias su (1) mokslo-tiriamosios veiklos įgūdžių stiprinimu, (2) media raštingumu, (3) išgyvenimo mokymais, (4) verslumo skatinimu.

Nauda organizacijai – jos darbuotojų įgalinimas ir parengimas dirbti skaitmeninėje aplinkoje, virtualaus tinklo ir duomenų bazės sukūrimas. Nauda besimokantiems – žinių mainų tarp kartų užtkrinimas ir patirties perdavimas, pažangūs neformalūs ir individualizuoti mokymai.

TIKSLAI DETALIAU:

 1. Užtikrinti fonde dirbančių kvalifikuotų, bet mažiau galimybių turinčių moterų iš 55+ amžiaus grupės įtrauktį į visą gyvenimą trunkantį mokymąsi skaitmenizacijos aplinkoje pagal naujausius ES standartus.

 

Paaiškinimas: Norime suteikti naujų žinių, susijusių su skaitmenizacija, ugdymu virtualioje aplinkoje. Su iššūkiais šis tikslas susijęs taip, kad kintančiomis sąlygomis vis daugiau švietimo paslaugų perkeliama į virtualią erdvę, todėl darbuotojams reikia naujų įgūdžių, žinių, naujų metodų įsisavinimo.

Vertinimas:

Prieš projekto įgyvendinimą nustatysime darbuotojų, savanorių žinių spragas ir poreikį. Kursų Graikijoje metu yra vykdomos ir besimokančiųjų apklausos, nustatoma pažanga, naujai įgytų žinių kokybė. Tyrimo metodas – Likerto skalės, jų pagalba galima surinkti kiekybinius duomenis, juos analizuoti, daryti išvadas. Tais duomenimis remsimės vertindami, ar tikslas pasiektas.

Sudarome lentelę dalyvių pažangai vertinti:

Žinios, įgūdžiai

Gebėjimai iki mokymų

Gebėjimai po mokymų

Gebėjimas dalyvauti Zoom, kitų programų pagrindu kuriamuose nuotoliniuose mokymuose.

Taip – 1 balas/ne – 0 balų

Taip – 1 balas/ne – 0 balų

Naujų darbo virtualioje aplinkoje metodų išmanymas

Taip – 1 balas/ne – 0 balų

Taip – 1 balas/ne – 0 balų

Gebėjimas vesti nuotolinius mokymus

Taip – 1 balas/ne – 0 balų

Taip – 1 balas/ne – 0 balų

„Soft skills“ skaitmenizuotoje aplinkoje turėjimas

Taip – 1 balas/ne – 0 balų

Taip – 1 balas/ne – 0 balų

Gebėjimas perduoti žinias, patirtį ir bendradarbiauti virtualiai

Taip – 1 balas/ne – 0 balų

Taip – 1 balas/ne – 0 balų

Kiekvieno dalyvio pradinis lygis nustatomas iki mokymų, po mokymų – pageidaujamas rezultatas – ne mažiau kaip 4 balai, surenkami pagau aukščiau esančią lentelę.

 1. Sukurti virtualų tinklą, kuriame moterys virš 55 m., prisidedančios prie fondo veiklų, mokytųsi viena iš kitos, generuotų idėjas, rengtų originalias neformalaus ugdymo programas, pritaikytas individualiam besimokančiajam.

Paaiškinimas: Fondo darbuotojai, savanoriai, ekspertai, informacijos specialistai apjungiami į virtualų tinklą – jame yra tam tikra narystė, keičiamasi patirtimi, idėjomis, dalinamasi rūpesčiais, gaunamos konsultacijos iškilus problemai ir generuojamos idėjos dėl neformalaus ugdymo tobulinimo.

Vertinimas:

Prieš projekto įgyvendinimą nustatysime darbuotojų, savanorių lūkesčius dėl virtualaus tinklo. Mokymų metu gryninsime tinklo sukūrimo koncepciją. Pasiektas rezultatas – tinklo sukūrimas 2023 m. rudenį, iki projekto pabaigos.

 1. Tinklo pagalba sukurti originalią duomenų bazę, skirtą neformalaus ugdymo plėtrai.

Paaiškinimas: Norint tobulinti neformalaus ir individualaus ugdymo procesus, reikia gerai žinoti, kokius žmogiškuosius ir žinių, kompetencijų, informacijos išteklius turime. Pagal sudarytą sisteminį klausimyną surinksime duomenis iš darbuotojų ir kitų, talkinančių fondui. Į duomenų bazę bus įtraukti ir kontaktiniai asmenys užsienyje. Duomenų bazės n – užfiksuoti, kokius išteklius turime ir kuo galime naudotis reikalui esant neformalaus ugdymo procese bei kaip jį tobulinti skaitmanizacijos sąlygomis, įtraukiami kontaktiniai asmenys, atsakingi už informacijos vadybą.

Vertinimas:

Prieš projekto įgyvendinimą nustatysime darbuotojų, savanorių lūkesčius dėl duomenų bazės pobūdžio, turinio, pasiekiamumo. Mokymų metu gryninsime duomenų bazės sukūrimo koncepciją. Pasiektas rezultatas – duomenų bazės sukūrimas 2023 m. rugsėjį, iki projekto pabaigos.

Kiekvienas mokymų dalyvis stebimas tiesiogiai jam dalyvaujant mokymuose. Kokybinis tyrimas vykdomas neformalių pokalbių metu, teiraujantis nuomonės, gaunant siūlymus dėl tobulinimo mokymų turinio ir pan. Taikomi metodai - gilūs interviu, dažniau nestruktūruoti ar pusiau struktūruoti. Taip pat vykdomas atvejo tyrimas, veiklos tyrimas.

Po kiekvienų mokymų užsienyje taikoma tokia dalyvių apklausa, pateikiame tyrimo instrumentą, klausimyną, interviu vykdomas tiesiogiai apklausiant akis į akį ir apklausą papildant internetine apklausa tuo atveju, kai surenkama papildoma informacija:

KLAUSIMYNAS MOKYMŲ DALYVIUI

 

Evaluation will be carried out in a quantitative and qualitative study, a survey of employees, volunteers, consultants, participants of training, visitors of promotional events and a method of measuring the loyalty will the Likert scale – for quantitative data collection; and the Reichheld (2003) method – also for quantitative data collection. In addition we will do qualitative informatikon collection and use deep semi-structured interviews, direct observation, action research.

 • Quastionnair for participant of training, staff memebers, volunteers, consultants, visitors of events

1.

Information about respondent:

Title of the organisation, institution of the main job place or indication about self-employment

 

Status in the fund „Young researcher“

 1. Member of the Board
 2. Member of the working group
 3. Volunteer
 4. Teacher, consultant, trainer, lecture
 5. Participant of training
 6. Other..................................................

Duration of involvement of any kindi n the Fund‘s activities in years:

 

Experience and practice in areas of....

1.

2.

3.

Please, write in addition if have any notes:

 

 

 1. How do you evaluate the training‘s usefulness? Evaluate using 5-scale system. (5 – strongly agree, 4 -agree, 3 – neutral, 2 – do not agree, 1 – absolutely disagree).

1          2          3          4          5

‚          ‚          ‚          ‚          ‚

 1. How do you evaluate the training‘s impact for your motivation stay longer in the labour market? Evaluate using 5-scale system. (5 – strongly agree, 4 -agree, 3 – neutral, 2 – do not agree, 1 – absolutely disagree).

1          2          3          4          5

‚          ‚          ‚          ‚          ‚

 1. How do you evaluate the training‘s impact for your motivation be a life-long learner? Evaluate using 5-scale system. (5 – strongly agree, 4 -agree, 3 – neutral, 2 – do not agree, 1 – absolutely disagree).

1          2          3          4          5

‚          ‚          ‚          ‚          ‚

5. Will you be a participant of related training course or seminar again?

‚ yes

‚ no

‚ can not say

6. Will you recommend to participate in training courses, seminars for other? Evaluate using 10-scale system. (10 – strongly agree, ..., 1 – absolutely disagree).

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10

7. Will you recommend to participate in The Fund‘s „Young researcher“ activities, volunteering, consultancy work, event‘s attendance for other? Evaluate using 10-scale system. (10 – strongly agree, ..., 1 – absolutely disagree).

1       2       3       4       5       6       7       8       9       10

8. What electronical communication you use while communicating with The Fund‘s „Young researcher“ staff, other members?

‚ e-mail

‚ visual records, video

‚ social networks

‚ other (write)................................................................................................................................................

9. What electronical communication you would use in addition while communicating with The Fund‘s „Young researcher“ staff, other members??

Your suggestions…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. What communication tools you evaluate as the best for media literacy and good informational level strengthening? (5 – strongly agree, 4 -agree, 3 – neutral, 2 – do not agree, 1 – absolutely disagree).

 

Web page

1          2          3          4          5

‚          ‚          ‚          ‚          ‚

e-mail

1          2          3          4          5

‚          ‚          ‚          ‚          ‚

search engine

1          2          3          4          5

‚          ‚          ‚          ‚          ‚

blog

1          2          3          4          5

‚          ‚          ‚          ‚          ‚

newsletter

1          2          3          4          5

‚          ‚          ‚          ‚          ‚

social network

1          2          3          4          5

‚          ‚          ‚          ‚          ‚

webinars, computer games, forums, internet contests

1          2          3          4          5

‚          ‚          ‚          ‚          ‚

virtual events, on-line learning

1          2          3          4          5

‚          ‚          ‚          ‚          ‚

Traditional media (your notes):.............................................................................................................................................................

 

 1. In general, how do you evaluate the usefulness as being connected to The Fund’s “Young researcher” activities? Evaluate using 5-scale system. (5 – strongly agree, 4 -agree, 3 – neutral, 2 – do not agree, 1 – absolutely disagree).

1          2          3          4          5

‚          ‚          ‚          ‚          ‚

 1. Your suggestions for future activities, projects’ themes:………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Thank you!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APIE KURSUS, numatytus 2022-2023 m. Graikijoje

Planuojami dveji mokymai Graikijoje. Kursai „Kūrybingumas skaitmenizuotame pasaulyje“ ir „Entreprenerystės/verslumo įgūdžiai 21 amžiuje“, bendra mokymų trukmė – 9 dienos. Mokymus tęsime savo jėgomis ir nuotoliniu būdu ir Lietuvoje. Vertinsime pasiektą pažangą. Numatome atnaujinti žinias, užtikrinti fondo darbuotojų, kvalifikuotų moterų virš 55 m. amžiaus, įsitraukimą į ugdymo procesą skaitmenizacijos sąlygmis. Norime pasiekti, kad neformalius mokymus vykdytume daugiausia virtualioje erdvėje. Pasirengdami sukursime savo darbuotojų, ekspertų, savanorių, užsienio kolegų virtualų tinklą, kur generuosime idėjas tobulindami neformalaus ugdymo procesą. Be to, sukursime ir duomenų bazę, ji aprašyta aukščiau.

Kursai „Kūrybingumas skaitmenizuotame pasaulyje“ –

Pažangūs mokymai apie skaitmeninės kultūros ypatumus, naujus metodus, priemones, skaitmeninį kūrybingumą. Viskas numatyta pedagogų kvalifikacijai kelti. Išmokstama sukurti individualius kūrybinius skaitmeninius projektus. Supažindinama su skaitmeninės aplinkos sampratomis, koncepcijomis. Išmokstama kritiškai vertinti skaitmeninės aplinkos turinį. Mokymo metodai – kiekvieną dieną paskaitos ir praktiniai seminarai. Rezultatas – išmokstama dalyvauti ir kurti skaitmeninėse medijose. Dalyviai sukurs savus skaitmeninius projektus pagal savo interesų sritį, galės bendradarbiauti tarpusavyje iki sukurs savo galutinę projekto versiją. Pasirengsime sukurti savo fondo virtualų tinklą ir duomenų bazę. Trukmė – 5 dienos.

Kursai „Entreprenerystės/verslumo įgūdžiai 21 amžiuje“ –

Kursų tikslas – išmokyti dirbti ir imtis verslų skaitmeninėje aplinkoje ir pagal naujus veiklos standartus. Mokymai skirti sukurti vertybes, būtinas naujo tipo organizacijose, veikiančiose ir virtualiai. Sisteminių žinių suteikimas vadybos srityje ir rengiantis veikti, dirbti, mokytis virtualiai. Metodika: mokymai sudaryti iš trijų teminių blokų – veikla komandoje, laiko valdymas, asmeninių kompetencijų plėtra; organizuojamos besimokančiųjų diskusijos. Taikomas smegenų šturmo, darbo gupėse metodas. Išmokstama keistis žiniomis, patirtimi visais lygiais. Pasirengsime sukurti savo fondo virtualų tinklą ir duomenų bazę. Trukmė – 4 dienos.

Kursai vyksta Graikijoje, parengti specialiai ERASMUS programos dalyviams – pedagogams, kitiems, kurie dalyvauja ugdymo procese. Kursai atitinka visus kokybės standartus, reikalui esant adaptuojami konkrečiai dalyvaujančiųjų grupei pagal poreikius.Pažangūs mokymai vyks apie skaitmeninės kultūros ypatumus, naujus metodus, priemones, skaitmeninį kūrybingumą. Viskas numatyta pedagogų kvalifikacijai kelti. Dalyviai sukurs savus skaitmeninius projektus pagal savo interesų sritį. Taip pat mokymai Graikijoje skirti sukurti vertybes, būtinas naujo tipo organizacijose, veikiančiose ir virtualiai. Sisteminių žinių suteikimas būtų vadybos srityje ir numatyti besirengiantiems veikti, dirbti, mokytis virtualiai. Kursų metu pasirengsime sukurti virtualų tinkklą ir duomenų bazę, reikalingus fondo poreikiams neformalų ugdymą organizuoti ir vykdyti skaitmeninėje aplinkoje.

Mokymų trukmė dienomis: 9.Dalyvių skaičius: 5.

Mobilumo srautai į dvejus kursus iš Klaipėdos, Lietuva, iki Piraeus, Graikija.

Dalyviai – fondo darbuotojos ir savanorės, aukštos kvalifikacijos moterys iš amžiaus grupės 55 su viršum metų, dalyvaujančios neformalaus ugdymo, mokymų procese ir informacijos mainų organizavime. Visos – patyrusios diskriminaciją dėl lyties ir itin aukštos kvalifikacijos, unikalių žinių turėjimo, kai darbovietėse deleguojamos sudėtingos užduotys, tačiau apmokėjimas už jas yra menkas ar iš viso neapmokama.

Atranka vykdyta pagal tai, ar asmenys yra motyvuoti mokytis, ar dalyvauja neformaliuose mokymuose, ar moterys yra dirbančios su mažiau galimybių turinčiųjų – neįgaliųjų, skurdesniųjų asmenų – neformalaus individualaus mokymo procese. Duomenys apie dalyves:

 • Dalyvė: išsilavinimas: maisto technologija – bakalauro lygiu, ekonomika – magistro lygiu, medicina – magistro lygiu. Esamu metu – valstybės tarnautoja, dirbanti daugiausia su mažiau galimybių turinčių asmenų grupėmis. Fonde – savanorė, talkina 21 metus.
 • Dalyvė: išsilavinimas: pedagogika – bakalauro ir magistro lygiu, pedagogikos ir psichologijos mokslų daktarė. Esamu metu dirba psichologe su mažiau galimybių turinčiais jaunais žmonėmis. Fonde – savanorė, talkina 19 metų.
 • Dalyvė: išsilavinimas: žurnalistika – magistro lygiu. Esamu metu dirba pagal sutartį valstybės tarnyboje. Fonde – savanorė, talkina 3 metus.
 • Dalyvė: išsilavinimas: savaiminis mokymasis, esamu metu – darbas paliatyviosios medicinos srityje, anksčiau – nuosavame versle, prekyboje. Fonde – savanorė, talkina 3 metus, dirba ir fondo leidinyje.
 • Dalyvė: išsilavinimas: žurnalistika – magistro lygiu; įvykdytos dvi informacijos/komunikacijos vadybos doktorantūros programos LR ir Skandinavijoje, tarptautinio marketingo ekspertė, ATINER – pasaulinis tinkklas – ekspertų narė, NordMedia Network ir NorISNet (Skandinavija) narė nuo 2000 m. Fonde – valdybos narė, dirba 26-i metai, nuo 2000 m. vadovauja fondui.

 

KUO KURSAI GRAIKIJOJE PRISIDĖS PRIE PASIRINKTŲJŲ TIKSLŲ PASIEKIMO?

 1. Užtikrinti fonde dirbančių kvalifikuotų, bet mažiau galimybių turinčių moterų iš 55+ amžiaus grupės įtrauktį į visą gyvenimą trunkantį mokymąsi skaitmenizacijos aplinkoje pagal naujausius ES standartus. – šiam tikslui pasiekti tiesiogiai pasitarnaus mokymai Graikijoje, kursų temos, metodai yra pažangūs, naujai įgytų žinių reikės tiesioginiame dalyvių darbe ugdant fondo besimokančiuosius.
 2. Sukurti virtualų tinklą, kuriame moterys virš 55 m., prisidedančios prie fondo veiklų, mokytųsi viena iš kitos, generuotų idėjas, rengtų originalias neformalaus ugdymo programas, pritaikytas individualiam besimokančiajam. – šiam tikslui kursai taip pat padės, nes dalyviai bus išmokyti veiklos virtualoje aplinkoje, jie įgis žinių, kaip pateikti informaciją skatmeninėse medijose, kaip efektyviai komunikuoti virtualiai.
 3. Tinklo pagalba sukurtI originalią duomenų bazę, skirtą neformalaus ugdymo plėtrai. – šiam tikslui kursai taip pat pasitarnaus, nes jų metu galėsime duomenų bazės kūrimą plėtoti kaip virtualų projektą, kurį kuriame bendromis jėgomis. Tikslas pasiekiamas įgyvendinus aukščiau išvardintus du kitus tikslus.

Mokymai Graikijoje padės prisidėti prie programos tikslų siekimo – didžiausios atskirties socialinių grupių atstovų įgalinimas, kompetencijų stiprinimas, gerovės kūrimas per užtikrinimą didesnių galimų pajamų darbo rinkoje dėl naujai įgytų kompetencijų, žinių, kvalifikacijų, patirties, gebėjimų. Fondas stiprins organizacijų, su kuriomis bendradarbiauja, tinklą, perims patirtį ir sukurs naujus susijusius projektus, skirtus gabiausiems jaunuoliams lavinti, įgalinti, informuoti, konsultuoti neformalaus individualaus mokymo keliu. Užtikrinsime Fondo veiklos tarptautinimą, institucinę plėtrą, stiprinsime veiklą virtualioje erdvėje, palaikysime neįgaliesiems skirtą leidinį „Padėkime sau‘19“, didinsime fondo žinomumą, gerinsime jo reputaciją.

Numatoma mokymų nauda:Ketiname dalyviams suteikti naujas žinias ir kompetencijas, reikalingas darbui, veiklai, pedagoginei veiklai, konsultavimo paslaugų užtikrinimui skaitmeninėje aplinkoje. Dalyviai galės sustiprinti savo savivertę, mokytis vieni iš kitų, dalintis žiniomis, įgauti daugiau pasitikėjimo, būti darbingi iki vėlyvesnio amžiaus, nes turės tam reikiamas kompetencijas, gebės būti aktyvūs ir naudingi visuomenės nariai. Virtualioje erdvėje dalyviai galės patys publikuotis, dalyvauti sukurtuose socialiniuose tinkluose, teikti leidinio „Padėkime sau‘19“ interneto svetainei originalų turinį, reklamuotis, dalyvauti konkursuose, mokymuose per nuotolį, teikti konsultacijas ir t.t. Bus stiprinamas informacinių paslaugų tinklas.

KAIP REZULTATAI BUS INTEGRUOTI Į ORGANIZACIJOS VEIKLĄ?

Fondo veiklai užtikrinti būtinas naujas kompetencijas, reikalingas skaitmeninėje erdvėje ir naujomis nuotolinio mokymosi ir bendravimo sąlygomis, įgyjusieji dalyviai padės plėsti veiklą, tobulinti neįgaliųjų informavimo, neformalaus ugdymo sistemą, kuriamą jau nuo 2018 m. Rezultatus vertinsime apklausomis – tiek standartizuotais klausimynais, tike neformaliomis nestruktūruotomis apklausomis ir taikydami Likerto skales pasitenkinimo lygiui nustatyti, kt. Projekto tęstinumui yra numatyta parengti ir susijusius bei tęstinius projektus. Sudarytas komunikacijos ir viešinimo programa, kurioje yra tiek nacionaliniai komunikacijos kanalai, pavyzdžiui, agentūra Elta, ir paties Fondo jau sukurtieji kanalai – leidinys, interneto svetainė, socialinių tinklų paskyra ir grupė, yra numatyti renginiai, tiek tarptautiniai komunikacijos kanalai Skandinavijoje ir ES – „Erasmus+” interneto svetainė, partnerių Graikijoje interneto svetainė.

 • projekto rezultatai: grįžtamojo komunikacinio ryšio su jais palaikymą periodinio leidinio pagalba, virtualaus tinklo ir duomenų bazės sukūrimas, projekto dalyvių įgytos žinios ir įgūdžiai, derantys naujoje skaitmeninėje aplinkoje; rezultatai, kuriais būtų dalijamasi per „Erasmus+“ projektų rezultatų platformą (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en)

Kitos numatomos organizacijos veiklos 2022-2023 m.

 1. Dalyvauti su autoriniu moksliniu pranešimu apie veiklą informacijos-komunikacijos ir nefomalaus ugdymo srityje tarptautinėje mokslo konferencijoje Norvegijoje 2023 m., kurią organizuoja NordMedia Network; pakvietimas dalyvauti jau gautas po dalyvavimo su pranešimu tos pačios organizacijos analogiškoje konferencijoje 2021 m.
 2. Palaikyti leidinio „Padėkime sau‘19“ leidybą: tekstų skelbimas interneto svetainėje, socialinių tinklų plėtra, neįgaliųjų bendruomenės telkimas apie leidinį.
 3. Užtikrinti projekto, sukurto kartu su Užimtumo tarnyba, skirto neįgaliesiems plėtrą.
 4. Pasiekti, kad vyktų tarptautinio bendradarbiavimo plėtra, patirties perėmimas.
 5. Užtikrinti, kad vyktų fondo renginių organizavimas 2022 ir 2023 m. – renginiai, skirti veiklos viešinimui, organizacijos žinomumui didinti.
 6. Pasiekti, kad vyktų bendradarbiavimo su institucijomis, organizacijomis, pavieniais asmenimis, pavyzdžiui, ekspertais, informacijos specialistais, plėtra.
 7. Parengti naują KA2 projekto pasiūlymą su partnere organizacija iš Lenkijos.
 8. Parengti pasiūlymą akreditacijos gavimui 2022 m. spalio mėn. šaukimui.

TIKSLAI IR VEIKLOS 2024-2027 m.

 1. Užtikrinti aukštos kokybės skaitmeninio neformalaus ugdymo plėtrą:
 • Aktyviai naudotis skaitmeninėmi technologijomis;
 • Informacinės technologijos taikomos visais lygiais mokant ir mokantis;
 • Rengti skaitmeninės transformacijos planus kasmet;
 • Besimokančiųjų – paslaugas teikiame mažiau galimybių turintiesiems, neįgaliesiems, skaičių didinti apie 15 proc. iki 2027 m
 1. Plėtoti tarptautiškumą tokiomis kryptimis:
 • Socialinių tinklų pagalba, tobulinti Facebooke skelbiamą informaciją ir neformalaus ugdymo populiarinimo procesą;
 • Užtikrinti, kad vyktų naujų žinių įgijimas: dalyvavimas tarptautiniuose mokymuose, kasmet po 2-3 kursai Graikijoje, temos – darbuotojų kvalifikacijos kėlimas pagal laikmečio poreikius, visą gyvenimą trunkančio mokymosi organizavimas ir palaikymas;
 • Dalyvauti su moksliniu pranešimu apie veiklą informacijos-komunikacijos ir nefomalaus ugdymo srityje tarptautinėje mokslo konferencijose 2025 ir 2027 m., kurias organizuoja NordMedia Network.
 • Tęsti tarptautinio bendradarbiavimo plėtrą, patirties perėmimą, pritraukti naujus partnerius: prioritetinės sritys – mažiau galimybių turinčiųjų asmenų įtrauktis; Diskriminacijos dėl lyties, amžiaus, aukštos kvalifikacijos mažinimas.
 1. Užtikrinti, kad vyktų naujų neformalaus ugdymo programų sukūrimas, galimai, numatytų išgyvenimo mokymų srityje, skirtų veikloms, verslams virtualioje aplinkoje optimizuoti.
 2. Tęsti leidinio „Padėkime sau‘19“ leidybą, tekstų skelbimą interneto svetainėje, socialinių tinklų plėtrą, neįgaliųjų bendruomenės telkimą apie leidinį.
 3. Tęsti projekto, sukurto kartu su Užimtumo tarnyba, skirto neįgaliesiems, plėtrą.
 4. Plėtoti virtualų tinklą, kuriame moterys virš 55 m., prisidedančios prie fondo veiklų, mokytųsi viena iš kitos, generuotų idėjas, rengtų originalias neformalaus ugdymo programas, pritaikytas individualiam besimokančiajam.
 5. Tinklo pagalba plėtoti ir tobulinti originalią duomenų bazę, skirtą neformalaus ugdymo plėtrai.
 6. Rinkti besimokančiųjų grįžtamojo ryšio duomenis ir remiantis jais užtikrinti veiklos tobulinimą.

 

 

RIZIKŲ VERTINIMAS

Visi tikslai sudaryti pagal SMART metodiką – jie yra konkretūs, išmatuojami, pasiekiami, svarbūs, nustatyti laike. Pavyzdžiui, tikslas „Užtikrinti aukštos kokybės skaitmeninio neformalaus ugdymo plėtrą:

 • Aktyviai naudotis skaitmeninėmi technologijomis;
 • Informacinės technologijos taikomos visais lygiais mokant ir mokantis;
 • Rengti skaitmeninės transformacijos planus kasmet;
 • Besimokančiųjų – paslaugas teikiame mažiau galimybių turintiesiems, neįgaliesiems, skaičių didinti apie 15 proc. iki 2027 m.“ –

Jis nustatytas laike – iki 2027 m. Taip pat tikslas konkretus, detalizuotas. Jis išmatuojamas – perėjimas į skaitmeninę erdvę nustatomas tokio veiksmo realiu atlikimu – tai yra, mokymas virtualioje erdvėje. Tikslas pasiekiamas – informacinių technologijų taikymas yra pamatuojamas faktiniu jų naudojimu. Tikslas svarbus – skaitmeninė transformacija yra neišvengiama pagal esamas aplinkybes švietimo ir verslo srityse.

Rizikos galimos konkurencijos įveikimo srityje, nes fondas dalyvauja švietimo paslaugų teikime be jokios valstybinės ar savivaldybių paramos. Gali kilti nenumatytų trukdžių, susijusių su politika, biurokratizmu, diskriminacija geranoriškumo nebuvimo fondo ir jo darbuotojų atžvilgiu ir kt. Rizika gali kilti dėl vartotojų-neformalaus ugdymo potencialių dalyvių atsargumo renkantis naujus pasiūlymams virtualioje aplinkoje. Be to, norint aktyviau teikti paslaugas skaitmenizacijos plėtros sąlygomis, būtina, kad ir ugdytiniai būtų technologiškai pasiruošę – įsigiję reikiamą įrangą, išmokę ja naudotis ir pan. Ši situacija valdoma tiek, kiek tai yra fondo vadybos sritis – mūsų darbuotojų veiklos jau dabar perkeliamos į virtualią erdvę, perkama įranga, giliname žinias, mokomės už savo lėšas, dalyvaujame prestižinėse tarptautinėse konferencijose. Kita rizikų grupė yra ekonominio pobūdžio – infliacija Lietuvoje auga, popandeminis laikotarpis gali būti sudėtingas daugeliu aspektų – pavyzdžiui, gali augti žmonių apatija, nenoras ką nors veikti ar mokytis. Šią riziką fondas yra pasirengęs įveikti – turi sukaupęs atsarginių lėšų, žmogiškieji ištekliai yra itin stabilūs, darbuotojai kvalifikuoti. O dėl bendrųjų visuomenės nuotaikų, galimo apatiškumo – visada yra naujų galimybių, pavyzdžiui, žinias ir mokymus teikti migrantams, motyvuotiems žmonėms, kurie turi tikslus ir yra disciplinuoti, ambicingi.

 • Rizikų vertinimo tvarką organizacija yra parengusi ir patvirtinusi 2022 m., ji pateikta šios strategijos p. 13-16.

VEIKLŲ ANALIZĖ PAGAL REZULTATYVUMĄ IR VEIKSMINGUMĄ

REZULTATYVUMAS

Visi tikslai yra tinkami, pasirinkti pagal organizacijos poreikius ir ERASMUS PLUS programos prioritetus bei nacionalinius prioritetus – pasirinkome įvykdyti skaitmeninę transformaciją neformalaus ugdymo srityje ir mažinti moterų virš 55 metų amžiaus, dirbančių fonde, diskriminaciją dėl lyties, amžiaus, aukštos kvalifikacijos, negalios. Norime užtikrinti fondo darbuotojų mokymąsi visą gyvenimą ir išsilaikymą darbo rinkoje iki gilios senatvės. Efektyvumas siekiamas žinių mainų tarp atskirų kartų ir skaitmenizacijos iššūkių įveikimo srityje. Taip pat į virtualią erdvę perkelsime mokymą ir mokymąsi, atnaujinsime ugdymo programas. Norime sukurti virtualų darbuotojų tinklą ir duomenų bazę, kas padėtų optimizuoti ugdymo per nuotolį procesą.

 

VEIKSMINGUMAS

Veiklos atnaujinimas, perkėlimas į virtualią erdvę, optimizavimas vyktų planingai, laikantis tam tikros tvarkos. Rezultatai bus nuolat matuojami pagal pasirinktas metodikas, surenkami kiekybiniai ir kokybiniai duomenys ir jų analizės pagrindu optimizuojama veikla. Tikslų pasiekiamumas yra suplanuotas pagal laukiamus rezultatus, kurie apibrėžti kiekybiškai ir laike.

Fonde yra atskaitomumas už veiklą. Fondo pirmininkas ir jo pavaduotojas analizuoja rezultatus, numato pokyčius, korekcijas, jei jos būtinos. Fondo administratorius ir jo pavaduotojas atsakingi ž žmogiškuosius išteklius, kvalifikacijos kėlimą. Sąnaudos valdymui numatytos neviršinančios 5 proc. visų pajamų, Fondas nuolat pritraukia naujus finansavimo šaltinius – pajamų, paramos augimas 3-4 proc. per metus. Darbuotojų kaitos fonde nėra iš viso. Visos darbo vietos yra kompiuterizuotos, esamu metu įranga atnaujinama, darbuotojai kelia kvalifikaciją, tobulinasi.

Vadovaujamės EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTU (ES) 2021/817 2021 m. gegužės 20 d., kuriuo nustatoma Sąjungos švietimo bei mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013, II priedu:

RODIKLIAI VERTINAMI TAIP:

Kiekybinių rodiklių vertės suskirstomos, kai tikslinga, pagal šalį, lytį ir veiksmo rūšį bei veiklą.

 1. Stebėsenos sritys /vertinimas kartu su organizacija-partnere/:

Vertiname:— Dalyvavimas mobilume mokymosi tikslais. — Fondo atstovai dalyvauja tiesiogiai ir vertina, taip pat vertina ir savo deleguotus atstovus, jų pasiūlymus, lūkesčius, kokybiniai ir kokybiniai tyrimų metodai.

 1. Mobilumas mokymosi tikslais /vertinimas kartu su organizacija-partnere/:

Vertinamos mobilumo mokymosi tikslais veiklos pagal 1 pagrindinį veiksmą dalyvių skaičius, kiekybiniai tyrimų metodai.

Vertinamos dalyvių, manančių, kad dalyvauti pagal 1 pagrindinį veiksmą vykdomoje mobilumo mokymosi tikslais veikloje buvo naudinga, dalis;

Vertinamos dalyvių, manančių, kad po dalyvavimo veikloje pagal 1 pagrindinį veiksmą jie sustiprino priklausymo Europai jausmą, dalis.

 1. Pagrindinis veiksmas. Organizacijų ir institucijų bendradarbiavimas /vertinimas kartu su organizacija-partnere ir naudojamasi EK, NA duomenimis/:

Vertinama pagal 2 pagrindinį veiksmą Programoje dalyvaujančių organizacijų ir institucijų skaičius;

Vertinama organizacijų ir institucijų, manančių, kad dalyvaudamos 2 pagrindiniame veiksme jos išvystė aukštos kokybės praktiką, dalis;

Vertinama virtualiojo bendradarbiavimo platformų, remiamų pagal 2 pagrindinį veiksmą, naudotojų skaičius.

 1. Pagrindinis veiksmas. Politikos plėtotės ir bendradarbiavimo rėmimas /vertinimas kartu su organizacija-partnere ir naudojamasi EK, NA duomenimis/.
 2. Įtrauktis:

Vertinama pagal kokybinių tyrimų metodikas: mažiau galimybių turinčių asmenų, dalyvaujančių veikloje pagal 1 pagrindinį veiksmą, skaičius.

 1. Indėlis siekiant su klimatu susijusių tikslų /vertinimas kartu su organizacija-partnere ir naudojamasi EK, NA duomenimis/:

Kiekybiškai ir kokybiškai vertinamos veiklos, kuriomis siekiama su klimatu susijusių tikslų pagal 1, 2 pagrindinį veiksmą, dalis; žaliosios ekonomikos skatinimas, nešvaistymo politika.

 

Kokybės valdymas

Standartai yra šie:

 • Mažiau galimybių ir neįgaliųjų asmenų įtraukimas į neformalaus ugdymo procesą;
 • Diskriminacijos dėl lyties ir neadekvataus apmokėjimo už darbą mažinimas fondo darbuotojoms, savanorėms – moterims virš 55 m. amžiaus;
 • Tvaraus mobilumo užtikrinimas, derinimas kontaktinio ir nuotolinio mokymo ir mokymosi;
 • Skaitmeninio švietimo plėtros užtikrinimas;
 • Skaitmeninės transformacijos vyksmo užtikrinimas;
 • Aktyvus dalyvavimas Europos institucijų veikloje, plėsti bendradarbiavimo praktiką, dalintis patirtimi;
 • Užtikrinti grįžtamąjį ryšį, atlikti nuolatinius veiklos vertinimus, analizuoti ir tuo remiantis tobulinti veiklą.

TIKSLAI – VEIKLOS – IŠTEKLIŲ, VADYBOS PLANAVIMAS

Tikslų, uždavinių, veiklų loginė matrica

Nr.

Tikslai

Nr.

Uždaviniai

Nr.

Veiklos

Fiziniai veiklos įgyvendinimo rodikliai

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Užtikrinti fonde dirbančių kvalifikuotų, bet mažiau galimybių turinčių moterų iš 55+ m. amžiaus grupės įtrauktį į visą gyvenimą trunkantį mokymąsi skaitmenizacijos aplinkoje pagal naujausius ES standartus.

..................................

Sukurti virtualų tinklą, kuriame moterys virš 55 m., prisidedančios prie fondo veiklų, mokytųsi viena iš kitos, generuotų idėjas, rengtų originalias neformalaus ugdymo programas, pritaikytas individualiam besimokančiajam.

..................................

Tinklo pagalba kurti originalią duomenų bazę, skirtą neformalaus ugdymo plėtrai.

1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Atlikti mokymų dalyvių atranką.

Pravesti parengiamuosius mokymus.

Nustatyti dalyvių žinių spragas ir poreikį.

Vertinti įgytų žinių kiekį, kokybę po mokymų.

Parengti išvadas, pasirengti kitiems mokymams.

 

Surinkti pradinius dalyvių duomenis.

Apibendrinti dalyvių turimo kvalifikacijos pobūdį.

Sukurti virtualų tinklą.

Informuoti apie tinklo galimybes dalyvius.

Įtraukti dalyviu į tinklo sistemą ir paskatinti komunikuoti jo pagalba.

 

.................................

3.1 Sukaupti duomenis bazei ir juos susisteminti.

1.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1

Mokymai 2 kartus Graikijoje, bendra trukmė 9 dienos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacijos ir duomenų surinkimas, sisteminimas ir talpinimas į tinklą.

Tinklo išbandymas.

Dalyvių įtraukimas į tinklo sistemą.

 

 

 

 

 

 

Duomenų susisteminimas ir talpinimas internete.

Duomenų bazės sukūrimas ir išbandymas.

Dalyvių informavimas apie duomenų bazės galimybes.

Facebooko puslapyje ir fondo leidinyje parengiama informacija.

Pagal iš anksto sudarytą vertinimo lentelę nustatoma, ar pasirinkti tikslai pasiekti.

 

 

Tinklo sukūrimas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duomenų bazės sukūrimas.

 

4

Pasiekti, kad vyktų tarptautinio bendradarbiavimo plėtra, patirties perėmimas.

 

4.1

Imtis bendradarbiauti su pedagogų mokymų organizatoriais Graikijoje.

Plėtoti jau pradėtą bendradarbiavimą su kolegomis Skandinavijoje.

4.1.1

Bendradarbiavimas su tarptautine organizacija Skandinavijoje, Graikijoje.

Keitimasis informacija, publikacijos apie projektą parengimas ir paskelbimas

 

5

Užtikrinti, kad vyktų fondo renginių organizavimas 2022 ir 2023 m. – renginiai, skirti veiklos viešinimui, organizacijos žinomumui didinti.

 

5.1

Organizuoti reprezentacinius fondo renginius kasmet, rugsėjį. Pritraukti potencialius rėmėjus.

5.1.1

Vietinio renginio organizavimas, projekto pristatymas regione, mokymų dalyvių pažymėjimas suteikiant jiems neformaliojo ugdymo dokumentus-pažymėjimus, pristatymas žiniasklaidos atstovams.

1 vnt.  vietinis renginys per metus

 

6.

Palaikyti leidinio „Padėkime sau‘19“ leidybą: tekstų skelbimas interneto svetainėje, socialinių tinklų plėtra, neįgaliųjų bendruomenės telkimas apie leidinį.

6.1

Kaupti informacijos banką. Didinti neetatinių korespondentų skaičių. Plėtoti ryšius su regionų žiniasklaida, pirmiausia su rajonų spaudos aštstovais.

6.1.1

Viešojo pobūdžio informacinės medžiagos kūrimas ir sklaida

Išleidžiami kasmėnesiniai numeriai informacinio periodinio leidinio „Padėkime sau‘19“.

 

7.

Užtikrinti projekto, sukurto kartu su Užimtumo tarnyba, skirto neįgaliesiems plėtrą.

 

7.1

Tobulinti teikiamas paslaugas, numatytas mažiau galimybių turinčiųjų asmenų tikslinei grupei ir neįgaliesiems.

7.1.1

Atsakyti į užklausas, gaunamas per projekto sistemą.

Kaupti reikalingą informaciją, kad interesantai gautų kokybiškas paslaugas informavimo srityje.

Jau sukurto projekto plėtotė, tobulinimas.

 

8

Užtikrinti aukštos kokybės skaitmeninio neformalaus ugdymo plėtrą

8.1

-                            Aktyviai naudotis skaitmeninėmi technologijomis;

-                            Informacinės technologijos taikomos visais lygiais mokant ir mokantis;

-                            Rengti skaitmeninės transformacijos planus kasmet.

8.1.1

Esamų ugdymo programų atnaujinimas.

1-2 naujų programų sukūrimas.

-                            Paslaugas teikiame mažiau galimybių turintiesiems, neįgaliesiems, jų skaičių didinti apie 15 proc. iki 2027 m

 

 

9

Plėtoti tarptautiškumą

9.1

-                  Socialinių tinklų pagalba, tobulinti Facebooke skelbiamą informaciją ir neformalaus ugdymo populiarinimo procesą;

-                  Užtikrinti, kad vyktų naujų žinių įgijimas: dalyvavimas tarptautiniuose mokymuose, kasmet po 2-3 kursai Graikijoje, temos – darbuotojų kvalifikacijos kėlimas pagal laikmečio poreikius, visą gyvenimą trunkančio mokymosi organizavimas ir palaikymas;

-                  Dalyvauti su moksliniu pranešimu apie veiklą informacijos-komunikacijos ir nefomalaus ugdymo srityje tarptautinėje mokslo konferencijose 2025 ir 2027 m., kurias organizuoja NordMedia Network.

-                  Tęsti tarptautinio bendradarbiavimo plėtrą, patirties perėmimą, pritraukti naujus partnerius: prioritetinės sritys – mažiau galimybių turinčiųjų asmenų įtrauktis; Diskriminacijos dėl lyties, amžiaus, aukštos kvalifikacijos mažinimas.

9.1.1

Dalyvavimas tarptautiniuose mokymuose ir mokslo konferencijose. Pasitelkti esamu kolegas užsienyje ir pritraukti naujų bendradarbiaujančiųjų organizacijų.

Mokslo pranešimų parengimas kas antri metai pradedant nuo 2023 m.

Naujų projektų rengimas.

 

10

Rinkti besimokančiųjų grįžtamojo ryšio duomenis ir remiantis jais užtikrinti veiklos tobulinimą.

 

10.1

Atlikti nuolatinius vertinimus ir rezultatų analizę.

10.1.1

Kaupti duomenis kasmet, jų rezultatus pateikti fondo valdybai ir rengti tolimesnės veiklos gerinimo planus.

Nauji projektai, esamų tobulinimas.

 

                 

 

Laiko planas, skirtas 2022-2023 m. veikloms

Ketvirtis

2022 m. I ketv.

2022 m. II ketv.

2022 m. III ketv.

2022 m. IV ketv.

2023 m. I ketv.

2023 m. II ketv.

2023 m. III ketv.

2023 m. IV ketv.

1.Plano 2022-23 m. ir biudžeto tvirtinimas

*

 

 

 

 

 

 

 

2. Mokymų dalyvių atrinkimas, įvadiniai mokymai

*

*

 

 

 

 

 

 

3.Kursai Graikijoje

 

 

*

 

 

*

 

 

4.Dalyvių testavimas, rezultatų vertinimai

 

 

*

 

 

*

 

*

5.Virtualaus tinklo sukūrimas

 

 

 

 

*

 

 

 

6.Duomenų bazės sukūrimas

 

 

 

 

 

 

*

 

7.Dalyvavimas tarptautinėje mokslo konferencijoje NordMedia Network su pranešimu

 

 

 

 

 

*

 

 

8.UŽTIKRINTI leidinio „Padėkime sau‘19“ leidybą

*

*

*

*

*

*

*

*

9.Užtikrinti projekto, sukurto kartu su Užimtumo tarnyba, skirto neįgaliesiems plėtrą.

*

*

*

*

*

*

*

*

10.Pasiekti, kad vyktų tarptautinio bendradarbiavimo plėtra, patirties perėmimas.

 

 

 

 

 

 

 

*

11.Užtikrinti, kad vyktų fondo renginių organizavimas.

 

 

*

 

 

 

*

 

12.Pasiekti, kad vyktų bendradarbiavimo su institucijomis, organizacijomis, pavieniais asmenimis, pavyzdžiui, ekspertais, informacijos specialistais, plėtra.

 

 

 

*

 

 

 

*

13.Rezultatų sumavimas

 

 

 

*

 

 

 

*

14.Grįžtamojo ryšio užtikrinimas

 

 

 

 

*

 

 

*

15.Stebėjimas, tolimesnis planavimas. Ataskaitų teikimas

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 • Kadangi priemonių numatyta nemažai, būtina numatyti ir tai, kaip bus jos visos koordinuojamos ir derinamos, apie tai komunikacijos plane.

Laiko planas, skirtas 2023-2027 m. veikloms

Metai

2023

2024

2025

2026

2027

1.Plano. ir biudžeto tvirtinimas– kasmet IV ketvirtį

*

*

*

*

*

2. Mokymų dalyvių atrinkimas, įvadiniai mokymai, kasmet I ketvirtį

*

*

*

*

*

3.Kursai Graikijoje, kasmet 2-3 kartai po 4-5 dienas

*

*

*

*

*

4.Dalyvių testavimas, rezultatų vertinimai, kasmet sausį-vasarį

*

*

*

*

*

5.Dalyvavimas tarptautinėje mokslo konferencijoje NordMedia Network su pranešimu kas antri metai, rugpjūtį

*

 

*

 

*

6. Užtikrinti leidinio „Padėkime sau‘19“ leidybą, kasmet ir kas mėnesį

*

*

*

*

*

7. Užtikrinti projekto, sukurto kartu su Užimtumo tarnyba, skirto neįgaliesiems plėtrą.

*

*

*

*

*

8. Pasiekti, kad vyktų tarptautinio bendradarbiavimo plėtra, patirties perėmimas.

*

*

*

*

*

9. Užtikrinti, kad vyktų fondo renginių organizavimas, kasmet rugsėjo mėn.

*

*

*

*

*

10. Pasiekti, kad vyktų bendradarbiavimo su institucijomis, organizacijomis, pavieniais asmenimis, pavyzdžiui, ekspertais, informacijos specialistais, plėtra.

*

*

*

*

*

11.Virtualaus tinklo tobulinimas

*

*

*

*

*

12.Duomenų bazės pildymas, plėtra

*

*

*

*

*

13. Užtikrinti aukštos kokybės skaitmeninio neformalaus ugdymo plėtrą

*

*

*

*

*

14. kurti naujas neformalaus ugdymo programas, numatyta 1-2, pritaikytas skaitmeninei aplinkai

 

 

 

*

 

13.Rezultatų sumavimas kasmet, ne rečiau kaip dukart metuose

*

*

*

*

*

14.Grįžtamojo ryšio užtikrinimas, vertinimas metų pabaigoje

*

*

*

*

*

15.Stebėjimas, tolimesnis planavimas. Ataskaitų teikimas, pagal poreikį, metų pabaigoje – visada

*

*

*

*

*

 

 • Kadangi priemonių numatyta nemažai, būtina numatyti ir tai, kaip bus jos visos koordinuojamos ir derinamos, apie tai komunikacijos plane.

KOMUNIKACINĖ VEIKLA

BENDROSIOS NUOSTATOS

 • projekto rezultatai: grįžtamojo komunikacinio ryšio su jais palaikymą periodinio leidinio pagalba, virtualaus tinklo ir duomenų bazės sukūrimas, projekto dalyvių įgytos žinios ir įgūdžiai, derantys naujoje skaitmeninėje aplinkoje; rezultatai, kuriais būtų dalijamasi per „Erasmus+“ projektų rezultatų platformą (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en)

Per Fondo leidžiamą informacinį biuletenį „Padėkime sau‘19“, interneto svetainės https://www.leidinyssau.lt erdvę, socialinių tinklų bendravimo grupes; agentūrą Elta, NordMedia Network naujienlaiškį; partnerių Graikijoje interneto svetainę, „Erasmus+” interneto platformas, numatytas rezultatams viešinti, skelbsime, kaip sekasi įgyvendinti numatytas veiklas.

Per naujienų agentūrą Elta, NordMedia Network informacinį biuletenį; partnerių Graikijoje interneto svetainę, „Erasmus+” interneto platformas, numatytas rezultatams viešinti, informuosime apie savo veiklas. Naudosimės informacijos sklaidos galimybe per „Epale“, Beneficiaty Module.

Vidinė organizacijos komunikacija yra nusistovėjusi per 26 metų laikotarpį. Organizacija yra lanksti, nebiurokratizuota, vyrauja neformalūs kontaktai ir bendravimas tiesiogiai, akis į akį. Socialiniai tinklai naudojami minimaliai, tik pagrindinei informacijai apie organizaciją pateikti. Didesnis dėmesys skiriamas organizacijos elektroninei svetainei, kuri integruoja visas kitas e-komunikacijos priemones ir kanalus, įskaitant periodinių www leidinių atvejį.

KOMUNIKACIJOS PRIEMONIŲ DERINIMAS

Numatyta per projekto laikotarpį išleisti kasmėnesinius numerius periodinio leidinio „Padėkime sau‘19“ ir išplatinti neįgaliesiems, jų artimiesiems, susijusiems asmenims, viešojo administravimo institucijoms, mokslo institutams, bibliotekoms, kt. Tas pats daroma ir sukurtajame Facebooko puslapyje, leidinio interneto versijoje.

Komunikacijos priemonių derinimas

 • Pardavimų skatinimas: savanorių apmokymai – dalinamos nemokamos laikraščio kopijos, konkursai, dovanos, prizai.
 • Reklama: daugiausia laikraštyje ir Facebooke, „Carito“ interneto svetainėje, partnerių Graikijoje interneto svetainėje.
 • Ryšiai su visuomene: ryšiai su kitomis organizacijomis, institucijomis.
 • Tiesioginis marketingas: Kontaktas užmezgamas tiesiogiai bendraujant, siūlomos viešinimo paslaugos, privilegijos, fondo leidinio platinimas tiesioginiams adresatams.
 • Rėmimas, apipavidalinimas, vieta: ieškome rėmėjų, organizacijų, kurios padės – maitinimo įstaigos, reklamos agentūros Lietuvoje, kt.
 • Dovanų sistema, konkursai, iškilmingas kvalifikacinių pažymėjimų įteikimas neformalių mokymų dalyviams, kt.

 

 • Informaciniai produktai 12 laikraščio numerių kasmet ir informacijos Facebooko puslapyje, internete skelbimas:
 • Reklaminės žinutės/pranešimai Eltai (2 vnt.): projekto pradžioje ir projektą užbaigus.
 • Publikacija Nord Media Network Community, Skandinavijoje, 2023 m.
 • Dalyvavimas tarptautinėse mokslo konferencijose, kituose renginiuose pagal galimybes ir turimus laiko, kitus išteklius.
 • Maksimalus dalyvavimas nuotoliniuose mokymuose, kurie reikalingi pagal organizacijos prioritetus.

PASTABA: Fondo „Jaunasis tyrinėtojas“ komunikacijos planas pridedamas atskirai, taip pat ir organizacijos vidinės komunikacijos gairės.

IŠTEKLIŲ VALDYMAS

VEIKLOS

Išteklių valdymo gairės ir principai

1.Plano. ir biudžeto tvirtinimas – kasmet IV ketvirtį

Atlieka fondo valdyba, reikalui esant pasitelkiamas auditorius, ekspertai. Fondo lėšomis.

2. Mokymų dalyvių atrinkimas, įvadiniai mokymai, kasmet I ketvirtį

Atlieka fondo administratorius ir jo pavaduotojas. Fondo lėšomis.

3.Kursai Graikijoje, kasmet 2-3 kartai po 4-5 dienas

Koordinuoja fondo pirmininkas ir administratorius. Fondo lėšomis.

4.Dalyvių testavimas, rezultatų vertinimai, kasmet sausį-vasarį

Organizuoja fondo administratorius. Fondo lėšomis.

5.Dalyvavimas tarptautinėje mokslo konferencijoje NordMedia Network su pranešimu kas antri metai, rugpjūtį

Dalyvauja fondo vadovė. Pasirengimas, pranešimo sukūrimas fondo lėšomis.

6. Užtikrinti leidinio „Padėkime sau‘19“ leidybą, kasmet ir kas mėnesį

Vykdo fondo pirmininkas ir jo pavaduotojas, dalyvauja valdybos nariai, pasitelkiami savanoriai žurnalistai, fotografai. Fondo lėšomis.

7. Užtikrinti projekto, sukurto kartu su Užimtumo tarnyba, skirto neįgaliesiems, plėtrą.

Organizuoja fondo administratorius ir jo pavaduotojas. Fondo lėšomis.

8. Pasiekti, kad vyktų tarptautinio bendradarbiavimo plėtra, patirties perėmimas.

Organizuoja fondo vadovė ir administratorius ir jo pavaduotojas. Fondo lėšomis bei pasitelkiamos iš projektų, rėmėjų gaunamos lėšos. Žinių, patirties mainai vyksta prisidedant partneriams užsienyje.

9. Užtikrinti, kad vyktų fondo renginių organizavimas, kasmet rugsėjo mėn.

Organizuoja fondo vadovė ir pirmininko pavaduotojas. Fondo lėšomis bei pasitelkiamos iš projektų, rėmėjų gaunamos lėšos.

10. Pasiekti, kad vyktų bendradarbiavimo su institucijomis, organizacijomis, pavieniais asmenimis, pavyzdžiui, ekspertais, informacijos specialistais, plėtra.

Organizuoja fondo vadovė ir pirmininko pavaduotojas. Fondo lėšomis bei pasitelkiamos iš projektų, rėmėjų gaunamos lėšos.

11.Virtualaus tinklo kūrimas ir tobulinimas

Organizuoja fondo vadovė ir pirmininko pavaduotojas. Pasitelkiami fondo žmogiškieji ištekliai, ekspertai, užsienio partneriai. Fondo lėšomis bei pasitelkiamos iš projektų, rėmėjų gaunamos lėšos.

12.Duomenų bazės kūrimas ir pildymas, plėtra

Organizuoja fondo vadovė ir pirmininko pavaduotojas. Pasitelkiami fondo žmogiškieji ištekliai, ekspertai, užsienio partneriai. Fondo lėšomis bei pasitelkiamos iš projektų, rėmėjų gaunamos lėšos.

13. Užtikrinti aukštos kokybės skaitmeninio neformalaus ugdymo plėtrą

Atsakinga fondo vadovė ir administratoriaus pavaduotojas. Fondo lėšomis bei pasitelkiamos iš projektų, rėmėjų gaunamos lėšos. Remiamasi ekspertų konsultacijomis, užsienio partnerių rekomendacijomis, geraisiais pavyzdžiais.

14. kurti naujas neformalaus ugdymo programas, numatyta 1-2, pritaikytas skaitmeninei aplinkai

Atsakinga fondo vadovė ir administratoriaus pavaduotojas. Remiamasi fondo žmogiškaisiais ištekliais. Fondo lėšomis bei pasitelkiamos iš projektų, rėmėjų gaunamos lėšos.

13.Rezultatų sumavimas kasmet, ne rečiau kaip dukart metuose

Atsakinga fondo vadovė ir pirmininko pavaduotojas. Fondo lėšomis bei pasitelkiamos iš projektų, rėmėjų gaunamos lėšos.

14.Grįžtamojo ryšio užtikrinimas, vertinimas metų pabaigoje

Atsakinga fondo vadovė ir administratoriaus pavaduotojas. Fondo lėšomis bei pasitelkiamos iš projektų, rėmėjų gaunamos lėšos.

15.Stebėjimas, tolimesnis planavimas. Ataskaitų teikimas, pagal poreikį, metų pabaigoje – visada.

Atsakinga fondo vadovė ir administratoriaus pavaduotojas. Fondo lėšomis bei pasitelkiamos iš projektų, rėmėjų gaunamos lėšos.

 

Apibendrinimas yra tas, jog efektyvias priemones reikia taip pat tobulinti –lūkesčiai yra kintantys. Taip pat naujų veiksmų tenka imtis, jei ir kiti itin kardinaliai atnaujina savo veiklą, įveda į rinką unikalių pasiūlymų. Esant neapibrėžtumo sąlygoms nuo 2022 m. pradžios, strategavimas įgauna lankstų pavidalą, prisitaikymas prie aplinkybių, kurios kinta vis greičiau, turi būti vykdomas akimirksniu.

Pateikiama autoriaus nuomonė

Europos Komisija neatsako už jokį galimą pateikiamos informacijos naudojimą

WE NEVER GIVE UP

Iliustracija. "Šerkšno laiškas lange 2022-10-08", autorė Andžela Armonienė.

The Fund of charity and support "Young researcher" (hereinafter referred to as the Fund) is NGO, non-profit organization, public institution. Organisation was established and registered on 16 September, 1996, it has been in existence for 26 years. Activities were carried out continuously, mainly focused on the exchange of information and knowledge management. The European Commission, ASIST, ATINER, NordIS-Net, NordMedia Network, SIG III, databases of various libraries, archives, statistical and other types of information are used. Cooperation is also carried out with some institutions of the public administration sector of the Republic of Lithuania, non-governmental organizations, various agencies.

The Fund got status of Non formal universal multifunctional education center/Non formal education school for adults: code 88888880778271, registered on January 9, 2015. It provides individualised training, consulatncies.

The main purpose of the Fund is to support young people entering the field of research and pedagogical non formal education process incorporating people of higher qualification, people with fewer opportunities, women over 55 years old, who can share experience and knowledge. Since 2011, the Fund has been a beneficiary status granted by the State Enterprise Centre of Registers. The priority and distinguished area of activity in the Fund's statute is environmental protection, information and communication management, activities of publishing.

The Fund is the public information provider and media channel for people with disabilities and their related persons organiser, it issues the newsletter “Padėkime sau’19”, ISSN 2669-1426, since 2018 and produce it’s on-line version <https://www.leidinyssau.lt>, ISSN 2669-1876, since 2020.

The Fund’s representatives also participate at international research conferencies, other research events with paper and research results presentations, are participants of international research networks as Nord Media Network, A World Association of Academics and Researchers ATINER, ACADEMIA.EDU. The biggest on-line community with special needs in Lithuania is managed by the Fund‘s Board member as one of the project‘s manager and developer.

 

There are two projects financed and co-financed by The European Commission under the programme Erasmus+ with No. 2021-2-LT01-KA210-ADU-00004 and No. 2021-2-LT01-KA122-ADU-000041678, which has been coordinated by the Fund as an organisation since April, 2022.

More about our organisation you may find here: <https://www.ledinyssau.lt/fondas> and <https://www.ledinyssau.lt/info>

 

Our organisation is looking for possible cooperation and partnership with Latvian, Estonian, Polish organisations with the aim to have other projects in the field of non formal education, youth training, media and information literacy and independent self-employed personality training as well.

 

 

Our Philosophy

 

According to st. Basil, "the wells that are being drawn are filling up, they are being abandoned polluting. In this way, equally constant wealth is useless: by moving and traveling to others, they turn into common and fruitful...". For 26 years now, the Fund has been mobilizing forces so that with more knowledge and information, a gifted young man can prevail in the competition. By the way, by supporting the gifted today, you can achieve that there will be no need to look for specialists abroad or among people who have acquired small and fictitious diplomas, or to hire them to pay huge and threatening sums, which are simply called "throwing money into the puddle".

3 “AR” formulė:

(1) AR TURĖTI NORĖTŲSI,

(2) AR TURĖTI BŪTINA,

(3) AR TURĖTI NEGALĖSITE NIEKADA?

2023-01-04

2023-01-03 Lietuvos medicinos bibliotekoje, Vilniuje, vyko leidinio „Padėkime sau'19“ penkerių metų gyvavimui skirtas renginys, kurio metu buvo pateikti du teminiai pristatymai:

Vadyba 21-ajame amžiuje: 3 "AR" formulė.

Informacinis biuletenis „Padėkime sau'19“ - Trojos arkliui prilygstanti priemonė, arba, ATĖJAU< PAMAČIAU< NUGALĖJAU.

Taip pat buvo pažymėti labdaros ir paramos fondo "Jaunasis tyrinėtojas" mokymus sėkmingai įvykdę ar tik besimokantys asmenys, įteikti  organizacijos mokymų baigimo pažymėjimai:

"Vadyba 21 amžiuje"/“Management for the 21st century”

"Pažangūs ir universalūs mokymo ir mokymosi metodai"/“Advanced and universal teaching, learning methods”

Buvo paminėta ir ERASMUS+ programa, jos teikiama nauda NVO plėtrai, kt. Lietuvos medicinos bibliotekos darbuotojos taikomojo praktinio pobūdžio pranešimą apie vadybą kai kuriais aspektais galės pritaikyti savo institucijos esamos plėtros sąlygomis, joms suteikta papildoma tęstinė informacija apie taikomuosius aspektus ir elektroninės komunikacijos priemonių įtraukimą, naujesnius dvipusės komunikacijos modelius, sukurtus 21 amžiuje, bei jų derinimą su organizacijos ar institucijos, priklausančios tiek viešajam, tiek verslo sektoriui, siekiu pritraukti lojalius lankytojus, galimus rėmėjus, užtikrinti efektyvią institucijos, dirbančios informacijos vadybos, kultūros, švietimo  srityje, plėtrą bei siekį efektyviai veikti neapibrėžtumo ir sunkumų įveikimo sąlygomis.

Daugiau informacijos:

https://www.elta.lt/lt/pranesimai-spaudai/padekime-sau19-penkeri-metai-issukiu-ir-treti-metai-virtualioje-erdveje-236974

ir <https://www.leidinyssau.lt/fondas>; <https://www.leidinyssau.lt/info>

Kontaktams: e-paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Pateikiama autoriaus nuomonė

Europos Komisija neatsako už jokį galimą pateikiamos informacijos naudojimą

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

JUOKAS PO JUOKO

KAIP SVIESTU PATEPTA: NAUJUS MOKYMO METODUS ATRADAU TIESIOG ANEKDOTŲ KNYGELĖJE, O TOKIA IR BUVO PAGRINDINĖ UŽDUOTIS – NAUJI MOKYMO METODAI POKOVIDINIU LAIKOTARPIU

 

2022-11-13

 

Nieko nėra geriau kaip kelionėje neapibrėžtumo sąlygomis, kai skrydžių kaina ES nuo šių metų balandžio išaugo nei daug, nei mažai – 10 kartų, o peržiūrėjus gruodžio mėnesio skrydžių kainas ir atsiradusius tarpinius persėdimo oro uostus net trumpokais atstumais iš viso priimi sprendimą keliauti tik svajose, kai pamatai, kas vyksta kitose transporto priemonėse ir kaip nustatytu laiku ir pagal grafiką bei iš anksto internetu nusipirkus bilietą tarpmiestinio susisiekimo autobusas iš viso neatvyksta ir tarpmiestinio susisiekimo transporto įmonė prieš tris savaites perkant bilietą internetu kartu gavusi ir kliento kontaktinę informaciją ir nė nepraneša, kad pagal įsigytą bilietą autobuso nebus, kai iš šiltų vietų, kur pavėsyje virš 30 laipsnių karščio vidurdienį grįžti su vasaros sezono rūbais į Vilniaus oro uostą ir žvarbiame ore vėjuotoje oro uosto vietoje anksti paryčiais lauki to autobuso, kurio nė nebus ir apie tai nepranešta ir taip toliau ir panašiai – su nostalgija prisimenu laikus, kai praėjusio amžiaus 9 dešimtmetyje studentiškais metais ir su studentams taikomomis nuolaidomis galėjai keliauti tiek Lietuvoje, tiek iki Talino, kitų miestų traukiniais, autobusais, lėktuvais, miestų viešuoju transportu ir kainos visada būdavo gerai žinomos, stabilios, visur matomose vietose stotyse ir stotelėse aiškiai būdavo skelbiama informacija apie maršrutus ir tvarkaraščius. Nė minutės ar sekundės vėlavimo ar reisų atšaukimų nebūdavo, išskyrus audros atvejus, stabdžiusius lėktuvų skrydžius kai kada, bet apie tai iš anksto būdavo pranešama, jog skrydžiui oras netinkamas, skrydis atidėtas. Autobusų vairuotojai, traukinių mašinistai atsakingai dirbo savo darbą, žmonės didžiuodavosi savo profesija. Tokio balagano kaip esamu metu nė įsivaizduoti nebuvo galima, visur buvo disciplina. Kelionė net itin tolimais atstumais būdavo tiek pigi, kad net vien iš kelių rublių studentiškos stipendijos būdavo galima sau leisti nuvykti traukiniu savaitgalį į Taliną aplankyti kokios išskirtinės parodos ar mugės, be to, užtekdavo ir kokybiškiems ledams ir kavai estų kavinukėje senamiestyje. Pirmadienį jau tvarkingai sėdėdavai paskaitose, skaniai pamiegojusi traukinyje ir įvykdžiusi puikią kultūrinę programą. Be to, spėdavai susiplanuoti visai savaitei kokią filmo premjerą pažiūrėsi, kokį spektaklį aplankysi ir ar jau yra nauja paroda Dailės parodų rūmuose patikrinsi – viskas nemokamai, egzistavo kontramarkės studentams, išskyrus, kad bilietus į filmus pirkdavome, bet jie buvo to verti, nes to laikotarpio užsienio šalių filmai buvo neprilygstami, niekas nedemonstravo neestetiškų žmonių, nepropagavo kažkokių svetimų idėjų ir nepolitizavo – mes gyvenome tiesiog puikiai, laukėme su viltimi penktojo kurso, mėgstamo darbo ir, be abejo, buto, kurį nusipirkdavo jaunieji specialistai per metus, jei nepasirinkdavo ilgokai palūkuriuoti buto valdiškame name ar tiesiog iškart įsikurdavo bendrabutyje. Mes visos ir visi buvome po trečiojo kurso jau susituokę, be poros, taip sakoma, liko tik turėję kokių tai per didelių ydų, pavyzdžiui, koks nors vilnietis, vilnietė, apie kuriuos jaunimas jau būdavo susirinkęs informaciją, kad nevala, priekvailis, narkomanas, beviltiškas ligonis ir į aukštąją mokyklą pateko vien todėl, kad tėvas mokslų daktaras gretimame fakultete ar mama dirba Prekybos ministerijoje, todėl priekvailį it šlapiu maišu per galvą trenktą sūnų net nesugebėjusį savarankiškai išlaikyti abitūros egzaminų – o jie privalomi būdavo net 5, per pažintis įtaisė į Teisės fakultetą ir, be abejo, sumoka už kiekvieną išlaikytą egzaminą, išspręstą kontrolinį, parašytą kursinį ir, žinoma, diplominį baigiamąjį darbą bei valstybinius egzaminus, kuriuos privalu išlaikyti norintiesiems gauti aukštojo mokslo baigimo diplomą, grynaisiais ir į atitinkamų fakultetų žmonių kišenes, lygiai kaip ir į gydytojo plačią chalato kišenę, kad neišduotų sūnui pažymos, jog yra silpnaprotis, vartojantis narkotikus nuo paauglystės, nuolat gydomas nuo visos puokštės patologijų ir dirbti jurisdikcijoje negali.

Tiesa, Vilnius ir tuomet buvo apgailėtinai purvinas, smirdintis ir šiukšlinas, su gausybe paliegusių nesveikai fiziškai ir emociškai atrodančių žmonių, apsirėdžiusių beformiais nudėvėtais skudurais, avinčiais nuskurusiais batais ar žiemą su „Proščiai molodost“ veltinukais iki čiurnų net vaikai,... bet čia jau būtent šios vietovės populiacijos problema. Studentai iš Šiaulių, Panevėžio tviskėte tviskėjo ir dauguma pietus restorane ar kavinėje valgė kasdien, buvo studentų, reguliariai beužkandžiaujančiųjų ir alkoholinius kokteilius degustuojančiųjų ir „Stikliuose“, „Neringoje“ ar „Lietuvos“ viešbučio aukščiausiojo aukšto restorane, dažnu atveju tai buvo medikų ar kolūkių pirmininkų, stambesnio kalibro prekybininkų vaikai-studentai.

Tegaliu apibendrinti ir grįžti prie šiandieninio susisiekimo paslaugų sektoriaus, nes, be abejo, kas gi gali norėti nors pusvalandį praleisti Vilniuje, tai štai: transporto paslaugų lygis Lietuvoje tragiškai žemas su retomis išimtimis. Oro bendrovių aptarnavimas ir teikiamų paslaugų lygis klaikiai prastas, akivaizdus žmogiškųjų išteklių problemiškumas. Daromos ištisinės klaidos – planingai ar ne, tai dar patikrins atitinkamos institucijos – bet tų klaidų, neva, padarytų iš susisiekimo sektorių aptarnaujančiųjų pusės, kaina net negali būti įvertinta pinigine išraiška, tai žymiai rimčiau ir daugiau nei neįtikėtinai išaugusios kelionių kainos ES ribose.

Bet vienas dalykas išliko nekintamas. Žmonės mėgsta keliauti. Kelionė – tai ištisas gyvenimo patirties universitetas. Todėl, kai lygini, kas pakito, o kas liko taip pat, nebūtinai patenki į vadinamojo "rožinių akinių" užsidėjimo sindromo aplinką, kai metams bėgant romantizuoji, tai kas buvo anksčiau. Privalu vertinti objektyviai.

Išliko nekintamas dalykas – liaudies humoro svarba kelionės metu, kai nori, kad ji neprailgtų ir su pašaipa pasižiūrėtumei į transporto paslaugų teikėjus, net nesiveltumei į beprasmę diskusiją su jais. Todėl nė nesvarstydama įsigijau gerą periodinę anekdotų knygelę su pavadinimu „Lapės anekdotai“ 2022 Nr. 5 ir maloniai nusiteikiau skaitydama tuos pačius anekdotus, kuriuos su pasimėgavimu pasakodavome vieni kitiems praėjusio amžiaus 9 dešimtmetyje, būdami studentai, populiarūs jie būdavo ir šeimos rato, artimų draugų susibūrimuose, bendradarbių pokalbių per pietų pertrauką metu. Ir tai yra tikroji išmintis, pati geriausioji edukacija, amžiams išliekanti žinia, pati tikriausioji pedagogika pasiekianti širdis ir protus, kuri yra teisybė, yra taikli ir pamokanti, suprantama bet kurio amžiaus asmeniui, bet kurios tautybės žmogui, neišskiriant nei lyties, nei religijos, nei išsilavinimo lygio, iš tiesų vienijanti, pamokanti, apsauganti.

Citatos iš paminėto leidinio p. 16; 18; 25 ir 7:

Per taigą traukia du medžiotojai, sutinka čiukčį. Vienas medžiotojas jo klausia:

 • Kur čia parduotuvė?
 • Va, eikite link to kalno, o antradienį pasukite į dešinę. /

Nusipirko čiukčis laikrodį, bet šis netrukus sugedo. Nunešė jį laikrodžių meistrui, kuris irgi buvo čiukčis. Šis išardęs laikrodį pamatė, kad tarp mechanizmo dantračių įstrigęs negyvas tarakonas. Kitą dieną atėjusiam laikrodžio savininkui meistras pareiškia:

 • Kodėl?
 • Mašinistas numirė./

Eina du čiukčiai mišku, staiga abu įkrenta į duobę. Vienas sako:

 • Šauk į viršų. Gal kas išgirs...

Šovė, bet nieko.

 • Šauk dar kartą.

Šovė, ir vėl nieko.

 • Šauk dar.
 • Negaliu.
 • Kodėl?
 • Strėlės baigėsi./

Čiukčis iš medžiotojų gavo dovanų pauktšunį. Po kurio laiko medžiotojai atvažiuoja pas čiukčį ir klausia:

 • Na, kaip tas šuo? Geras?
 • Na, nežinau… Nieko gero…Ar tos antys per aukštai skraido, ar aš tą šunį per žemai mėtau?../

Nusprendė čiukčis šokti su parašiutu iš lėktuvo, instruktorius moko:

 • Kai iššoksite, patemkite virvutę, kuri yra prie parašiuto, tuomet jis išsiskleis, nusileisite ant pievos, kur jūsų lauks mikroautobusas.

Čiukčis iššoka iš lėktuvo, timteli už virvutės, bet parašiutas neišsiskleidžia. Nusispjauna jis ir sako:

 • Na, su parašiutu apmovė. Žiūrėsim, ar mikroautobusas lauks…/

Sutikite, jėga šie anekdotai. Ir šioje vietoje tegaliu priminti – Vilniuje gana atsakingose pareigose dirba čiukčios su ne čiukčių pavardėmis ir vardais. Ir dalyvauja projektuose, ir lyg netyčia atsiduria būtent tuose bankuose, kuriuose prasmenga negrįžtamai gyventojų santaupos ir įmonių sąskaitose laikyti pinigai – kaip antai “Snoro” bankas, “Danske Bank”… esami stambesni bankai Lietuvoje. Prasmegti gali ne tik viešųjų pinigų milijardai bendrovių bei stambesnių savininkų tvenkiniuose juos įžuvinant ir suvaidinus, jog užsiimama akvakultūra, užsiimama viskuo, už ką tik dalina viešuosius pinigus ir pageidautina už nieko nedarymą, na, gal kažkuriam pagrindiniam dalintojui ir atismokėta bus šviežiomis kaimo braškėmis ir unguriais... todėl dingsta ir tarptautinių projektų dotacijos – … ar čiukčiai kas ką pasakys? Čiukčia narkomanas su nusipirktu per pažintis bendrojo lavinimo mokyklos pedagogu-biologo diplomu dar iš tarybinio laikotarpio po LR tapimo ES valstybe-nare net gana įtakingo vienos ministerijos finansinio audito dokumentus pasirašinėdavo, nes pinigų išplauta buvo tiek, kad direktorius stebuklingai "išvykdavo į komandiruotę" būtent išorinio audito metu... Čiukčia juk atsakys, kad tik ką skrido lėktuvu, šoko iš parašiuto, šis neišsiskleidė, todėl dabar banke darbo vietoje sėdi su šalmu ir nieko nemato, nieko negirdi ir, be to, apsinuodijo jūros gėrybėmis po lapkričio pradžioje Š. Korėjos vykdytų branduolinių sprogdinimų, todėl dabar iki gyvenimo galo Lietuvoje už mokesčių mokėtojų pinigus gydysis radiacijos poveikį – amžinus onkologinius susirgimus. Ir prašom duokite ES pinigų. Daug. Nes yra dar du šimtai milijonų čiukčių ir jie visi atvažiuos į Lietuvą, kur viskas dalinama nemokamai, sanatorinis gydymas irgi už dyką. Vaistukų haliucinogeninių atsiveš patys ir dar kitiems pasiūlys bei amžinai gyvens sakurų parkuose, kurių yra beveik kiekviename Lietuvos mieste ir net bažnytkaimiuose nesunkiai aptiksite vieną kitą svetimietį medelį. Už rinkos kainą, be abejo, čiukčios stebuklingi haliucinogenai bus irgi pristatyti nes čiukčia mokės pasidaryti rėmimo kampaniją apie stebuklingą naują ženšenio šaknies atmainą, mumijo ar šikšnosparnio kepsnį su specgrybais, nuo ko tikrai tikrai niekada nesirgsite jokiais covidais. Paskui dar čiukčia parodys kaip moka groti kanklėmis ir pūsti birbynę. Jei gerai sumokėsite, žinoma. Čiukčia juk su aukštuoju ekonomisto išsilavinimu, naujus narkotikų platinimo kelius tiesia ir ES pinigų nori, pasakoja, kaip čiukčijiečių vaikučius mokys sodinti bulves, nors jie ir alergiški dirvožemiui ir dėl poreikio nuolat vartoti narkotines medžiagas, mums įprastų maisto produktų nė nesuvirškintų, tektų gyventi su amžina klizma. O kaip tada sakurų parke pasirodysi? Sutikite, ne fasonas.

P.S. Praėjusio amžiaus 9 dešimtmetyje niekas nesakydavo „čiukčis“, sakydavo „čiukčia“. Ir anekdotų apie čiukčias būdavo tokių gerų, kad iš juoko kvatodavomės. Ypatingai puiki anekdotų pasakotoja buvo mano teta Stanislava, ji tai darė virtuoziškai, laiku ir vietoje su tokia diplomatine įžvalga, ir tinkamai pasirinkusi adresatus, klausytojų kompaniją bei tokia taisyklinga ir nepriekaištinga kalba ir dikcija, reikiamų žodžių akcentavimu, kad tiesiog priblokšdavo. Pavyzdžiui, juokdavomės smagiai iš anekodoto apie čiukčią nuotaką Maskvoje, nuo kurios „grožio“ pašiurpo čiukčios vestuvių baliauninkai maskviškiai iš jaunikio pusės, ir anekdoto kaip čiukčia cepelinus sukramčiusi savo dantimis bulves virė bei patiekė tokius nužiaumotus cepelinus lietuvių delegacijai kiekvienam po vieną vienetą atvykusiai į svečius atsakomojo vizito, o paklausta ar yra dar, atsakė, kad tinkamą kiekį bulvių spės sukramtyti tik iki rytojaus vakaro, todėl brangūs svečiai ir viešnios turėtų palaukti ir neišvykti tą pačią dieną... arba tas puikus anekdotas apie tai, kaip čiukčia į stiklainį su agurkais galvą įkišo, įsikando porą agurkų ir burbuliuoja: kam tu man liepei tuos agurkus ištraukti, galva užstrigo... Nepakartojama pedagogika ir nemari liaudies išmintis, tiesa?

SIŲSKITE REDAKCIJAI E-ADRESU Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. SAVO ANEKDOTUS, KURIE YRA IŠBANDYTI LAIKO IR NIEKADA NEPRARANDANTYS AKTUALUMO. BUS VERTINGI PRIZAI. ANEKDOTŲ PATEIKĖJAI GALĖS IŠLIKTI INKOGNITO, JEI TO PAGEIDAUS.

Karikatūros autorius - Paulius Armonas, nupiešta 14 metų amžiaus.

Pateikiama autoriaus nuomonė

------------------------------------------------------

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Labdaros ir paramos fondas „Jaunasis tyrinėtojas“ (toliau – Fondas) veikia jau 27-i metai. Tai ne valstybinės priklausomybės, ne pelno organizacija, viešoji įstaiga, neformalus suaugusiųjų švietimo grupės universalus daugiafunkcis centras, švietimo teikėjas, įregistruotas Švietimo informacijų technologijų centre 2015 m. sausio 9 d. Fondo pagrindinė paskirtis yra visokeriopai remti pradedančiuosius mokslinę-tiriamąją veiklą jaunuolius, jis nuo 2011 m. turi Juridinių asmenų registro suteiktą paramos gavėjo statusą.

Anot šv. Bazilijaus, „semiami šuliniai pilnėja, apleidžiami teršiasi. Taip lygiai pastovūs turtai yra nenaudingi: judėdami ir keliaudami pas kitus, jie virsta bendrais ir vaisingais...“. Fondas „Jaunasis tyrinėtojas“ telkia pajėgas, kad turėdamas daugiau žinių ir informacijos gabus jaunuolis nugalėtų konkurencinėje kovoje. Beje, paremdami gabiuosius šiandien, užsigarantuojame, kad nereikės ieškoti specialistų svetur, negabių ir fiktyvius diplomus įsigijusių žmonių tarpe. Įsidėmėtina, kad statistiškai tik vienas iš dešimties gabiausiųjų vaikų laiku gauna paramą ir jo talentas atsiskleidžia.

Fondą galite remti bendradarbiaudami, aukodami savo įmonės produkciją, skirdami lėšas, kitais būdais.

Galite rinktis paramos kryptis:

 • prisidėti prie dar 1995 m. sukurtos gabiausiųjų jaunųjų mokslininkų atrankos sistemos skirdami paramą į Europos Komisijos rengiamus konkursus vykstantiems jauniesiems mokslininkams ir taip pagarsinti savo įmonę, organizaciją, prisidėti prie talentingiausiųjų jaunuolių būsimos karjeros;
 • paremti pedagogus, kurie ugdo gabiausiuosius jaunuolius;
 • įsteigti vardinę premiją pasirinktam mokytojui ar dėstytojui;
 • paremti fondą su konkrečiu savo pasirinktu tikslu.

APIE ŽINIŲ TROŠKIMĄ

ir kodėl kai kam tai nebūdinga

 

Tikra tiesa, kad talentingiausieji negimsta šeimose, kur jiems yra viskas parūpinta ir patiekta. Tuo tarpu išties gabūs vaikai tik maždaug vienas iš dešimties laiku gauna paramą ir palaikymą talentui skleistis ir puoselėti. Visi mato tik savo vaikus, kiekvienam tėvui atrodo, kad tik jo vaikas vertas lavinimo, investavimo, prabangių būrelių, privačių mokyklų. Taip ir sukuriama darbo rinka iš diplomuotų, tačiau menkai raštingų, negabių, mažai išprususių ir neduodančių jokios pridedamosios vertės nevykėlių. Žodžiu, šioje vietoje cituotina klasikė Žemaitė, jos apsakymas „Kaip Jonelis raides pažino“ (1914): vaikas troško išmokti raides, o žinios buvo brukamos bukam ponų vaikui, Jonelis buvo statomas prie sunkių darbų, jam neleisdavo net į elementorių žvilgtelėti, juk tai – tik ponaičiui, ne samdiniui vaikui. „Daugybė... tokių Jonelių, kur trokšte trokšta mokslo, bet vargas, neturtai slegia juos tamsybėje“.

 AR KAS NORS PASIKEITĖ ŠIUO KLAUSIMU PER GERĄ ŠIMTMETĮ?
-------------------------------------------------------------

Labdaros ir paramos fondą „Jaunasis tyrinėtojas“ galite paremti: Įmonės kodas 292020010

AB „Citadele banka“, banko kodas 72900, Lietuvos filialas, fil. kodas 304940934

Sąskaitos Nr./IBAN LT477290099057993275

SWIFT (BIC): INDULT2X      
-------------------------------------------

Konkursas:

Kviečiame piešti karikatūras.

Rinkitės įvairias temas.

Siųskite redakcijai.
Žemiau - konkurso nugalėtojo kūrinys, autorius - 10 metų vaikas.

-----------------------------------------

FONDO „Jaunasis tyrinėtojasPRANEŠIMAS

Vykdomi individualūs mokymai, konsultacijos jaunuoliams, rengiantiems socialinių ir humanitarinių mokslų krypties darbus, e. adresas

pasiteiravimui: padekimesau19@gmail.com
---------------------------------------------------------------------

 


PRENUMERUOKITE MŪSŲ LEIDINĮ:
e. adresas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.